Professor Michael Brown
Fra studenten

Learning Disability Nurse

Learning Disability Nurse er et treårig utdanningsprogram (160 studiepoeng) som tilbys i England, Wales, Nord-Irland og Skottland. Utdanningens primære formål er å utdanne yrkesutøvere som kan bidra til sosial inkludering og økt livskvalitet for personer med psykisk utviklingshemning.

Med ujevne mellomrom vil det i tiden som kommer publiseres saker med et internasjonalt fokus her på Vernepleierportalen. Per nå jobbes det med er en sak om muligheter for vernepleiere i Moldova og en sak om en vernepleier som jobber på Island. Det planlegges også saker om liknede utdanningsprogrammer fra andre land. Er du, eller kjenner du til, en vernepleier som jobber internasjonalt eller en med norsk autorisasjon som vernepleier, men med utenlandsk utdanning, blir jeg veldig glad om du kan tipse meg. Tips sendes til rmg@vernepleierportalen.no.

Learning Disability Nurse er det nærmeste man kommer vernepleier i Storbritannia. Hva er en Learning Disability Nurse, hvilke pasient- og brukergrupper jobber de med og hva er typisk utfordringer? Ved Edinburgh Napier University foregår utdanningen off-campus. Hvilke fordeler og ulemper har denne formen for undervisning? Og, hvilke jobbmuligheter har man som vernepleier fra Norge i Skottland? Dette er noen av spørsmålene som vil berøres i denne saken om Learning Disability Nurses.

Professor Michael Brown underviser og forsker ved Learning Disability Nurse programmet ved Edinburgh Napier University i Skottland. Han er selv utdannet Learning Disability Nurse. I sin doktorgrad forsket Brown på helseulikheter hos mennesker med utviklingshemming i Skottland. Brown har en anselig mengde vitenskapelige bidrag. – Jeg er forfatter og medforfatter av over 70 artikler og bokkapitler. Utover dette har jeg holdt over 50 fagfellevurderte konferansepresentasjoner både i og utenfor Storbritannia, forteller Brown.

Learning Disability Nurse

Learning Disability Nurse utdanningen har en del likheter med den norske vernepleierutdanningen. Men identisk er den ikke. Den skiller seg fra den norske vernepleierutdanningen ved at den har et større fokus på de rene helsefagene. – En Learning Disability Nurse er «registered» som sykepleier i Storbritannia. Det ikke mulig å jobbe som eller kalle seg Learning Disability Nurse i uten å være Registered Nurse, sier Brown. Å være registered er det samme som det å inneha autorisasjon.

I liket med jobbsituasjonen for vernepleiere i Norge, gir utdanningen god muligheter på arbeidsmarkedet i Storbritannia. – Det er stor etterspørsel etter Learning Disability Nurses i helsetjenesten. Jobbmulighetene er veldig gode, fastslår Brown. Mange jobber med tjenesteyting rettet mot barn- og unge med utviklingshemning og deres familier og innen tjenesteyting rettet mot voksne utviklingshemmede. Andre viktige fagfelter er psykisk helse og kriminalomsorgen. En del jobber også som koordinatorer, eller Liaison Nurse som det heter på engelsk, både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Som over alt ellers er utfordringene som må løses innen helse-, omsorgs- og sosialsektoren i Storbritannia komplekse og utfordrende. – Tjenestene er komplekse og ikke lett å navigere i. Har du i tillegg lærevansker er utfordringene enda større. Det er en utfordring å sikre at omsorgsbehovene til personer med utviklingshemning blir møtt og ivaretatt på en forsvarlig måte. Learning Disability Nurses spiller en viktig rolle for å sikre befolkningen lik rett til helse og at tilgangen på gode helsetjenester skal være like god for utviklingshemmede som for resten av befolkningen. Arbeidsoppgavene til en Learning Disability Nurse er krevende, men også svært givende, slår Brown fast.

