Sett fra siden med Rolf Magnus Grung
Sett fra siden

Jeg er «truckfører i bånn»

Det har snart gått fem måneder siden Thomas Owren overlot Vernepleierportalens ror til meg. Det å være redaktør av Vernepleierportalen tar en del tid, men redaktørjobben er verd tidsbruken siden det gir meg mulighet til

Ole Magnus Oterhals
Utdanning

«Hør på oss om hva vi vil»

Ole Magnus Oterhals har undervist Vernepleierstudenter ved Høgskolen i Molde i flere år. Oterhals har en svært viktig erfaringsbasert kompetanse knyttet til tjenestene til personer med utviklingshemming.

Ikon funksjonshemmede
Kort og godt

Nettside om levekårsstatus for funksjonshemmede

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet har en egen nettside hvor statistikk og analyser av levekårssituasjonen til personer med nedsatt funksjonsevne presenteres. På nettsiden finner du statistikk og analyser innen følgende områder: Helse, boforhold, rettssikkerhet, økonomi, arbeid

Vernepleier May Britt Røbekk
Fag

Håndbok i å bli rusfri

Vernepleier May Britt Røbekk jobber i Ressurstjenesten i Molde kommune. I 2013 fikk Ressurstjenesten NRKs kommunepris for sitt arbeide innen rusomsorg og rusforebygging. Røbekk er nå aktuell som forfatter av en håndbok for personer med

Vernepleier André Paulsberg
Studenter

«Brukermedvirkning går gjennom kjennskap»

Vernepleier André Paulsberg har nylig fullført mastergraden i psykososialt arbeid, helse- og sosialfaglig yrkespraksis fra Høgskolen i Østfold. Masteroppgaven hadde tittelen «… det kunne kanskje blitt sånn i alle tilfeller» – Om ivaretakelse av medvirkning.