Vernepleier May Britt Røbekk
Bokomtaler

Håndbok i å bli rusfri

13. desember 2016

Vernepleier May Britt Røbekk jobber i Ressurstjenesten i Molde kommune. I 2013 fikk Ressurstjenesten NRKs kommunepris for sitt arbeide innen rusomsorg og rusforebygging. Røbekk er nå aktuell som forfatter av en håndbok for personer med rusavhengighet i behandling og ettervern.

Hva er bakgrunnen for håndboken?

Mennesker som skal bli rusfri har ofte mange områder som de må jobbe med samtidig. Eksempler er å skaffe seg inntekt, nedbetale gjeld, skaffe seg bolig, skaffe seg og holde på nye venner utenfor rusmiljøet, reetablere kontakt med familie og barn og, ikke minst, det å holde seg rusfri. Mange personer med rusavhengighet har dårlig selvtillit og føler mye skam. En meningsfull hverdag og det å føle seg inkludert og betydningsfulle er ekstra viktig for disse menneskene.

Håndboken er en systemveileder. Den skal gi informasjon om de ulikeaktuelle områdene og den gir noen tips på veien. Kontaktinformasjon til ulike instanser er også tatt med. Håndboken skal gi en samlet og enkel oversikt over aktuelle instanser innen rusomsorg, bolig, kriminalomsorg, økonomi og juss og saksbehandling.

Dette er informasjon som ikke bare er viktig for de som jobber med å bli rusfri. Også ansatte innen omsorgen for personer med rusavhengighet vil ha glede av denne informasjonen. Dette er noe jeg selv har erfart. For eksempel er det vanskelig å finne frem på nettsidene til enkelte av organisasjonene. Noen organisasjoner har ingen informasjon, mens andre endrer nettsidene sine stadig. Ofte er informasjonen rett og slett for vanskelig tilgjengelig. I tillegg er jussen på området omfattende og det er utarbeidet utallige veiledere. For mennesker som er rusavhengige og ønsker å bli rusfri, eller som jobber for å holde seg rusfri, kan summen av alt dette virke tungt og vanskelig. Hadde systemene vært mer samkjørte og tilgjengelige, så tror jeg flere hadde blitt rusfrie eller at flere personer med rusavhengighet hadde fått et bedre liv.

Det å lage denne håndboken er en svært tidkrevende jobb. Heldigvis har vi fått støtte fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til dette arbeidet.

Målgruppen er personer som er eller har vært rusmiddelavhengig. Egner boken seg også for personell som jobber innen rusomsorgen?

Selv om håndboken er aktuell for ansatte innen rusmiddelomsorgen, henvender den seg først og fremst til personer som skal prøve å bli rusfri og til de som tenker tanken om et liv uten rus. Det å tenke på å blir rusfri er noe alle eller de aller fleste gjør før de omsider gjør et forsøk. Håndboken kan også brukes under behandling og i ettervern. Noen blir også rusfri på egen hånd. Også disse vil ha glede av håndboken.

Rusfeltet har en utfordring med å nå kvinner med rusmiddelproblematikk. Ett av målene er at håndboken kan være hjelpemiddel til å nå også denne gruppen rusmiddelavhengige.

Familie kan være gode støttespillere for personer med rusmiddelavhengighet. Håndboken henvender seg også til disse. Et problem er at familien ofte er usikker på hva de kan bidra med og hva den rusmiddelavhengige trenger av støtte for å bli rusfri.

Er det noen spesielle utfordringer ved å lage en slik bok?

Ja, det er flere utfordringer. Det er så mye som er viktig å formidle, men vi kan ikke ta med alt. Det er en stor utfordring å velge ut det viktigste. Videre er feltet i stadig utvikling. Det er derfor viktig at håndboken oppdateres jevnlig.

Håndboken må også være enkel og oversiktlig. Dersom den ikke er det vil vi ikke nå målene med den. Den må også ha et praktisk format –  den skal så være liten at du kan ta den med deg over alt. Den må også ha et enkelt språk og det skal brukes illustrasjoner i farger.

Skal håndboken gis ut i trykt versjon?

Boken vil gis ut i trykt versjon, men den vil også legges ut på nettet. Nettversjonen skal også være mobilvennlig. Vi vurderer også muligheten til å gjøre boken tilgjengelig via en app.

Når er boken forventet å være ferdig og hvor vil boken kunne anskaffes? Vil den koste noe?

Håndboken forventes ferdig våren 2017. Den vil ikke koste noe, men dersom du ønsker den tilsendt vil det tilkomme porto og ekspedisjonsgebyr. Dersom du ønsker håndboken tilsendt kan du kontakte Molde kommune ved Ressurstjenesten (rustiltak).