For å møte disse komplekse utfordringene er det vanlig at Learning Disability Nurses tar ytterligere spesialisering etter endt utdanning, enten i form av videreutdanning eller mastergrad. Typiske fagområder er habilitering, rehabilitering, epilepsi, atferdsanalyse og kognitiv atferdsterapi. Det er også vanlig med bredere mastergrader innenfor for eksempel sykepleie. – Jeg vet at mange vernepleiere i Norge jobber ut ifra en atferdsanalytisk tilnærming. Det undervises også om atferdsanalyse i Learning Disability Nurse programmet. Hovedfokuset vårt er Positive Behaviour Support, forteller Brown.

Nettbasert utdanning

Et annet interessant trekk ved Learning Disability Nurse programmet ved Edinburgh Napier University er at det i stor grad gjennomføres off-campus. Med campus menes universitetsområdet. I Norge foregår det meste av den teoretiske undervisningen i undervisningsrom eller i auditorier, det vil si on-campus. – Alle sykepleierutdanninger i Storbritannia består av halvparten teori og halvparten praksis. Vårt universitet dekker et stort geografisk område. Flere av våre studenter bor langt unna campus. Lang reisevei til universitetet kan gjøre det vanskelig for studenter som bor langt unna campus å gjennomføre utdanningen. Derfor er den teoretiske undervisningen i nettbasert. Praksis gjennomføres lokalt og studentene får tildelt en lokal veileder. Studentene får også oppnevnt en veileder som er ansatt på universitetet, forteller Brown.

Hva er de største utfordringene ved denne måten å organisere undervisningen på? Og hva er de viktigste positive sidene? – Studentene lærer på ulike måter. De har en rekke individuelle behov. Det er en utfordring å møte disse behovene. Imidlertid vil riktig bruk av teknologi kunne avhjelpe disse utfordringene. Teknologien fungerer veldig godt når studentene har lært seg denne. Etter hvert som studentene mestrer teknologien ser vi også at mange av studentene får økt selvtillit. Det at studentene har sin praksis lokalt bidrar også til at mange fortsetter å jobbe lokalt etter endt utdanning. Nettbasert undervisning har også medført at vi har rekruttert studenter fra store deler av Skottland, ikke bare fra Edinburgh-området. Alt i alt fungerer denne måten å organisere utdanningen på veldig bra, fastslår Brown.

Man skulle tro at denne formen for fleksibel organisering av utdanningen også medfører et lavt frafall av studenter underveis i utdanningen. Stemmer det?  – Drop-out nivået er veldig lavt blant Learning Disability Nurse studentene. Dette henger nok sammen med at det er lett å rekruttere studenter og at vi derfor har mange søkere per studieplass. Dette henger igjen sammen med fleksibiliteten den nettbaserte teknologien medfører og at vi har et stor geografisk nedslagsfelt. De som tilbys studieplass er derfor ofte høyt motiverte, fastslår Brown.

Jobbmuligheter for norske vernepleiere Skottland?

Har man som vernepleier med utdanning fra Norge muligheter for å jobbe i Skottland? – Vernepleiere kan jobbe innen et bredt spekter av fagområder innen helse-, omsorgs- og sosiale tjenester i Skottland. Vernepleiere er dyktige til å jobbe med mennesker med komplekse omsorgsbehov. Jeg tror mange helse- og omsorgstjenester i Skottland gjerne vil ansette en vernepleier fra Norge, avslutter Brown.

Learning Disability Nurses i Norge?

Som en del av forberedelsene til denne saken om Learning Disability Nurses ble det tatt kontakt med Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell, eller SAK, med spørsmål om hvor mange med denne utdanningen som har autorisasjon som vernepleier i Norge. SAK har ikke registrert noen med denne utdanningen med autorisasjon i Norge de siste ti årene. I 1997 var det en med britisk autorisasjon som Registered Nurse for Mentally Handicapped som fikk offentlig godkjenning. Den gang var Fylkesmennene som utstedte offentlig godkjenning.

SAK har ikke hatt Learning Disability Nurse utdanningen til vurdering. SAK understreker derfor at de har ingen oppfatning om hvordan utdanningen eventuelt vil kvalifisere i forhold til norsk autorisasjon som vernepleier.