HIT
Fra studenten

Fast ansatt, ett av kravene for opptak i utdanningsprosjekt

19 ansatte ble realkompetansevurdert og fullførte deltids vernepleierutdanning på normert tid i et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Telemark og Skien og Porsgrunn kommune. Dette «… har alle muligheter til å være modell for andre utdanninger innen helse- og sosialfeltet», skriver følgeforsker Olav Dalland i sin evalueringsrapport «Om å bli vernepleier på jobben».

«Vi må ha utdanninger som lykkes», sa daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen i et møte mellom nordiske utdanningsministere 25. april 2012. Høgskolen i Telemark har i 2009 – 2013 gjennomført et fire –årig prosjekt i samarbeid med Porsgrunn og Skien kommune, hvor har vi utviklet ut en samarbeidsmodell for kompetanseheving. Prosjektstudentene har gjennomsnittlig klart seg like bra som medstudenter. Erfaringene presenteres i egen prosjektrapport, som ferdigstilles i løpet av januar og som trykkes i en rapportserie. Modellen er fortløpende evaluert av førsteamanuensis Olav Dalland.

Samarbeidet startet med spørsmål om hjelp til kurs for ansatte, høgskolens mandat handler om formalkompetanse. Et forprosjekt ble gjennomført i 2008, med konklusjon at kommunenes meldte kompetansebehov kunne imøtekommes med bachelor vernepleie. Hovedprosjektet startet i 2009, og det hadde følgende tre hoveddeler (Prosjektplan 2009):

  1. Bruk av realkompetanseopptak ved rekruttering til studiet
  2. Bruk av arbeidsplassen som læringsarena og aksjonslæring som pedagogisk virkemiddel
  3. Utprøving av modulbasert undervisningsopplegg som er tilpasset et deltidsstudium

Realkompetansevurdering
handler om søkere uten formell studiekompetanse. Prosjektledelsen utviklet en modell for realkompetansevurdering av fast ansatte, de hadde arbeidsgivers bekreftelse på egnethet, og nødvendig kompetanse i fag fra videregående skole ble vurdert. Studentene startet i felles kull med deltidsstudenter tatt opp gjennom samordnet opptak.

Praksisstudier på egen arbeidsplass og aksjonslæring som pedagogisk virkemiddel
handler om pedagogiske rammer. Gjennom referansegruppa og dialog med arbeidssted og studenter ble praksisstudier på egen arbeidsplass planlagt og gjennomført. Samarbeidskommunene organiserte veilederkurs med fokus på aksjonslæringsprinsipp, som også var tema i undervisning og referanseramme for læringsaktiviteter. Læringsutbytte i praksisstudiene ble positivt vurdert av partene, og alle studenter fikk godkjent praksisstudiet uten tvil.

Utprøving av modulbasert undervisningsopplegg som er tilpasset et deltidsstudium
handler om samhandlingen mellom høgskole og felt gjennom formell struktur med referansegruppe og styringsgruppe der praksisfeltet var sterkt representert, og uformelle samhandlingsstrukturer dannet underveis. Kommuneansatte har kommet med positive utsagn om deltakelse, for eksempel «… jeg har aldri før opplevd å ha sånn innflytelse på innhold i utdanninga…»

Erfaringene er grunnlag for en samhandlingsmodell for samarbeid og ansvarsfordeling mellom utdanningsinstitusjon og felt gjennom utdanningsløpet, og en utdanningsmodell basert på moduler og med utvidet fleksibilitet. Modellen bygger på fagplan for bachelor vernepleie heltid, og er grunnlaget for støtte fra departementet for nytt prosjekt med fokus på innovasjon og entreprenørskap.

Her kan du finne mer informasjon om prosjektet

Her finner du Olav Dallands evalueringsrapport «Om å bli vernepleier på jobben»

Skrevet av Fred Tore Henriksen og Inger Nordlund