Edward McCann
Forskning

Omsorgsytere må erkjenne pasientenes bekymringer knyttet til seksualitet og mellommenneskelige relasjoner

Edward McCann underviser og forsker ved Trinity College Dublin, School of Nursing & Midwifery. Viktige faglige interesser har han innen tilrettelegging av helsetilbudet til marginaliserte grupper.

Edward McCann underviser og forsker ved Trinity College Dublin, School of Nursing & Midwifery. Viktige faglige interesser har han innen tilrettelegging av helsetilbudet til marginaliserte grupper.

McCann er utdannet psykiatrisk sykepleier og han har en mastergrad i psykisk helsearbeid. Mastergraden hadde et fokus på seksualterapi og antropologi. I sin doktorgrad forsket han på seksualitet og mellommenneskelige relasjoner i et psykisk helse perspektiv.

Manglende kompetanse i tjenestene

I begynnelsen av yrkeskarrieren jobbet McCann på et sykehus i London med rehabilitering av pasienter med schizofreni. Etter dette jobbet han ved et kommunalt rehabiliteringstilbud til pasienter med psykoseproblematikk og deres familier øst i London. Her jobbet han i tolv år.

– I London erfarte jeg at de fleste av pasientene ønsket å leve selvstendige liv ute i samfunnet. London er preget av et stort kulturelt mangfold, noe som setter en ekstra dimensjon inn i målet med sosial inkludering. I tillegg observerte jeg store utfordringer knyttet til hvordan praktikere jobbet med pasientenes behov for intime- og seksuelle relasjoner. Utdanningen min hjalp meg å få en dypere forståelse for transkulturell fortolkning og forståelse av helserelaterte problemer, forteller McCann.

– I perioden jeg jobbet i London var det et fokus på nedlegging av psykiatriske institusjoner og overføring av ressurser til kommunen. Pasienter skulle bosettes i kommunene, og noen av pasientene flyttet hjem til sine familier. Mange familier ble ubetalte omsorgsytere. Parallelt med dette deltok jeg i utviklingen av et ettårig utdanningsprogram som omhandlet endrede måter å jobbe med disse familiene på. Kognitiv atferdsterapi hadde et hovedfokus. Ved siden jobbet jeg med å tilby et bredt spekter av psykososiale intervensjoner med denne målgruppen, forteller McCann.

Forsker på helsetilbudet til marginaliserte grupper

Som post doktor ved Trinity College i Dublin forsket han på lesbiske, homofile, biseksuelle og transseksuelle (LHBT) og deres tilgang på helsetjenenester i Irland. Resultatet fra denne forskningen viste at personer som identifiserer seg som LHBT har store utfordringer med å få tilgang til de helse- og sosiale tjenestene som de har behov for.

I dag jobber McCann ved Trinity College Dublin, School of Nursing & Midwifery. Her underviser han om psykososiale tiltak på grunnutdanningen i sykepleie samt på en modul om tverrfaglige familie intervensjoner på mastergraden i psykisk helsearbeid.

– I både undervisning og forskning fokuserer jeg på å fremme helse og likestilling for marginaliserte grupper, særlig pasienter med LHBT legning, sier McCann

I denne sammenheng kan det nevnes at McCann er medforfatter av en litteraturgjennomgang om mennesker med psykisk utviklingshemning som identifiserer seg som LHBT. Denne ble publisert i Research in Developmental Disabilities i fjor (McCann, Lee, & Brown, 2016). Dette er én av McCanns 66 fagfellevurderte vitenskapelige bidrag.

– Omsorgsyteres ferdigheter i å yte individuelt tilpassede og effektive tjenester har et viktig fokus i forskningen min. Opplevelser jeg har hatt i min egen praksis med pasienter i kombinasjon med min faglige nysgjerrighet har medført at jeg har oppdaget kreative måter å håndtere en del utfordringer på. Dette har styrt forskningen min i retning av å «oppdage» folks liv, om å samarbeide med pasienter for å utvikle styrke og motstandskraft (resilience), om å gi pasienter en stemme slik at de blir hørt og om å bidra på en positiv måte i deres liv. For tiden er jeg særlig opptatt av å forske på utvikling av tjenester til personer med en transseksuell legning, forteller McCann.

De viktigste rådene

Utdanningsinstitusjonene har en sentral rolle i både utviklingen og forbedringen av helse- og omsorgstjenestene. Det sentralt at omsorgsutøvere erkjenner pasientenes tanker og bekymringer knyttet til seksualitet og mellommenneskelige relasjoner. Disse behovene må møtes med respekt. For å sikre dette har utdanningsinstitusjonene er viktig rolle ved at kommende omsorgsutøvere må gis muligheten til å undersøke egne holdninger til disse temaene på en trygg måte, sier McCann.

Pasienter ønsker å bli tatt vare på av kunnskapsrike, dyktige og medfølende omsorgsutøvere. Viktige temaer i læreplanen bør være menneskerettigheter, sosial inkludering og seksualitet. Videre må alle omsorgsutøvere, uavhengig av profesjonstilhørighet, ha gode kunnskaper og ferdigheter i å gi nødvendig støtte til personer og familier med sine unike behov, slår McCann fast.

Du kan lese mer om McCann og hans forskning her: https://nursing-midwifery.tcd.ie/staff/mccanned/

PS!

Intervjuet av McCann er gjennomført på engelsk og deretter oversatt til norsk av ansvarlig redaktør Rolf Magnus Grung. Dette har medført at McCann ikke har hatt mulighet til å lese og godkjenne intervjuet, noe som er vanlig praksis ved alle intervjuer som publiseres i Vernepleier.no. Eventuelle unøyaktigheter og feil skyldes derfor oversetter.

Referanse

McCann, E., Lee, R., Brown, M., (2016). The experiences and support needs of people with intellectual disabilities who identify as LGBT: A review of the literature. Research in Developmental Disabilities, 57, 39 – 53.