Sett fra siden med Rolf Magnus Grung
Kort fagartikkel

Vernepleierutdanningene under lupen

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har gjennomført tilsyn med alle vernepleierutdanningene. Til sammen 12 vernepleierutdanninger har vært under lupen.

Hovedkonklusjonene etter tilsynet kan kort oppsummeres som følger (en kort oppsummering av tilsynsrapportens sammendrag):

  • Læringsutbyttebeskrivelsene: Samtlige vernepleierutdanninger må endre disse. Flere av vernepleierutdanningene bør presiseringer læringsutbyttebeskrivelsene slik at bachelornivået blir gjenkjennbart i henhold til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Hos enkelte av vernepleierutdanningene er det mangler i den fagspesifikke relevansen i den overordnede læringsutbyttebeskrivelsen.
  • Vitenskapsteori og forskningsmetode: Det er nødvendig med undervisning om vitenskapsteori og forskningsmetode i begynnelsen av vernepleierstudiet. Dette for at studentene skal kunne nyttiggjøre seg denne kunnskapen igjennom hele utdanningen. I dag er det flere vernepleierutdanninger som har denne undervisningen mot slutten av studiet, da knyttet til en avsluttende bacheloroppgaven.
  • Praksis: Det er et fåtall av vernepleierutdanningene som oppgir at de innhenter informasjon fra praksisfeltet og at denne benyttes i videreutviklingen av de enkelte studieprogrammene. Flere av vernepleierutdanningene har vansker med å skaffe relevante praksisplasser. Videre har flere av vernepleierutdanningene ikke oppgitt hvilke kompetansekrav som stilles til praksisveilederne (Merk: I rapporten står det at dette kan skyldes «at NOKUTs spørsmål til institusjonene i egenrapporten, ikke var tydelige nok på dette punktet»).
  • Farmakologi og legemiddelregning: NOKUT påpeker at det komplekst å vurdere hvorvidt de arbeids-, undervisnings- og vurderingsformene som benyttes i disse fagene sikrer den/de nødvendige kunnskapene, ferdighetene og generell kompetanse. Med andre ord, NOKUT har hatt utfordringer med å vurdere hvorvidt den enkelte utdanning imøtekommer læringsutbyttebeskrivelsene i disse fagene. I rapporten påpekes det at det er uklart hvorvidt vernepleierutdanningene sikrer den nødvendige ferdighetstreningen i legemiddelhåndtering gjennom studiet, inkludert legemiddelregning og observasjon av virkning i forbindelse med praksis. Her etterlyses tydeligere læringsutbyttebeskrivelser. Det etterlyses også undervisning i legemiddelhåndtering til akutt- og kritisk syke pasienter, noe som aktualiseres av Samhandlingsreformen.
  • Førstestillingskompetanse: Med førstestillingskompetanse menes førstelektor, dosent eller ansatte med doktorgrad (førsteamanuensis eller professor). De fleste utdanningene tilfredsstiller minimumskravet om 20 prosent ansatte med kompetanse på dette nivået. Fusjoneringen av ulike utdanningsinstitusjoner vil medføre/har medført en økt andel ansatte med førstestillingskompetanse, noe som bør medføre en økning av publiseringer av vitenskapelige arbeider (som i dag er lav hos enkelte av institusjonene).

Relaterte linker: