Maria Farstad med boken Skam
Bokomtaler

Skam. Eksistens, relasjon, profesjon

«Skam. Eksistens, relasjon, profesjon» er skrevet av pedagog og diakon Marie Farstad og utgitt på Cappelen Damm Akademisk i 2016.

«Skam. Eksistens, relasjon, profesjon» er skrevet av pedagog og diakon Marie Farstad og utgitt på Cappelen Damm Akademisk i 2016.

«Skamma er vondere enn noko anna vondt» (sitat av Olav Duun gjengitt i boken).

Skam er noe alle har et forhold til. Skam er en type smerte vi vil unngå. For enkelte kan skam medføre redusert livskvalitet. Som ytterste konsekvens kan skam medføre at menneskeliv går tapt.

På den andre siden er skam, eller muligheten for at vi skal føle skam, en slags kontrollmekanisme som hindrer oss i å gjøre ting som det kan være dumt å gjøre. Således har skammen en destruktiv side samtidig som den har en sunn og atferds regulerende side.

Skam er et relasjonelt fenomen. Det er en følelse som oppstår i relasjon til andre mennesker. Mellommenneskelige relasjoner betyr mye for de fleste av oss. Skam kan derfor ha stor innvirkning på menneskers psykiske helse.

De ulike helse- og sosialfaglige profesjonene (og andre profesjoner) må på sin måte forholde seg til skam i sin yrkesutøvelse. Dette kan være ansatte i barnevernet som må forholde seg til familiers skamfølelse ved at barnevernet er involvert i familiesituasjonen, det kan være ansatte i NAV som må forholde seg til sosialhjelpsmottakeres negative følelse av å ikke klare seg selv, eller det kan være ansatte i psykiatrien som må forholde seg til pasienters følelse av å ikke være en del av normalen eller «skyldfølelse» som kan oppstå etter at man har opplevd et overgrep.

Farstads bidrag er at hun hjelper til med å beskrive hva skam er. På side 20 skriver Farstad at «[…] så lenge skammen er et ukjent fenomen for oss, risikerer vi både å gå glipp av hva som egentlig er utfordringen/problemet/smerten den andre kommer til oss med – og vi risikerer å ikke kunne hjelpe god nok, dersom skammen er noe vi går utenom, enten fordi vi ikke kjenner og gjenkjenner den, eller fordi vi frykter den i eget liv og dermed også i andres liv».

Boken er på 348 sider. Den delt inn i to deler og ti kapitler. I Del 1 (kapittel 1 til 6) redegjøres det for teoretiske perspektiver knyttet til skam. I Del 2 (kapittel 7 til 10) redegjøres det for klinisk rettede perspektiver. Hvert kapittel avsluttes med refleksjonsspørsmål, noe som kan gjøre boken egnet i utdanningssammenheng.

Bokens ti kapitler har følgende titler:

  • Kapittel 1: Hva er skam?
  • Kapittel 2: Skam, selvutvikling og den relasjonelle hjernen
  • Kapittel 3: Skam og kropp
  • Kapittel 4: Skam og språk
  • Kapittel 5: Skam og relasjoner
  • Kapittel 6: Skam og identitet
  • Kapittel 7: Skam i det helsefaglige perspektivet
  • Kapittel 8: Religionspsykologi, psykoterapi og sjelesorg
  • Kapittel 9: Skam i sjelens rom
  • Kapittel 10: Skam i det terapeutiske rommet

Les mer om boken hos Cappelen Damm…