Sett fra siden med Rolf M. Grung
Sett fra siden

Norge utsetter mennesker med nedsatt funksjonsevne for menneskerettighetsbrudd

Likestillings- og diskrimineringsombudet (Ldo) påpeker i en rapport til FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne alvorlig forskjellsbehandling og brudd på grunnleggende rettigheter.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (Ldo) påpeker i en rapport til FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne alvorlig forskjellsbehandling og brudd på grunnleggende rettigheter. Dette utelukkende på grunn av nedsatt funksjonsevne. Det er flere årsaker til dette, men kanskje den viktigste er at diskriminering har få eller ingen konsekvenser for den eller de som utøver diskrimineringen. Per i dag er det langt på vei den som diskrimineres som må bære byrden ved dette, ikke den som diskriminerer.

I rapporten påpeker Ldo at:

  • Staten mangler en helhetlig politikk på diskrimineringsområdet (kap. 1)
  • Det er mangel på kunnskap og dokumentasjon om mennesker med nedsatt funksjonsevne og at staten i liten grad er i stand til å følge sine forpliktelser ovenfor disse (kap. 2)
  • Personer i psykiske helsevern er utsatt for diskriminerende tvang (kap. 3)
  • Personer med demens og personer med psykisk utviklingshemning er i betydelig grad utsatt for tvang (kap. 4)
  • Funksjonshemmede får ikke den støtte de trenger for å ivareta sin rett til selvbestemmelse (kap. 5)
  • Funksjonshemmede er langt mer utsatt for vold og overgrep enn andre (kap. 6)
  • Funksjonshemmede er utsatt for hets, trakassering og hatkriminalitet (kap. 6 del II)
  • Funksjonshemmede blir diskriminert i arbeidslivet (kap. 7)
  • Skoler er ikke tilgjengelige for elever med bevegelseshemning (kap. 8)

Rapporten finner du her.