Kort fagartikkel

Prosjekt kompetanseheving

Hvordan løse utfordringene med krav til nødvendig kompetanse i arbeid med utviklingshemmede og personer med autisme? I seksjon for Tilrettelagte Boliger (TBO) i Velferdsetaten, Oslo kommune, er det gjennomført et kompetansehevingsprosjekt. Gjennom prosjektet er det etablert et system for løpende kompetansebygging hos alle medarbeidere.

Hvordan løse utfordringene med krav til nødvendig kompetanse i arbeid med utviklingshemmede og personer med autisme? I seksjon for Tilrettelagte Boliger (TBO) i Velferdsetaten, Oslo kommune, er det gjennomført et kompetansehevingsprosjekt. Gjennom prosjektet er det etablert et system for løpende kompetansebygging hos alle medarbeidere.

Seksjon TBO består av fire boliger og to dagtilbud med totalt 250 medarbeidere. Holtet Bosenter og Verksted (to boliger og et dagtilbud), Ullevålsveien 34 (bolig og dagtilbud) og Bolig Schu leverer tjenester til personer med utviklingshemming og autisme.  Faglig kunnskap og profesjonelle ferdigheter er faktorer som i stor grad påvirker kvaliteten på de tjenestene som leveres. Kvaliteten på bistanden er avgjørende for den enkelte tjenestemottakers livskvalitet. Dette gjør det nødvendig å sikre at samtlige medarbeidere til enhver tid har grunnleggende kompetanse.

Ujevn kompetanseprofil

Vi har en høy andel ansatte med kompetanse på høgskolenivå. Imidlertid har vi også en stor andel ansatte uten formell kompetanse. Videre har vi mange små stillingsbrøker, spesielt helgestillinger, og mange vikarer. Dette innebærer en ujevn kompetanseprofil hos våre medarbeidere. Gjennom prosjektet har vi ønsket å sikre en grunnkompetanse hos hver enkelt medarbeider, samt å etablere en felles grunnleggende forståelse innenfor viktige kompetansefelt knyttet til vårt tjenesteområde. Kompetansehevingen skal bidra til bedre tjenester og styrket livskvalitet for våre tjenestemottakere.

Fire tema, fire kunnskapsnivå, tre opplæringstiltak

Ideen bak prosjektet er å bruke interne ressurser til kompetansehevende tiltak. Prosjektgruppa har bestått av deltakere fra alle våre tjenestesteder. Arbeidet har i tillegg til prosjektgruppas medlemmer også inkludert ressurspersoner på tjenestestedene. Slik har vi løftet frem dyktige og engasjerte medarbeidere og skapt eierskap til prosjektet.

Prosjektgruppa har hatt møter hver annen uke i en periode på tre år. Vi har jobbet ut fra et hovedmål om å bidra til økt livskvalitet for våre brukere gjennom å øke kompetansen hos våre medarbeidere. Det er valgt ut fire hovedtema som alle medarbeidere skal ha grunnleggende ferdigheter i;

  • HOL kapittel 9
  • Atferdsanalyse
  • Diagnoser og helse
  • Etikk og profesjonelle ferdigheter

Innenfor hvert kunnskapsområde er det definert fire nivåer av forventet kompetanse, avhengig av den enkelte medarbeiders stillingsforhold. Arbeidet med å definere grunnkompetansen har vært krevende, men viktig for den videre utviklingen av opplæringssystemet.

Selve opplæringen er tredelt, bestående av kurs, kompetansehefter og veiledning. Alle våre 250 medarbeidere skal delta på alle 4 kursene over en periode på tre år. Kursene tar i hovedsak for seg grunnkompetansen på de to første nivåene. Dette er de nivåene som er definert at flesteparten av medarbeiderne våre skal kunne. Kursene legger til rette for aktiv deltakelse, og refleksjon over egen praksis. Tilbakemeldinger fra kursdeltakerne tilsier at dette er en god måte å gjennomføre kursene på.

Ut fra den definerte grunnkompetansen har vi utarbeidet kompetansehefter innenfor de 4 hovedtemaene. Heftene er utarbeidet i egne arbeidsgrupper bestående av både prosjektmedlemmer og andre ressurspersoner. Heftene er delt inn i de samme 4 nivåene av forventet kompetanse. Det gir mulighet for våre medarbeidere til å heve kompetansen gjennom å lese videre i heftene utover forventet kompetansenivå. Alle medarbeidere får hvert sitt hefte.

Veiledning av ansatte skjer i grupper og individuelt. Utgangspunktet for veiledningen er ofte reelle kasus som man kan knytte opp til et av de fire temaene. I forbindelse med økt krav til dokumentasjon av veiledning utarbeidet prosjektgruppa veiledningslister/signaturlister. Slik har vi sørget for at veiledningen blir dokumentert og kan brukes i blant annet vedtaksarbeid.

Parallelt med arbeidet med kompetanseheftene har prosjektgruppa utarbeidet spørreskjemaer til de forskjellige temaene. På den måten har vi målt kompetansenivået til alle våre medarbeidere fra seksjonsledernivå til helgevikarer. Spørreskjemaene er laget elektronisk, og er sendt ut før oppstart på opplæringen. Tanken med dette er å se om den tredelte opplæringen har ønsket effekt. Planen i andre fase er å sende ut spørreskjema på utvalgte uker og samle inn besvarelser fra de medarbeiderne som er på jobb. Da først ser vi om tiltaket har hatt effekt.

Fagrådet

Prosjektet avsluttes 31.12.2017. Ivaretakelse av kurs, spørreskjemaer og oppfølging og veiledning av personalet vil legges til Fagrådet. Fagrådet ble opprettet som et resultat av prosjekt kompetanseheving og skal blant annet ivareta opplæringstiltakene som prosjektet har utarbeidet. Deltakere i Fagrådet er fagkonsulentene og ressurspersoner fra alle enhetene i TBO. Vi antar at de fleste av våre medarbeidere nå kjenner til prosjekt kompetanseheving, men vi ønsker å dele med flere. Som et ledd i dette ble Prosjekt kompetanseheving lagt frem på fagkonferansen #HUSK2017. HUSK står for Holtet, Ullevålsveien, Schu og Kompetansedeling. Konferansen ble arrangert av Velferdsetaten for alle ansatte i Oslo kommune som arbeider med utviklingshemming og autisme.

Prosjekt kompetanseheving har krevd mye ekstra innsats, og vi er enda ikke helt i mål. Sluttspurten kommer våren 2018. Da skal arbeidsgruppene gjøre ferdig de to siste kursene og kompetanseheftene i «Etikk og profesjonelle ferdigheter», og «Diagnoser og helse».