Irmelin Sangolt Tjelflaat
Ukategorisert

Det finnes fire godkjenningsordninger for vernepleiere. Noe for deg?

Fellesorganisasjonen (FO) har fire ulike godkjenningsordninger for vernepleiere – faglig veileder, vernepleier med spesialkompetanse, klinisk vernepleier og klinisk spesialist. Tilsvarende godkjenningsordninger finnes også for barnevernspedagoger og sosionomer.

Fellesorganisasjonen (FO) har fire ulike godkjenningsordninger for vernepleiere – faglig veileder, vernepleier med spesialkompetanse, klinisk vernepleier og klinisk spesialist. Tilsvarende godkjenningsordninger finnes også for barnevernspedagoger og sosionomer.

Heidi Elisabeth Brekke er ansatt som administrasjonssekretær ved Fagavdelingen i FO. Godkjenningsordningene er ett av hennes arbeidsområder. Irmelin Sangolt Tjelflaat er medlem av Arbeidsutvalget i FO og leder for Profesjonsrådet for barnevernspedagoger.

Kan dere si litt om godkjenningen som faglig veileder?

FOs kriterier for å bli godkjent faglig veileder stiller krav om minimum tre års relevant arbeidserfaring etter endt vernepleierutdanning. Det er en forutsetning at man har autorisasjon som vernepleier, noe som gjelder alle FOs godkjenningsordninger en vernepleier kan ta.

I tillegg stilles det krav om teoretisk skolering. Denne skoleringen kan dekkes på to ulike måter. Den ene måten er ved dokumentasjon av minst 60 timer faglige kurs, hvorav minst 40 timer må være innen veiledningsmetodikk. De resterende 20 timene skal være vernepleierfaglige relevante kurs. Gjennomføres den teoretiske skoleringen på denne måten, må man i tillegg dokumentere minimum 1000 sider faglitteratur, hvorav 800 sider må være faglitteratur innen veiledning og 200 sider faglitteratur innen etikk. Den andre måten å gjennomføre den teoretiske skoleringen er ved at man har fullført 30 studiepoeng videreutdanning innen veiledning. Har man fullført videreutdanning i veiledning slipper man å dokumentere at man har lest 1000 sider faglitteratur ettersom dette ligger i den veilederutdanningen man har tatt.

Et tredje krav som stilles for å bli godkjent faglig veileder er at man kan dokumentere både gitt og mottatt veiledning, totalt 100 timer. Av disse må 70 timer være mottatt veiledning, hvorav 40 timer må være gitt fra vernepleier med veiledergodkjenning etter FOs kriterier. Det kreves også at man har gitt 20 timer veiledning. I tillegg kreves det at man har mottatt ti timer veiledning på egen gitt veiledning. Én veiledningstime er på 45 minutter.

Hva kreves for å bli godkjent vernepleier med spesialkompetanse?

Vernepleier med spesialkompetanse er et femårig utdanningsløp som gir dokumentasjon av spesiell kompetanse innenfor et spesifikt fagområde.

For å bli godkjent vernepleier med spesialkompetanse kreves at man har minimum fem års relevant arbeidserfaring etter endt grunnutdanning. Man må også dokumentere at man har minimum 60 studiepoeng videreutdanning innen det området man søker spesialkompetanse innen. Videreutdanningen kan gjennomføres på heltid eller deltid.

Det er også krav om at man kan dokumentere minimum 160 timer mottatt faglig veiledning. Det er ikke krav om at veilederen er utdannet vernepleier, men veilederen må ha veilederkompetanse innen området spesialkompetansen dekker.

Hva må til for å kunne bli godkjent klinisk vernepleier?

Klinisk vernepleier er også et femårig utdanningsløp, men godkjenning som klinisk vernepleier har mer spesifikke krav enn vernepleier med spesialkompetanse. Når det gjelder arbeidserfaring er det krav om fem års relevant klinisk arbeidserfaring etter endt vernepleierutdanning. Det er også krav om at man har fullført en klinisk relevant videreutdanning på minimum 60 studiepoeng. Det er viktig å være klar over at dersom man starter denne videreutdanningen før det har gått to år etter endt vernepleierutdanning, så vil videreutdanningen ikke godkjennes.

Parallelt med videreutdanningen må kandidaten være i minimum 50 prosent stilling og utøve klinisk virksomhet. Med klinisk virksomhet menes (1) planlegging og miljøtilretteleggelse, (2) rehabiliterings-, habiliterings- og/eller behandlingstiltak, (3) evaluering av tiltakene, (4) tverrfaglig samarbeid og (5) veiledning til kolleger og annet fagpersonell.

I tillegg er det krav om at man har mottatt minimum 200 timer veiledning. Av disse må minimum 40 timer være gitt av en vernepleier med veiledergodkjenning etter FOs kriterier, og 80 timer skal være gjennomført parallelt med den kliniske videreutdanningen. De resterende 160 timene skal være gitt av godkjent veileder fra egen eller annen faggruppe. Minst 65 av veiledningstimene skal være gitt som individuell veiledning.

For kandidater som gjennomfører RBUPs (Regionsenter for barn og unges psykiske helse, red. anm.) spesialistutdanning, er det en egen rammeplan som må følges for å bli godkjent klinisk vernepleier i barn og unges psykiske helse. Rammeplanen finner du på FOs nettsider om godkjenningsordningene.

