Avdeling Autisme i PP-tjenesten i Bergen kommune
Fagintervju

Vernepleiere veileder barnehageansatte

Avdeling Autisme i PP-tjenesten i Bergen kommune består av fire fagkonsulenter, alle vernepleiere. De veileder, rådgir og kurser barnehager og foresatte i forhold til tilrettelegging og tidlig intensiv opplæring av barn innen autismespekteret (TIOBA). Men de ser også at barnehageansatte tar med seg kunnskap fra veiledningene og overfører til arbeidet med andre barn.

– Leder Roy Tønnessen, er dette nytt i Bergen?

– Vi ble etablert som avdeling i kommunen etter et bystyrevedtak i august 2006. Før det ble tjenestene kjøpt fra firmaet TIPO Norge. Avdelingen ble opprettet for å få et mer likeverdig tilbud til barn innen autismespekteret i Bergen kommune. Vi arbeider byomfattende og på oppdrag fra PP-tjenesten i de 8 bydelene.

– Hva er TIOBA?

Det står for Tidlig Intensiv Opplæring Basert på prinsipper fra Atferdsanalyse og går ut på å stimulere barn intensivt over tid. Jo tidligere man starter, jo bedre. Grunnferdigheter som felles oppmerksomhet, imitasjon, språk og kommunikasjon er viktige ferdighetsområder. Som ved all pedagogisk virksomhet vil også individuell tilpassing av opplæringen være veldig sentral.

– Tenker du at vernepleiere har noe å bidra med i barnehager utover akkurat dette med tilrettelegging og opplæring knyttet til autisme?

– Ja, det gjør jeg. Når vi er ute i barnehagene og veileder hører vi ofte at de ansatte tar med seg kunnskap fra veiledning med oss, inn på avdelingene til andre barn. Det kan være barn med uro som trenger hjelp til å få oversikt over dagen, eller fremmedspråklige barn som trenger hjelp til å gjøre seg forstått. Her kan vernepleiere bidra!

Fagkonsulent Kristine Berg Titlestad utdyper:

– De ansatte i barnehagene formidler at barnegruppene på hver avdeling stadig blir større og at dette gir nye utfordringer. De rapporterer også at det er flere barn som trenger voksenstøtte, barn som har språkvansker, sosiale vansker eller som er fremmedspråklige. Her kan vi som vernepleiere bidra. For eksempel handler en del av våre råd angående barna med autisme om å etablere bedre struktur i hverdagen deres for å gi dem mer forutsigbarhet og oversikt. Men det er en tilnærming som også kan gi barn med språkvansker en mer forutsigbar hverdag. Overfor barna med autisme bruker vi mye bilder for å gi visuell støtte til informasjon om hva som skal skje, hvem de skal gjøre det sammen med og når det skal skje. Men mange barnehager tar også i bruk bilder i valgsituasjoner med andre barn, for eksempel knyttet til lekeaktiviteter. Da får barna oversikt over hvilke lekeaktiviteter som er mulig å gjøre den dagen og kan aktivt påvirke sin egen hverdag. Dette er brukermedvirkning i praksis, og utdanningen vår vektlegger jo nettopp verdier som myndiggjøring, selvbestemmelse, medvirkning og deltakelse. Når det gjelder TIOBA har også de foresatte en viktig rolle. De er brukernes talerør, er aktive deltakere, deltar på teammøter hver sjette uke og bidrar med hvordan det går hjemme og deltar i drøftinger om videre mål for barnet. Vi får også gode tilbakemeldinger på hvordan de ansatte i samarbeid med andre foresatte bruker detaljerte målplaner også på andre barn i barnehagen og hvordan dette bidrar til en positiv utvikling for dem.

Du finner mer informasjon om Avdeling Autisme