Byåsen videregående skole
Faglig praksis

13 vernepleiere på samme avdeling

Byåsen videregående skole i Trondheim er en skole med 1100 elever fordelt på studiespesialisering og yrkesrettede tilbud. Avdeling Særskilt tilrettelagt opplæring gir et pedagogisk tilbud til 13 elever med store og sammensatte utfordringer. Og av tilsammen 21 ansatte på avdelingen er 13 vernepleiere. Det gjør noe med miljøet!

Vi spør programleder Gerd Magnhild Løset:

– Hvilke andre profesjoner er representert på avdelingen?

– Det er behov for at mange ulike og komplementære fagkompetanser. Personalgruppen består av ergoterapeuter, spesialpedagoger, lærere, barnevernspedagog, personer med pedagogikk og psykologi fra universitet – og vernepleiere. Vi er tilsammen 13 vernepleiere, alle i 100 % miljøterapeutstillinger, og utdannet helt fra 1991 og frem til og med 2013. Ulike erfaringer gir en unik mulighet for en god delingskultur. Lang erfaring og mange vernepleiere sammen gjør at vi kan spørre og diskutere, og vi lærer stadig noe nytt av hverandre.

– Hvordan jobber dere på avdelingen?

Mestring er ikke bestandig nok motivasjon for våre elever og vi er avhengig av å finne motivasjonsfaktorer som kan hjelpe hver og en fremover i sin unike læreprosess.

– Vi er organisert i team på 3-6 personer rundt hver elev. Som kjent tenker flere hoder bedre enn ett. Hvert team jobber med både kartlegging, analyse og målvalg, og settes sammen etter hvilken kompetanse eleven har behov for. Alle teammedlemmer har likt ansvar for utarbeidelse av mål i Individuell Opplæringsplan (IOP), utarbeidelse av selve planene, og gjennomføring av opplæring. Vi jobber ut fra en helhetlig tankegang, der målområder jobbes med gjennom hele skoledagen. Mestring er ikke bestandig nok motivasjon for våre elever og vi er avhengig av å finne motivasjonsfaktorer som kan hjelpe hver og en fremover i sin unike læreprosess. Det er viktig at målvalget for hver enkelt elev er presist i forhold til hva han eller hun har mest behov for i voksenlivet sitt. Foresatte og personalet i boliger er derfor viktige bidragsytere inn i dette arbeidet. En i hvert team er hovedkontakt til foresatte og samarbeidspartnere. Det kan like gjerne være en av oss vernepleiere, som en av de andre. At vi alle sammen er aktivt med i kartlegging, målformuleringer, opplæring og evalueringer skaper både eierforhold, motivasjon og engasjement hos alle på avdelingen. Videre har vi et utstrakt samarbeid med eksterne instanser i 1. og 2. linjetjenesten ved behov.

– Kan du si litt om den pedagogiske plattformen deres?

– Vi prøver å møte den enkelte elev på sitt nivå og starte opplæringen der. Vi mener at det å skape en god relasjon til hver enkelt er en forutsetning for et godt læringsmiljø. I skolens pedagogiske plattform er det fokus på den enkelte elevs utvikling ut fra sitt utgangspunkt og på hvordan han/hun kan finne sine muligheter til å delta i samfunnet. Vi mener at mestring gir muligheter og bedring av livskvalitet. Vi tilstreber at våre elever skal kunne stå best mulig rustet til voksenlivet når de går ut fra videregående skole. Og så er en viktig del av det hele at vi rett og slett synes at opplæring er morsomt!

– Hvordan jobber dere med kommunikasjon?

– Alle våre elever har vansker med å uttrykke hva de ønsker og hva de har behov for. Det er også vanskelig for dem å forstå omgivelsene rundt seg og hva som kreves av dem. Ved å ha fokus på å etablere forutsigbare kommunikasjonssystemer ser vi at det blir enklere å lære sosiale ferdigheter og påvirke omgivelsene på en fin måte. Disse systemene vil ungdommene ha god nytte når de skal forholde seg til mange omsorgspersoner også i fremtiden, og de må videreutvikles etter hvert som ungdommen utvikler seg.

– Hvordan bruker dere skolens fasiliteter?

– I skolebygget har vi folkebibliotek og en kantine som også fungerer som bydelskafé. Vi har et treningsstudio hvor alle elever trener gratis i skoletida. Vi bruker skolens fasiliteter aktivt når elever har opplæring i å nå sine mål innen kommunikasjon, kroppsøving, sosiale ferdigheter og arbeidsforberedende trening. Vi starter gjerne med å øve på avdelingen under rolige omgivelser. Ved mestring på de ulike delmålene oppsøker vi større utfordringer etter hvert, og ferdighetene vi arbeider med blir generalisert til mer vanlige miljøer. Dermed skal det i neste omgang mindre innsats til, for å ta dem i bruk i hjemmet eller bo- og arbeidstilbud.

– Hva tenker dere er vernepleiernes bidrag inn i det tverrprofesjonelle samarbeidet?

– Vi har god kunnskap om hvilke utfordringer familier med barn/ungdommer med funksjonsnedsettelse har. Den medisinske kompetansen vår er verdifull da våre elever kan ha ulike medisinske behov som krever behandling også i løpet av skoledagen. Vi har fokus på hele mennesket og på å ta utgangspunkt i personens muligheter til å etablere ferdigheter slik at de kan påvirke sine liv ved f.eks. ta valg/velge bort, velge rekkefølge på aktiviteter, be om noe, avslutte noe de ikke ønsker å være med på. Og vi tilrettelegger for målrettet miljøarbeid ved å kartlegge behov, analysere, sette inn tiltak/operasjonalisere mål, evaluere og justere tiltak. Vi mener selv at vi med vår vernepleierkompetanse og lange erfaring gir våre elever mulighet til å etablere ferdigheter og dermed få mer påvirkning og selvbestemmelse i sine liv. Dette gjelder blant annet i forhold til kommunikasjon, sosiale ferdigheter, selvstendighet i dagliglivets ferdigheter, fysisk trening og det å tilegne seg ferdigheter i forhold til arbeidslivet.