Vernepleier Hanne Gulbrandsen
Fagintervju

Vernepleier og koordinator for eMeistring

eMeistring, veiledet internettbehandling, tilbys så langt på fem ulike steder i Norge. Ett av dem er ved poliklinikkene i Helse Bergen, der vernepleier Hanne Gulbrandsen koordinerer eMeistringstilbudet, både den kliniske og den forskningsmessige delen. Vi spør henne hva eMeistring er, hva det krever av pasientene og hvilke resultater som oppnås gjennom denne behandlingsformen.

– Hanne Gulbrandsen, du er vernepleier med videreutdanning i rusproblematikk og psykisk helse og jobber i eMeistring ved Helse Bergen. Kan du si hva dette handler om, og hvor langt dere er kommet?

– eMeistring er et team som tilbyr veiledet internettbehandling for sosial angst, panikkangst og depresjon. Vi startet opp med pasienter i april 2013 og så langt har nesten 300 pasienter startet opp med behandlingen. Behandlingen inneholder de samme elementene som tradisjonell kognitiv atferdsterapi med en behandler i poliklinikk. eMeistring er et forskningsbasert tilbud som varer opp til 14 uker. Pasienten gjennomgår et behandlingsprogram på internett, hvor de får ukentlig oppfølging via internett fra en behandler. Behandleren har imidlertid lav terskel for å ringe, eller å kalle inn vedkommende til en samtale dersom pasienten har vært inaktiv eller trenger ekstra støtte. Som vernepleiere flest er jeg spesielt opptatt av brukermedvirkning. eMeistring-programmene er også med på å fremme dette, ved at pasienten oppfordres til å bruke egne ressurser og ta ansvar for egen behandling, med støtte fra behandleren. Pasientene får også tilgang til å skrive ut hele behandlingsprogrammet, slik at de kan ta dette frem igjen dersom det skulle oppstå behov senere i livet. eMeistring-behandlingen tilbys nå ved poliklinikkene i Helse Bergen, Solli DPS, Søndre Vestfold DPS, Nordre Vestfold DPS og Bærum kommune.

– Hvilke profesjoner er representert i eMeistring-teamet?

– eMeistring er et godt sammensatt tverrfaglig team, med psykiater, psykologer, psykologspesialister og andre behandlere med 3-årig helsefaglig utdanning. Behandlerne har per i dag 20 % stillinger i eMeistring og møtes ukentlig i våre lokaler ute på Tertnes, Bjørgvin DPS. Dette gir rom for kollegaveiledning. Denne ordningen er ganske unik for eMeistring, noe behandlerne setter stor pris på.

– Hva er din rolle? Hva består din arbeidshverdag av?

– Jeg er koordinator og har jobbet i eMeistring siden starten i 2012. Rollen min kan man si er ganske så innholdsrik og variert. Jeg jobber 50 % stilling i forhold til eMeistring klinikk og 50 % i forhold til forskningsdelen av eMeistring. I det daglige innebærer dette alt fra arbeid rettet mot oppfølging og behandling av pasientene, utvikling av de tre behandlingsprogrammene våre, samarbeid med eHelseavdelingen i Helse Bergen i forhold til det IT-tekniske, uthenting av tall til forskningen knyttet til eMeistring, økonomi og mye mer. Slik stillingen er nå driver jeg ikke direkte med pasientbehandling.

– Hvilke erfaringer har en så langt med veiledet internettbehandling?

– Liknende behandlingsprogram er gjennomført med svært gode resultater i blant annet Sverige og England. I henhold til våre tall ser det også ut som at pasientenes bedring holder seg over tid. En av grunnene er at dette er et program basert på læring. Når vi har lært oss noe blir det en naturlig del av reaksjonene og tankene våre – vi bærer dermed lærdommen med oss og kan bruke den også etter at behandlingen er avsluttet.

– Kan du si litt om hvordan en slik behandling kan se ut?

– For å motta eMeistring-behandlingen må man være over 18 år. Fastlegen henviser til en av poliklinikkene i Helse Bergen på vanlig måte, men må skrive i henvisningen at pasienten ønsker eMeistring. Pasienten blir så innkalt til time i poliklinikken, hvor det gjøres en utredning og vurdering. Selve behandlingen er lagt opp til å vare i inntil 14 uker. På grunn av elektronisk utveksling av sensitiv personinformasjon i eMeistringsprogrammene benytter pasient og behandler samme sikkerhetsnivå som man bruker ved innlogging i nettbanken. For å få mest mulig igjen for denne behandlingen oppfordres pasientene til å sette av god del tid. Vi anbefaler faktisk at de setter av en time daglig. Behandlingsprogrammene består av 8-9 moduler/kapitler, som hver inneholder tekst med psykoedukasjon og arbeidsark, hjemmeoppgaver og spørreskjema. Det er i tillegg en meldingsfunksjon inne i programmet, hvor pasient og behandler kan kommunisere. Behandlerne veileder og gir pasienten tilbakemelding på innsendt arbeid en gang i uken. Den ukentlige kontakten med behandleren via internett er en viktig del av behandlingen og vi oppfordrer pasientene til å bruke denne støtten. Vi oppfordrer også pasientene til å støtte seg på en person de stoler på under behandlingen, for eksempel et familiemedlem eller en god venn – og gjerne også la denne personen lese de utskriftsvennlige versjonene våre av behandlingsprogrammene. Da det kan være vanskelig for pasienten å forklare med egne ord hvordan man har det. Når behandlingen er over blir pasienten kalt inn til en evaluerings- og avslutningssamtale. De av pasientene våre som har takket ja til å delta i forskningsdelen av eMeistring vil i tillegg bli kontaktet når det er gått 6 måneder og noen igjen etter 5 år. Da får pasienten på nytt tilsendt spørreskjema, hvor vi undersøker hvordan det står til med dem.

– Hvem egner internettbehandling seg for, og hvem egner det seg ikke for?

– Forskning og vår erfaring er lite spesifikk i forhold til hvilke pasienter dette passer for og ikke. Det viktigste er at pasienten har plager som vi tilbyr behandling for. Pasienten må også være komfortabel med å lese en del tekst, da behandlingen i hovedsak er tekstbasert. I tillegg må pasienten ha tilgang til PC. Vi legger imidlertid mest vekt på om folk er motivert til å prøve denne type behandling. Vi har i den sammenheng lagt den første modulen i hvert av behandlingsprogrammene tilgjengelig på vår hjemmeside eMeistring.no, slik at de kan se hva dette går ut på.

– Hva er de største utfordringene med eMeistring, og hvordan møter dere disse?

– Den største utfordringen ved å introdusere nye behandlingstilbud er at det tar litt tid før det oppleves som et valg på linje med andre behandlingsformer i det etablerte behandlingssystemet. Vi har derfor brukt mye tid på å informere om tilbudet og stiller gjerne opp dersom det er noen som ønsker å vite mer om oss. Det viktigste for oss er imidlertid at tilbakemeldingene fra pasientene våre er at de opplever behandlingen som riktig i forhold til sine vansker og at de opplever å ha fått god hjelp. Vi ser også at kommunikasjonen mellom behandler og pasient er åpen og varm til tross for at de ikke treffes ansikt til ansikt.

Ta gjerne kontakt med eMeistring på telefon 55 95 71 79 eller send en epost dersom du har flere spørsmål vedrørende behandlingen.  Besøk også gjerne eMeistring på Facebook: Veileda internettbehandling – emeistring. På denne siden deler vi aktuell informasjon, tips og råd knytte til angst, depresjon og veiledet internettbehandling.

Foto: Smiti Chhabra