VPLTV

Aldring hos personer med utviklingshemning (FRAMBU)

Seniorrådgiver på Frambu, Lise Beate Hoxmark, snakker i dette foredraget om aldring hos personer med utviklingshemning. Aldring er en prosess som innebærer forandring, sier Hoxmark.

Seniorrådgiver på Frambu, Lise Beate Hoxmark, snakker i dette foredraget om aldring hos personer med utviklingshemning. Aldring er en prosess som innebærer forandring, sier Hoxmark. Kroppslige funksjoner, helse, aktivitet og deltagelse er noe av det som påvirkes av aldring, forklarer Hoxmark, og legger til de eksistensielle aspektene; som å være gammel, å bli som andre, død og det å dø.

Av norske kommuner er det bare 8% av kommunene som har en politisk vedtatt plan for eldre med utviklingshemning, og ca. 25% vet ikke om det finnes personer med utviklingshemning og demenssykdom eller kreft i kommunen, sier Hoxmark. 25% av kommunene mangler oversikt over om eldre med utviklingshemning har en tilfredsstillende boform, og bare 20% av bofellesskap og sykehjem er tilrettelagt for eldre med utviklingshemning, sier Hoxmark og refererer til en rapport levert av Trude Helen Westerberg fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse i 2013. Flytting er alltid siste utvei, sier Hoxmark, så her bør kommunene legge bedre til rette.

Det er sterk politisk føring for at personer med nedsatt funksjonsevne skal delta i samfunnet, sier Hoxmark, og legger til at helse er en forutsetning for deltakelse. Hoxmark referer til en kjent samfunnsmedisiner som het Peter Hjort som definerte helse som evne og overskudd til å klare hverdagens krav.

Hoxmark sier det kan være en større omveltning for eldre med en utviklingshemning, enn det er for andre eldre å «pensjonere seg» fordi store deler av deres sosiale miljø ofte er knyttet opp mot arbeidsplassen. Hoxmark anbefaler å se nærmere på Helhetlig pensjonskartlegging (HELP) fra Aldring og helse.

Hoxmark snakker om kognitiv overbelastning som betyr «veldig sliten hjerne», før hun ser spesifikt på Williams syndrom og aldring.

Hoxmark går også igjennom alder ved død og tap av leveår, økt livslengde, økt forekomst av sykdom og medisinering ved adferd og psykisk helse hos personer med utviklingshemning.

Avslutningsvis, snakker Hoxmark om individuell plan, siste del av livet og palliativ omsorg, tap og sorg over familie og venner, velferdsteknologi, bruk av voksenhabiliteringstjenesten, samordningsrådet – SOR, Mitt livs ABC fra Aldring og helse og pårørende til personer med sjeldne diagnoser.
Foredraget ble holdt på Frambu i forbindelse med fagkurs om William’s syndrom 6. juni 2017.

Relaterte linker: