Helsebiblioteket-utviklingsforstyrrelser
Ukategorisert

Informasjonssider om utviklingsforstyrrelser

21. februar 2017

Kravet om faglig forsvarlighet og kunnskapsbasert praksis henger tett sammen. På Helsebibliotekets sider finner du oppdatert informasjon om blant annet utviklingsforstyrrelser.

Kravet om faglig forsvarlighet og kunnskapsbasert praksis henger tett sammen. På Helsebibliotekets sider finner du oppdatert informasjon om blant annet utviklingsforstyrrelser.

Kravet om forsvarlige helse- og omsorgstjenester er grunnleggende for vernepleiere, enten man jobber i spesialist- eller i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Forsvarlighetskravet retter seg både mot system, altså organisering av tjenesten, og mot det enkelte helsepersonell.

«Forsvarlighet forutsetter som utgangspunkt […] at helsepersonellet holder seg til anerkjente og utprøvde metoder for helsehjelp» (Helsedirektoratet, 2012; side 17). 13. september i fjor publiserte Vernepleierportalen en sak om kunnskapsbasert praksis i tjenestene for utviklingshemmede. Aktiv bruk av NAKUs kunnskapsbank kan være ett av flere virkemidler for å sikre forsvarlige helse- og omsorgstjenester til utviklingshemmede. Men husk at forsvarlighetskravet gjelder ovenfor alle pasient- og brukergrupper.

Helsebiblioteket.no et annet sted vernepleiere kan finne viktig kunnskap om tjenesteyting ovenfor ulike pasient- og brukergrupper. På Helsebibliotekets side om utviklingsforstyrrelser finner du blant annet retningslinjer, skåringsverktøy og oppsummert forskning om utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser. Jeg vil anbefale alt helsepersonell å aktivt benytte Helebibliotekets sider.

Helsebibliotekets side om utviklingsforstyrrelser finner du her…

Referanser

Helsedirektoratet (2012). Helsepersonelloven med kommentarer. (Rundskriv IS-8/2012). Oslo: Helsedirektoratet. Lastet ned fra http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov–og-avtaleverk/helsepersonelloven-med-kommentarer—rundskriv-is-8-2012.pdf