Are Karlsen
Fag

Ordfører Are Karlsen: «Ikke vær redd for å søke nye utfordringer»

I vernepleierkretser er Are Karlsen kjent for sine faglige bidrag innen barn og oppvekst og atferdsanalyse. For folk flest er Karlsen kjent som AP politiker og ordfører i Horten kommune. Hva er vel mer naturlig enn å stille Karlsen vernepleierfaglige spørsmål i disse valgkamp tider?

I vernepleierkretser er Are Karlsen kjent for sine faglige bidrag innen barn og oppvekst og atferdsanalyse. For folk flest er Karlsen kjent som AP politiker og ordfører i Horten kommune. Hva er vel mer naturlig enn å stille Karlsen vernepleierfaglige spørsmål i disse valgkamp tider?

– Du ble i 1994 utdannet vernepleier fra Høgskolen i Akershus og i 2002 fullførte du hovedfaget i helsevitenskap. Innen hvilke fagområder har du jobbet som vernepleier?

Jeg har alltid arbeidet med barn og ungdom. Som nyutdannet jobbet jeg i flere år med barn med utviklingsforstyrrelser. Mye av jobben var å veilede personalet i barnehager og skoler, først i Oslo så i Vestfold. Jeg var også veileder for et tidlig intervensjonsprosjekt i England gjennom flere år. Det innebar at jeg jobbet cirka hver femte uke i England.

På midten av 2000-tallet begynte jeg å jobbe i det statlige barnevernet. Jeg jobbet i Bufetat og en periode i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. I 2013 begynte jeg i Tønsberg kommune. Der var jeg blant annet med på at starte opp noe som heter Senter for Forebygging. Det er et Senter som blant annet tilbyr avlastning, fritidstilbud og veiledning til familier, barnehager og skoler.

– Du har flere publikasjoner innen temaet atferdsanalyse. Sammen med Jørn Isaksen har du skrevet bøkene Foreldrelappen og Innføring i atferdsanalyse. Hvorfor atferdsanalyse?

Atferdsanalyse handler om å kunne analysere og forstå hvorfor folk gjør det de gjør. Gode ferdigheter i denne typen analyser er viktig for alle som jobber med mennesker.

Jeg er imidlertid svært kritisk til de som fremstiller atferdsanalyse som det eneste riktige. Gode atferdsanalytikere er også gode på å samarbeide med folk med ulik bakgrunn. Hvis vi skal oppnå det vi ønsker må vi opptre på smarte måter. Hvis vi ikke lykkes i samarbeidet med andre så blir ofte de menneskene vi jobber med taperne.

– River det av og til i vernepleiersjela når du som politiker skal fordele knappe ressurser og alle skal få etter behov?

Fordeling av ressurser er alltid vanskelig. Jeg tror imidlertid man litt for ofte har fokus på manglende ressurser. Fokus bør primært være på hva en kan få ut av de ressursene man har.

– Ett ledende spørsmål – gir vernepleierkompetansen deg noen fordeler i det politiske arbeidet?

Mange vernepleiere lærer mye om struktur, systematikk og analyser. Dette er viktig kunnskap innen mange områder i livet, også i rollen som ordfører.

– Det skjer stadige endringer i kommunesektoren og innen lovgivning. Det er et økende antall barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt, og eldrebølgen er i ferd med å skylle inn over velferdsstaten. Til tross for disse og flere andre problemstillinger som appellerer til vernepleierkompetansen er det foreslått en minimumskompetanse innen den kommunale helse- og omsorgstjenesten hvor vernepleierkompetansen ikke er med. Tror du vernepleiere blir like ettertraktet i fremtiden som det de er i dag?

Jeg er ikke så opptatt av hvilke yrkesgrupper som utfører jobber, men av hvilken kompetanse og ferdigheter de som utfører jobben har. Mange vernepleiere er gode på å se helhet, være strukturerte, analysere atferd og finne virkningsfulle tilnærminger. Hvis vernepleierutdanningene også i fremtiden vektlegger disse ferdighetene vil vernepleiere fortsatt være ettertraktede.

– Flere vernepleiere er opptatt av kommunepolitikk og ønsker å påvirke kommunale beslutninger. Har du noen tips til hvordan dette kan gjøres på en god måte?

Det enkleste er gjerne å ta kontakt med en politiker, gjerne ordføreren. Jeg bruker mye tid på å snakke med folk og blir påvirket av det. En kan også skrive innlegg i lokalavisa. Uansett tror jeg man når lengst hvis man opptrer saklig og med respekt for de man diskuterer med. Det er også alltid en fordel hvis man kan begrunne sine synspunkter med fakta og kunnskap.

– Som ordfører for en mellomstor kommune – er du noe du har lyst til å si til oss vernepleiere?

Vernepleierne er en veldig viktig yrkesgruppe i kommunen. Fortsett den gode jobben og ikke vær redd for å søke nye utfordringer. Kompetansen er relevant for mange ulike stillinger, ikke bare tradisjonelle vernepleierstillinger.