Vernepleier og høgskolelektor Hilde Lunde
Fra studenten

Nytt nettbasert studium om seksuell helse og seksualitetsundervisning

Vernepleier og høgskolelektor Hilde Lunde ved Høgskolen i Oslo og Akershus har sammen med høgskolelektor Stine Kühle-Hansen og førstelektor Anne-Karin Valle utviklet et undervisningstilbud om seksualitet, kjønnsidentitet og seksuelle overgrep. Studiet er 100 prosent nettbasert.

Høgskolen i Oslo og Akershus lanserer i disse dager et nytt tverrfaglig og nettbasert videreutdanningstilbud om seksuell helse og seksualitetsundervisning. Studiet, som har en varighet på 18 uker, gir en uttelling på ti studiepoeng.

Temaer knyttet til seksuell helse er et tabubelagt område i høyere utdanning. Dette til tross for at problemstillinger knyttet til kjønnsidentitet, kroppslige utfordringer og seksuelle overgrep er problemstillinger mange helse- og omsorgsarbeidere regelmessig må forholde seg til. Behovet for opplæring i kunnskapsbasert praksis knyttet til disse problemstillingene er derfor stort.

Studenter som tas opp på studiet må ha fullført en bachelorgrad eller tilsvarende. Søkere som ikke oppfyller dette kravet må søke på spesielt grunnlag. En slik søknad sendes opptakskontoret ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

For høstsemesteret 2016 starter undervisningen opp 5. september. For vårsemesteret 2017 starter undervisningen opp 5. februar. Studiet har løpende opptak frem til studiestart. 40 studenter vil tas opp høsten 2016.

Hvorfor en videreutdanning om seksuell helse og seksualitetsundervisning?

– Mange yrkesgrupper og profesjonsutdanninger har lite eller ingenting i pensum om temaet seksuell helse, kjønnsidentitet og seksuelle overgrep. Målet for den nye nettbaserte utdanningen er å videreutvikle ulike profesjoners fagspråk, inspirere til tverrfaglig samarbeid og til fagutvikling og forskning innenfor tema seksualitet, sier vernepleier og høgskolelektor Hilde Lunde.

– Flere studenter har etterlyst kunnskap om temaet sexologi. Studentene ønsker å utvikle en mer profesjonell holdning, samt å bli mer kompetente til å svare på spørsmål om seksualitet, enten spørsmålene kommer fra elever, pasienter, brukere eller klienter. Studenter har fortalt oss at det er pinlig å ikke kunne mer om temaet, sier lærer og høgskolelektor Stine Kühle-Hansen.

– Mange er i utgangspunktet flinke til å undervise, veilede og samtale med sine brukergrupper når det gjelder faglige spørsmål. Men når det gjelder temaet seksualitet blir det ofte personavhengig og overlatt til den enkelte yrkesutøver. Vi vet også at fagpersoner blir svært overasket når klienten, brukeren, pasienten eller eleven selv tar opp problemer for eksempel knyttet til overgrep og kjønnsidentitet. Denne nye videreutdanningen skal gjøre fagfolk mer trygge i sin daglige arbeidssituasjon. De skal få en mer kunnskapsbasert forståelse om temaet seksualitet, sier førstelektor Anne-Karin Valle.

– Er det et fagområde som formes av egne assosiasjoner og holdninger så er det seksualiteten. Via videreutdanningen ønsker vi også å komme i dialog med fagfeltet for å kartlegge hvilket behov for fagutvikling de ulike fagprofesjonene har innenfor temaet sexologi, sier Stine Kühle-Hansen.

Hvorfor er utdanningen nettbasert?

– Vi har hatt klasseromsbasert undervisning om seksualitet og overgrep i mange år. Vi tror nå at tiden er moden for å prøve ut en mer moderne, tilpasset og nettbasert undervisningsform der den enkelte kan studere hvor man vil og når man har tid. En nettbasert utdanning gir mer fleksibilitet for den enkelte student. Mange kommuner har dårlig økonomi. Derfor prioriterer de ikke alltid å sende ansatte til videreutdanninger. Et nettbasert kurs kan nå ut til alle som er interesserte, sier Lunde.

– Det enkelte temaet blir presentert via korte filmer hvor ulike forelesere sier det viktigste. Deretter kommer en fagtekst, så noen spørsmål koblet til filmene og den aktuelle artikkel. Vi mener at dette gjør at den enkelte student lettere kan lære seg pensumet. Hvert tema har også quizer som vi tror stimuler til ettertanke og lærelyst, sier Kühle-Hansen.

Det nettbasert studiet har også andre fordeler. Studentene kan teste sitt eget kunnskapsnivå i de enkelte temaene og de kan hele tiden følge sin egen progresjon. Dette nettstudiet legger også opp til interaksjon og diskusjon via sosiale medier og til individuell refleksjon. – Vi anbefaler også flere fra samme arbeidsplass å studere sammen. Vi mener det er lettere å drøfte pensum og fremme fine diskusjoner på eget arbeidssted, anbefaler Lunde.

Utdanningen koster 5000 kroner. I tillegg kommer semesterregistrering. Dette inkluderer all pensumlitteratur, som  ligger lenket i kurset. Alle artikler kan man laste ned fra læringsplattformen. Det følger også med en e-bok. For å lese denne må man ha nettilgang. I tillegg vil studentene få alle studentrettigheter og tilgang til ressurser ved HiOA. Dette inkluderer store forskningsdatabaser for litteratursøk.

Også eksamen er nettbasert. – For dette fagområdet er det viktig at studenten kan skrive en eksamensoppgave innenfor et tema studenten arbeider med. Er man vernepleier ønsker man kanskje å skrive om homofili og autisme. Er man lærer ønsker man kanskje å skrive om seksualundervisning i barneskolen. Vi ønsker at sluttoppgaven skal være nyttig for den enkelte, sier Valle.

Det vil følge en detaljert forklaring til hvordan eksamen skal bli gjennomført. Det er også mulig å ta studiet uten å gjennomføre den avsluttende eksamen, men alle må betale avgiften. De som velger dette vil kun få kursbevis, og ikke studiepoeng. – Vi håper at vi kan videreutvikle nettstudiet med flere fordypninger i årene som kommer, slik at dette blir introduksjonskurset. Vi ønsker også å utvikle enkelttemaer som Mooc (Massive open online course, red. anm.). Det vil si at vi utvikler åpne gratis enheter innenfor temaet sexologi. Ellers ønsker vi å inspirere ulike fagprofesjonene til å utvikle egne fagspesifikke kurs, avslutter Lunde.

Relaterte linker:

Spørsmål kan også sendes til: