Tre og himmel
Kort og godt

Ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

03. november 2016

Internkontroll er et virkemiddel for å sikre forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Frem til nå er det Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten som har vært gjeldende. Fra 1. januar 2017 erstattes denne forskriften av Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Kravet om interkontroll videreføres i ny forskrift, men av høringsnotatet fremkommer det at «det skal gå tydeligere frem at internkontroll er en integrert og naturlig del av virksomhetenes styringssystem» (side 4).

I forbindelse med tilsyn av helse- og omsorgstjenesten har det blitt påvist svikt i styring og internkontroll. Av høringsnotatet fremkommer det at følgende har gått igjen (side 4):

  • Mangler og uklarhet knyttet til ansvarsplassering, ledelsesforankring og organisering. Problemer oppstår i grenseflater og overganger med mangelfull samhandling og informasjonsflyt som noen av utslagene.
  • For lite systematisk arbeid med å sikre at medarbeidere har nødvendige fagkunnskaper og kunnskap om virksomhetens arbeidsmåter og rutiner.
  • Lite systematisk og dårlig ledelsesforankret arbeid med kontinuerlig forbedring gjennom innhenting og vurdering av informasjon om risiko, sårbarhet, uønskede hendelser og andre mangler.
  • Manglende iverksetting av korrigerende tiltak og manglende oppfølging av tiltakenes effekt.
  • Svak evne til å gjennomføre planlagte tiltak. Mye blir planlagt, imens utfordringene med iverksettelse ofte undervurderes.

Tilsyn har påvist manglende systematisk arbeid kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.

Etter den nye forskriften er det er den med det overordnende ansvaret som er ansvarlig for forbedring av kvalitet og pasient- og brukersikkerhet. Virksomhetens ansatte skal medvirke i dette arbeidet.

Forskriften tydeliggjør plikten til å planlegge-, gjennomføre- og å evaluere virksomhetens aktiviteter for å sikre at lovkrav etterleves. Videre pålegger forskriften en plikt til å gjennomføre korrigerende tiltak for å rette opp lovstridige forhold.

Relaterte sider: