Sett fra siden med Rolf M. Grung
Kort fagartikkel

7 av 10 vernepleiere vil ha karakterkrav i norsk og matte

Fra studieåret 2019-2020 innføres det krav om minimum karakteren 3 i norsk og matte fra videregående skole for å komme inne på sykepleierstudiet. Bør vernepleierstudiet følge etter?

Fra studieåret 2019-2020 innføres det krav om minimum karakteren 3 i norsk og matte fra videregående skole for å komme inne på sykepleierstudiet. Bør vernepleierstudiet følge etter?

Kunnskapsminister Henrik Asheim, som vikarierte for Torbjørn Røe Isaksen høsten 2017, mener at karakteren 3 i matte og norsk fra videregående er nødvendig  for å sørge for «kvalitet og kompetanse som sykepleierne trenger for å sikre gode helsetjenester i tiden fremover» (se Regjeringen.no). Bør et tilsvarende krav gjelde for å komme inn på vernepleierstudiet?

Dette spørsmålet pluss tre til ble stilt på gruppen Vernepleier på Facebook. De som ville kunne avgi sitt svar i et spørreskjema som det ble lenket til i denne Facebook-gruppen.

Resultater

Totalt ble det avgitt 296 svar. Av disse oppga 287, eller 98,6 prosent, at de var vernepleiere eller vernepleierstudenter.

Totalt svarte 71,3 prosent (211) ja på spørsmålet om det bør innføres karakterkrav i norsk og matte fra videregående for opptak til vernepleierstudiet. 28,7 prosent (85) svarte nei på dette spørsmålet.

Karakterkrav for å komme inn på vernepleierutdanningen

Det ble også stilt spørsmål om hvilke karakterer som bør være minimum for opptak til vernepleierstudiet. Her var resultatene som følger (resultatene er oppgitt i prosent):

Minimumskrav

Det er verd å merke seg at antall svar på disse to spørsmålene er høyere enn antallet som svarte ja på spørsmålet om det burde innføres karakterkrav i matte og norsk for opptak på vernepleierstudiet. Det var altså flere personer som svarte nei på spørsmålet om det burde innføres karakterkrav for opptak til vernepleierstudiet som allikevel markerte en bestemt karakter for opptak til vernepleierstudiet.

Utover dette ble det gitt totalt 65 kommentarer. Hovedtrenden i kommentarene som var positive til karakterkrav var at matteferdigheter er viktig for medikamentregning og at ferdigheter i norsk er viktig for dokumentasjon og kommunikasjon. Hovedtrenden i de kommentarene som var negative til karakterkrav var at karakterer fra videregående skole ikke fanger opp relasjonskompetanse og generell egnethet for yrket samt at matte- og norskkarakterer måler noe helt annet enn muligheter for å forstå prinsippene i medikamentregning og ferdigheter i dokumentasjon og kommunikasjon. – Man behøver ikke gode kunnskaper om diktanalyse for å skrive et godt journalnotat, lød en av kommentarene.

Kan vi unngå karakterkrav?

Det finnes gode argumenter både for og imot at det skal innføres karakterkrav for å komme inne på vernepleierstudiet, men er det rimelig at det er en forskjell i opptakskrav mellom sykepleierstudiet og vernepleierstudiet gitt at arbeidsoppgavene på enkelte viktige områder er nokså like?

Avslutningsvis understrekes det at denne undersøkelsen bør sees på som en mer uformell temperaturmåling.