Statistikken sier.....
Statistikk

Økning av etterspørselen etter kommunal bolig

06. november 2016

Tall fra SSB viser at kommunene disponerte 107 129 boliger i 2015. Det har vært en jevn økning i kommunale boliger de siste fem årene. Fra 2014 til 2015 økte antall kommunale boliger med 1,5 prosent. Det er også en økning av antallet søkere. 38 478 personer søkte om kommunal bolig i 2015. Dette er en økning på 3 prosent fra året før.

Av de som fikk tildelt kommunal bolig for første gang i 2015 var 26 prosent flyktninger, 9 prosent hadde psykiske lidelser, 6 prosent var rusmiddelmisbrukere og 5 prosent var rusmiddelmisbrukere med samtidig psykisk lidelse. 34 prosent hadde behov for tilrettelagt bolig. 16 prosent hadde andre problemer. Med andre problemer menes blant annet økonomiske, sosiale og/eller helsemessige problemer. Ofte er barn involvert i disse familiene.

Du finner statistikken her…