Kort fagartikkel

Vår engelske yrkestittel bør være Learning Disability Nurse eller Intellectual Disability Nurse

De fleste norske vernepleierstudenter får et «Diploma Supplement». Der er den engelske oversettelsen av yrkestittelen er «social educator». Noen få har «Occupational Therapist», som jo er ergoterapeut. Hva vi heter på engelsk påvirker våre lønns- og arbeidsvilkår i utlandet.

De fleste norske vernepleierstudenter får et «Diploma Supplement». Der er den engelske oversettelsen av yrkestittelen er «social educator». Noen få har «Occupational Therapist», som jo er ergoterapeut. Hva vi heter på engelsk påvirker våre lønns- og arbeidsvilkår i utlandet.

«Vernepleiere er ikke en harmonisert profesjon i EU/EØS. Det er derfor opp til kompetente myndigheter i det enkelte land å vurdere utenlandske utdanninger og potensielle søkeres kvalifikasjoner opp mot gjeldende vilkår for å få autorisasjon/lisens i landet. Det er store variasjoner mellom EØS-land hvilke og hvor mange helseprofesjoner som har autorisasjonsordning. Vernepleiere, social educators, regnes i mange land som pedagogisk personell og autoriseres derfor ikke som helsepersonell» (Statens Autorisasjonskontor, epost 26.08.2016).

Den siste setningen er den viktigste: «regnes i mange land som pedagogisk personell». Med større arbeidsmobilitet både i og utenfor Europa, er det nå uheldig å fortsatt benevne vernepleiere for «social educators». Tittelen har ikke vært akkreditert, hverken av NOKUT eller Kunnskapsdepartementet. Det er sannsynlig at tittelen ble tatt i bruk av FO tidlig på 90-tallet som et resultat av fagforeningssamarbeid med det danske forbundet Sosialpedagogene.

I 2011 publiserte International Association of Social Educators (AIEJI) en komparativ studie.

De danske sosialpedagogene er den største gruppen i denne studien, dernest de norske FO-medlemmene, altså barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere.

Studien registrerte 47.665 medlemmer av sosial educator organisasjoner.

Social educator er en relativt ukjent yrkestittel i Europa, og innhold i utdanning, arbeidsområder og ansvarsområder er svært forskjellige i de forskjellige landene. I europeisk sammenheng er altså medlemsmassen svært liten og representerer ulike yrkesgrupper. Vernepleierne er den eneste gruppen med helsefaglig kompetanse.

Fellestrekk med learning disability nursing

I februar 2018 ble Vernepleierkonferansen avholdt. Professor Michael Brown var keynote speaker. Han sa blant annet «I liket med jobbsituasjonen for vernepleiere i Norge, gir utdanningen god muligheter på arbeidsmarkedet i Storbritannia. Det er stor etterspørsel etter Learning Disability Nurses i helsetjenesten. Jobbmulighetene er veldig gode. Mange jobber med tjenesteyting rettet mot barn- og unge med utviklingshemning og deres familier og innen tjenesteyting rettet mot voksne utviklingshemmede. Andre viktige fagfelter er psykisk helse og kriminalomsorgen. En del jobber også som koordinatorer, eller Liaison Nurse som det heter på engelsk, både i primær- og spesialisthelsetjenesten».

Undertegnede skrev for noen år siden en blogg om dette temaet. Der står det bl.a.: «Skal vi overleve som profesjon må vi videreutvikle faget ved å hente mye større input fra internasjonale forskningsmiljøer. Ett søk på Google Scholar databasen for litteratur om «social educator» og ett på «learning disability nursing» gir stor forskjell i antall treff. Det er langt flere treff på learning disability nursing.  Man finner relevant litteratur fra social educators også, men det er mer begrenset».

Nurse – ikke det samme som sykepleier

Noen norske vernepleiere har uttrykt motstand mot det engelske Learning Disability Nurse.

«Vi er ikke sykepleiere» sies det. Det er helt riktig, men nurse er ikke sykepleier heller. Mitchell (2000) skrev at «[learning] disability nursing has never been a part of the sickness model of care». Nurse er avledet av det gammelengelske ordet Nourich – «Provide the food or other substances necessary for growth, health, and good condition” (Oxford Dictionary 2017). Nurse er altså pleier.

Fokus har i Storbritannia, som her i Norge, er på læring og normalisering, brukerrettigheter og inkludering, dog har de noe mer sykdomslære i sin utdanning enn det vi har i vår norske. Tre av de britiske Learning Disability Nursing-utdanningene gir en dual registration, altså en slag dobbel autorisasjon – autorisasjon som helsepersonell og som social workers. Dette ligger tettere opp til vår utdanning. En av disse utdanningene er på Sheffield Hallam University.

Den engelske oversettelsen av vernepleier bør derfor være Learning Disability Nurse, eller det mer moderne Intellectual Disability Nurse. Det er den profesjonen vi ligner mest på, en profesjon som er velkjent internasjonalt. Dette vil kunne bidra til at vernepleiere lettere gis autorisasjon som helsepersonell i utlandet, og at vi får lønn og arbeidsvilkår som står i forhold til vår utdanning og kompetanse.

Referanser:

The profession of Social Education in Europe. Comparative survey 2011:

http://aieji.net/wp-content/uploads/2010/11/The-Profession-of-Social-Education.pdf

Hentet 04.04.2018

Professor Michael Brown’s innlegg på Vernepleierkonferansen:

https://vernepleier.no/2016/09/learning-disability-nurse/   Hentet 04.04.2018

Mitchell, D. (2000), Parallel stigma? Nurses and people with learning disabilities. British Journal of Learning Disabilities, 28: 78–81. doi: 10.1046/j.1468-3156.2000.00044.x

Sheffield Hallam University, Learning Disability and Social Work Bsc:

https://www.shu.ac.uk/courses/nursing-and-midwifery/bsc-honours-nursing-learning-disability-and-social-work/full-time   Hentet 04.04.2018

Blogginnlegg av Trude Stenhammer:

https://vernepleieren.com/2012/12/12/gjesteskribent-social-educator-vs-learning-disability-nurse/    Hentet 04.04.2018