Faglig forum
Faglig forum

31.05.2017 – Psykisk helsevernloven

Faglig Forum inviterer nå til et nytt lovkurs som fokuserer på Psykisk heIsevernloven. I februar 2017 ble de mest prinsipielle endringer i psykisk helsevernloven på årtier vedtatt av et enstemmig Storting. Lovforslagene ble framlagt i Prop. 147 L (2015–2016) Endring i psykisk helsevernloven (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet). Utredningen fra Paulsrud-utvalget i NOU 2011: 9 har vært et utgangspunkt for Helse- og omsorgsdepartementets lovforslag. Det ble derfor ikke sendt på separat høring. De viktigste endringene trer i kraft allerede 1. september 2017.

No Picture
Kurs og konferanser

29 – 30 mai – Barnevernkonferansen 2017

Barneverns-konferansen er møteplassen for ansatte i statlig og kommunalt barnevern, for faglig påfyll og nettverksbygging. Fokusområdene i år er traumebasert omsorg, samarbeid med minoriteter, familieråd og problemstillinger knyttet til tillit/mistillit til barnevernet.