Statistikken sier.....
Statistikk

Enkelte grupper i samfunnet er mer utsatt for problemer enn andre

26. november 2016

Forsker Anders Barstad ved SSB har påvist en statistisk sammenheng mellom belastninger som lav inntekt, dårlig helse og lite sosial kontakt og opplevelse av redusert livskvalitet. Uføre og arbeidsledige mest utsatt, men også enslige med barn og utenlandsfødte, særlig fra Afrika, Asia og Latin-Amerika og sosialhjelpsmottakere kommer dårlig ut. Også lav utdanning er av betydning.

Rapporten påpeker også en korrelasjon mellom dårlig økonomi og psykiske vansker.

Mer om rapporten kan du lese her…