Mur
Forskning

Vold mot menn i nære relasjoner: Først en rapport, så en historie

27. april 2017

Både menn og kvinner utsettes for vold i nære relasjoner. Vold i nære relasjoner er et alvorlig problem, først og fremst for voldsofferet selv og betydningsfulle andre, men også for samfunnet som helhet.

Både menn og kvinner utsettes for vold i nære relasjoner. Vold i nære relasjoner er et alvorlig problem, først og fremst for voldsofferet selv og betydningsfulle andre, men også for samfunnet som helhet.

Den mannlige smerte – menns erfaringer med vold i nære relasjoner

Det har vært et langt større fokus på kvinner som ofre for vold i nære relasjoner enn det har vært på menn som ofre. Resultatene fra flere studier tyder på at kvinner er mer utsatt for alvorlig fysisk vold enn det menn er. Når det gjelder vold med et mindre fysisk skadeomfang er det flere studier som viser at andelen menn og kvinner som ofre er tilnærmet lik. Psykisk vold er den voldsformen menn og kvinner hyppigst utsettes for.

På oppdrag fra Bufdir har Proba samfunnsanalyse, ved forskerne Marianne Inèz Lien, Pia Dybvik Staalesen, Jørgen Lorentzen og Claes Ekenstam, utarbeidet rapporten Den mannlige smerte – menns erfaringer med vold i nære relasjoner. I arbeidet med rapporten ble det gjennomført en litteraturstudie, en spørreundersøkelse og dybdeintervjuer av 28 menn utsatt for vold i nære relasjoner og som var i kontakt med hjelpeapparatet på grunn av volden.

I dybdeintervjuene forteller de fleste mennene at de har vært utsatt for vold i nære relasjoner over mange år. Mange forteller også at barna deres har lidd og at det offentlige hjelpeapparatet har truet med å frata de omsorgen for barna.

Omsnuing av voldsforholdet

Flere av mennene forteller at deres kvinnelige samlivspartner har hatt et psykologisk overtak på dem. Blant annet at deres kvinnelige partnere har kunnet snu om på hele situasjonen og fortelle omverden at det er mennene som har vært voldelige mot dem.

Forfatterne av rapporten har kalt dette for omsnuing av voldsforholdet. Slik omsnuing, som utelukkende benyttes av kvinner, tar utgangspunkt i at den offentlige diskursen omkring vold i nære relasjoner i stor grad har fokusert på kvinner som ofre og menn som overgripere. Sannsynligheten for at kvinnen blir trodd på sin historie som offer er derfor stor, enda det motsatte kan være tilfellet.

Vold. Er. Vold.

Bloggen Vernepleieren publiserte i april i fjor et innlegg under tittelen Vold. Er. Vold. Innlegget var skrevet av en mannlig vernepleier som hadde blitt utsatt for vold av sin kvinnelige samlivspartner over mange år. Cato Brunvand Ellingsen, som driver Vernepleieren, har innhentet forfatterens samtykke til å dele innlegget her på Vernepleier.no.