Raymond Turøy
Meninger

Fagforbundet og vernepleierne

Vernepleiere er spredd over flere fagforeninger. Om mange er organisert i Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere (FO), velger andre for eksempel Fagforbundet. Vi har snakket med Raymond Turøy, leder for Seksjon helse og sosial i Fagforbundet, og spurt hva de er opptatt av når det gjelder vernepleiere?

– Raymond Turøy, hvor mange vernepleiere organiserer Fagforbundet?

– Fagforbundet organiserer snaut 2000 vernepleiere. Av disse er over 1800 yrkesaktive. Vi ser også en økning av vernepleierstudenter, noe vi er veldig glade for. Vi har både «ferske studenter» og studenter som kommer fra andre yrker i helse- og omsorgssektoren.

– Hvorfor tror du de velger Fagforbundet?

– Jeg vet at en del vernepleiere velger Fagforbundet fordi vi har gode og tilgjengelige tillitsvalgte. En del har også fått hjelp av oss gjennom tidligere arbeidsforhold. I tillegg tror jeg at vårt fokus på tverrfaglighet og samarbeid mellom yrkesgrupper stemmer bra overens med vernepeleierens rolleforståelse og oppgaver.

– Hva jobber dere for når det gjelder vernepleiefaget?

Siden Fagforbundet ikke er et profesjonsforbund, men et forbund for profesjoner, står tverrfagligheten høyt hos oss. Men vi har også et fagtilbud til hver yrkesgruppe. Vernepleierne i Fagforbundet tilhører seksjon helse og sosial, og får sitt fagtilbud herfra. Som seksjonsleder vil jeg først og fremst trekke frem vårt yrkesfaglige og yrkespolitiske arbeid for vernepleierne. Vi har en egen håndbok for vernepleiere som vi er stolte av, en almanakk med relevant fagstoff i tillegg. Fagforbundet jobber for rett veiledning og god oppfølging i praksisperioder. Vi ser også behovet for nærhet og samarbeid mellom tjenester og utdanningsinstitusjoner. Vi er opptatt av forsvarlig bemanning i helse- og sosialtjenestene. Dette gjelder både nok ansatte, men Fagforbundet er også opptatt av prinsippet med ”rett person på rett plass”. Vi ønsker ikke at profesjonsstrid og – hierarki skal virke ekskluderende mot vernepleierens plass i tjenestene. Fagforbundet er en forkjemper for offentlige eide og drevne velferdstjenester. Vi ønsker en sterk velferdsstat som gir hele stillinger, og vi ser hvor viktig forsvarlige rammer også er for innhold og utførelse av faget. Vi er opptatt av at mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha et godt tilbud både med hensyn til jobb og fritid. Rett og slett skikkelige tjenester og gode  livsvilkår.

– Dere har også faggrupper på tvers av profesjonene?

– Det er rett. Fagforbundet har for eksempel  faggrupper i barnevern og på området psykisk helse og rus. Disse faggruppene består av medlemmer som daglig møter utfordringene i tjenestene, og som melder fra om saker som forbundet bør ta tak i. Det kan dreie seg om både hensyn til det yrkesfaglige, økonomiske rammer, lovverk og politiske prioriteringer. Vi er opptatt av at vernepleierne skal være representert i disse faggruppene. Fagforbundet har også en egen kursside for psykisk helse og rus. Den er tenkt for våre tilltsvalgte, slik at det skal bli lettere å arrangere faggdager og kurs innenfor dette området.

– Hva tenker du om denne stadig tilbakevendende spørsmålet om eventuelle større elller mindre sammenslåing av utdanninger på BSV-feltet?

– Når det gjelder vernepleierutdanningen har vi ikke deltatt aktivt i debatten. Jeg oppfatter at vernepleierutdanningen, med sin kombinasjon av medisinsk og sosialfaglig kompetanse, er en utdanning som gjenspeiler behovet vi ser ute i tjenestene på en veldig god måte. Mitt inntrykk er at vernepleierutdanningen treffer behovene i kommuene og i spesialisthelsetjenesten. Vernepleieres innsats gir uvurderlige bidrag både innenfor psykisk helse og geriatri, og dette er bare to eksempler.

– Hva legger dere vekt på når dere arrangerer konferanser for vernepleiere?

Vi er opptatt av at deltakerne skal være bedre rustet i jobben etter å ha deltatt på konferanse hos oss. At programmet har relevans for praktisk yrkesutøvelse. Fagforbundet er opptatt av kjernetema som ikke går ut på dato. For eksempel er etisk refleksjon og tilnærminger til miljøarbeid alltid viktig for oss, og det å gi medlemmene mulighet til å øve, repetere og reflektere. Selvfølgelig er vi også interessert i å formidle fagutvikling og ny forskning. Men da skal det være tydelig for oss at budskapet kan styrke den enkelte fagutøver. Fagforbundet ønsker også å fremme vernepleierens yrkesstolthet, slik at vernepleierrollen og vernepleieryrket skal fortsette sin positive utvikling. Derfor prioriterer vi også å sette av tid til at deltakere får bidra aktivt, diskutere og bli kjent med hverandre!

Foto: Per Flakstad

Her finner du Fagforbundets nettsider

Her kan du sende mail til Raymond Turøy