Marianne Solberg Johnsen
Fagintervju

Nestleder i FO om forslaget om lovfesting av kompetansekrav

Som del av oppfølgingen av Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen sendte Helse- og omsorgsdepartementet 6. juni ut et høringsnotat med forslag til lovendringer. Ett forslag er lovfesting av kompetansekrav i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Vernepleiekompetansen er ikke blant de som foreslås lovfestet. Hvor står FO – og hva gjør de? Vi spør nestleder Marianne Solberg Johnsen.

– Marianne Solberg Johnsen, hvordan stiller FO seg til forslaget når det gjelder vernepleierne?

– Vel, for å ta det positive først, så understreker høringsnotatet at sosialfaglige perspektiv og sosialfaglig kompetanse er viktig. Det kan forstås som at regjeringen anerkjenner at helse er mer enn fravær av sykdom, og det er både viktig og riktig. Sosialfaglig kompetanse knyttes både til å sikre tverrfaglig bredde, til å bistå pasienter, brukere og pårørende til å løse sosiale problemer knyttet til blant annet rus, funksjonsnedsettelser og helseutfordringer, samt til å koordinere tjenester. Høringsnotatet beskriver både sosionomer/sosialfaglig kompetanse og vernepleiere/spesialpedagogisk kompetanse som avgjørende for at kommunene i tråd med kommunereformen skal klare å håndtere større ansvar og flere oppgaver.

– Det foreslås at kommunene skal pålegges å ha lege, sykepleier, fysioterapeut, helsesøster, jordmor, psykolog, ergoterapeut og tannlege knyttet til seg – det vil si nesten utelukkende helsefaglige profesjoner. Verken vernepleiere, sosionomer eller barnevernspedagoger er blant de profesjonene som foreslås lovfestet – hva tenker dere om det?

– Vi har helt siden Primærhelsetjenestemeldingen ble lagt frem i fjor ment at en lovfesting av noen profesjoner ikke er veien å gå – vi ser en slik opplisting over kjernekompetanse som unødvendig. Kommunene har ansvar for å gi nødvendige og faglig forsvarlige tjenester, og det er allerede en rekke forskrifter som forutsetter og stiller krav om nødvendig kompetanse for å sikre forsvarlige tjenester. Derfor blir en slik liste som varsles i høringsnotatet uheldig. Og når det legges opp til en slik lovfesting, blir det særlig uheldig at det bare er de tradisjonelle helsefaglige profesjoner som foreslås. Dette kan ha flere uønskede følger. For det første signaliserer det at det er helsefaglig kompetanse og helsepersonellgrupper som utgjør kjernekompetansen, og det er rett og slett feil. De realpolitiske konsekvensene kan bli et snevrere helsebegrep enn det vi oppfatter er meldingens intensjon. Vi ser at kommuner som er presset på økonomi altfor ofte må prioritere lovbestemte krav til drift og bemanning, og da er det kort vei til å kutte det som ikke er lovpålagt, inkludert personell med kompetanse som ikke er bestemt i lov. Derfor er det å verdsette rene helseprofesjoner mer enn sosialfaglige profesjoner, slik meldinga legger opp til, skummelt, og vi frykter at dette vil føre til dårligere helsearbeid. Hvis sosialfaglig kompetanse og sosialfaglige profesjoner nedprioriteres mener vi det blir umulig for kommunene å nå målene i meldingen om å ha tilstrekkelig bredde i kompetansen for å møte særlig brukere med behov for omfattende og sammensatte tjenester.

– Men dersom det skulle gå mot en lovfesting?

– Dersom vi ikke får myndighetene med på denne forståelsen mener vi at vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger også må inn på listen. Ut fra regjeringens egen beskrivelse av hvor viktig kompetansen til disse profesjonene er, er det vanskelig å forstå hvorfor ikke barneverns-, sosial- og vernepleiefaglig kompetanse sikres ved lovfesting på linje med kompetansen til leger, sykepleiere, fysioterapeuter og psykologer. Sosialfaglig kompetanse må også regnes som kjernekompetanse.

– Hva gjør FO konkret i forhold til dette nå og fremover?

– Vi samarbeider bredt med brukerorganisasjoner, interesseorganisasjoner, politiske partier og andre høringsinstanser om å få endret dette lovforslaget. Høringsfristen er ikke før til høsten, men dette jobber vi massivt med før høringssvar sendes, for å påvirke i forkant av den endelige behandlingen. Den gang Primærhelsetjenestemeldingen kom jobbet vi mye rundt komitéhøringen og fikk flere av partiene til å komme med merknader til meldingen. Dette satser vi på nå også. Vi sender i disse dager også ut rundskriv til alle fylkesavdelinger med informasjon om saken og med oppfordring til å kontakte «sine» stortingspolitikere. Og når det gjelder vernepleierne, har de en unik kompetanse som står sentralt i de utfordringer som kommunene står overfor. I komitéhøringen i Stortinget i forbindelse med Primærhelsetjenestemeldingen sa FO blant annet:

”St. meld. 45 (2012-2013) Frihet og likeverd viser at helsetilbudet til personer med utviklingshemning er svært mangelfullt. Det er stor mangel på vernepleiere i disse tjenestene i dag og vi frykter at en lovfesting av andre profesjoner i kommunen vil forverre denne situasjonen. Vernepleierens helse- og sosialfaglige kompetanse er helt unik. Kombinasjon av miljøterapi og helsefag gjør vernepleierne spesielt godt egnet til å jobbe med personer med kognitiv svikt, og FO mener derfor at man må bli flinkere til i inkludere denne kompetansen også i arbeidet med demente.”

Her kan du sende epost til Marianne Solberg Johnsen