I tillegg har vernepleiere åpnet for å kunne samle 250 timer faglige kurs innen samme fordypning. Dette som en erstatning for manglende 60 studiepoengs videreutdanning. Dersom dette er aktuelt for deg anbefales det at du kontakter FO for ytterligere informasjon.

Godkjenningsordningen som klinisk spesialist er ny. Kan dere si litt mer om denne?

Klinisk spesialist er en helt ny ordning i FO. Klinisk spesialist ligger på nivået over klinisk vernepleier. Foreløpig er denne godkjenningen kun åpen for kandidater som har gjennomført RBUPs spesialistutdanning i barn og unges psykiske helse og som tidligere har blitt godkjent klinisk vernepleier i dette fagområdet. Klinisk spesialist godkjenningen kombinerer masterutdanning og godkjenning som kliniker. Vi ønsker å synliggjøre og framheve at vernepleiere, og de andre FO gruppene, som har denne godkjenningen, har kompetanse på nivå med psykologer og kliniske pedagoger.

For å bli godkjent klinisk spesialist stilles krav om (1) gjennomført RBUPs spesialistutdanning i barn og unges psykiske helse (90 studiepoeng), (2) godkjent fordypningsoppgave knyttet til dette spesialiststudiet, (3) tidligere godkjent klinisk vernepleier i barn og unges psykiske helse av FO og (4) relevant mastergrad.

Hvis det er mer enn fem år mellom fullført mastergrad og spesialistutdanningen kreves det vedlikeholdsaktiviteter etter bestemte kriterier.

De ulike godkjenningsordningene krever at man får veiledning av en som er godkjent for dette. Ofte vil dette være en vernepleier med godkjenning etter FOs kriterier. Hvor kan man få oversikt over hvem man kan kontakte for veiledning dersom man ikke har en veileder i sitt nettverk?

Alle FOs godkjenningsordninger krever at man mottar faglig veiledning av godkjente veiledere. For å bli godkjent faglig veileder og klinisk vernepleier er det krav om veiledning gitt av godkjent veileder fra egen profesjon.

FO har oversikt over alle medlemmer som er godkjente faglige veiledere og klinikere. Liste over disse kan man få ved å ta kontakt med FOs fylkesavdeling eller FO sentralt. Man må selv ta kontakt med aktuelle veiledere. Pris og omfang avtales direkte, det finnes ikke veiledende takster.

FO gjør oppmerksom på at det er kun er FOs medlemmer som står på listen over vernepleiere med godkjent veilederkompetanse. I tillegg er det mange vernepleiere som har godkjenning og som gir veiledning, men som ikke står på FOs liste over godkjente veiledere.

Har det noe fordeler å ta disse godkjenningene – jeg tenker da både på lønn og i forhold til faglige muligheter? Verdsettes godkjenningsordningene av arbeidsgiverne?

Det finnes stillinger i noen virksomheter som krever både klinisk godkjenning, spesialkompetanse og/eller veiledergodkjenning. Da får man lønnsmessig uttelling for å ha gjennomført én eller flere av godkjenningsordningene.

Våre kliniske godkjenningsordninger er omfattende og detaljerte. Utvalgene som behandler og vurderer søknadene er svært godt kvalifiserte for dette. Å legge frem beskrivelsene av godkjenningsordningene er viktig for at arbeidsgiverne skal forstå profilen og hvor og hvordan kompetansen kommer til sin rett. I tillegg til den som innehar den enkelte godkjenning, bør dette også være en oppgave for tillitsvalgte, altså å synliggjøre denne kompetansen. FO jobber på alle nivåer for at kompetanse, og ikke minst økt kompetanse, skal gi lønnsmessig- og karrieremessig uttelling. Min erfaring er at dette nytter. Det lønner seg å ta FOs godkjenningsordninger, ikke bare for den enkelte vernepleier, men også for hele virksomheten der vernepleieren jobber.

Hvor mange vernepleiere er det som har tatt de ulike godkjenningsordningene?

Det er i underkant 600 vernepleiere som har tatt godkjenning som faglig veileder. Rundt 320 av disse medlemmer i FO. Når det gjelder vernepleier med spesialistkompetanse er det cirka 90 som har tatt denne godkjenningen. Rundt 40 disse medlemmer av FO. Klinisk godkjenning er det cirka 240 vernepleiere som har tatt. Av disse er om lag 100 medlemmer av FO. Det er ingen vernepleiere som har fått godkjenning som klinisk spesialist.

Dersom man er vernepleier uten FO tilhørighet – kan man da søke om godkjenning? Hvordan går man da frem?

Alle vernepleiere som fyller kravene kan søke om godkjenning, uavhengig om man er medlem av FO eller ikke. Vurdering av søknadene er en sørvis til våre medlemmer, og gjøres vederlagsfritt. For de som ikke er medlem av FO vil det tilkomme et gebyr på 3000 kroner. Gebyret må betales på forhånd.

Alle godkjenningsordningene er omtalt på FOs nettsider.

Ønsker du nærmere informasjon, eller lurer på noe om godkjenningsordningene, ta gjerne kontakt med Heidi Brekke: heidi.elisabeth.brekke@fo.no