Sett fra siden med Rolf M. Grung
Kort fagartikkel

Hva med Welfare Nurse?

Vi trenger en engelsk oversettelse av vernepleiertittelen som fanger opp vår integrerte helse- og sosialfaglig kompetanse og som ikke knytter oss til en bestemt målgruppe. Social educator er misvisende. Er learning disability nurse eller intellectual disability nurse bedre?

Vi trenger en engelsk oversettelse av vernepleiertittelen som fanger opp vår integrerte helse- og sosialfaglig kompetanse og som ikke knytter oss til en bestemt målgruppe. Social educator er misvisende. Er learning disability nurse eller intellectual disability nurse bedre?

En mest mulig dekkende engelsk yrkestittel er viktig av flere årsaker. Blant annet gir tittelen et førsteinntrykk av vernepleieres kunnskapsområde, den gir vernepleiere lettere innpass i det utenlandske arbeidsmarkedet og i andre lands lovgivning og en god tittel vil bidra til å gjøre det enklere for utdanningsinstitusjonene å samarbeide på tvers landegrensene. Flere, inkludert undertegnede, mener at tittelen social educator er misvisende og til dels et hinder for vernepleiere i en internasjonal kontekst.

Selv har jeg, som følge av min stilling ved OsloMet og vernepleierutdanningen der, hatt gleden av å jobbe med internasjonalisering i en del år. I denne sammenheng har jeg mange ganger opplevd at det kan være krevende å forklare våre utenlandske kolleger hva en social educator er. De opplever ofte et stort sprik mellom vårt kunnskapsområde og de assosiasjoner som termen social eduactor gir. Det er ingenting i tittelen social educator som fanger opp vår integrerte helse- og sosialfaglige kompetanse, og selv om mange vernepleiere med rette vil hevde at vernepleiere har mye pedagogisk kompetanse, så er vi ikke educators.

Etter det jeg kjenner til har vår engelske yrkestittel vært diskutert i det nyetablerte Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen vernepleie. I skrivende stund er jeg ikke kjent med utfallet av denne diskusjonen.

Samarbeid med danskene

Bakgrunnen for at vernepleiere er gitt den engelske yrkestittelen social educators er, etter hva jeg har hørt, at Fellesorganisasjonen ønsket å knytte tettere bånd til det danske forbundet for sosial pedagoger. Jeg tar forbehold om at dette kan være usanne rykter. Påstanden må defor tas med en klype salt. Om påstanden er sann eller ikke har liten eller ingen betydning for faktum – altså at vi i dag går under navnet social educators.

Undersøkelse

For litt siden ble det lagt ut en spørreundersøkelse på Facebook gruppen Vernepleie med spørsmålet «Hva bør vernepleiere hete på engelsk?». Det kom inn 93 svar. Av disse var 89 vernepleiere (95,7 prosent).

Resultatene ble som følger:

Av de som svarte annet ble følgende titler foreslått: Milieu nurse, social nurse, behavioral educator, disability nurse, environmental therapist, disability therapist, learning disability health educator, milieu therapist, social and health educator, environmental therapist, behavioral therapist, social disability nurse, social educating nurse, behavioral specialist, behavior and social nurse og special educated nurse for people with mental and physical illness.

Er learning disability nurse og intellectual disability nurse gode titler?

I et innlegg publisert her på Vernepleier.no 12. april i år argumenterte Trude Stenhammer, som selv har jobbet flere år utenlands, at vernepleiere bør hete learning disability nurse eller intellectual disability nurse. Hun har gode argumenter for dette. Allikevel er det min oppfatning at learning disability nurse og intellectual disability nurse i for stor grad knytter oss til en bestemt målgruppe – altså personer med psykisk utviklingshemning.

Selv om mange vernepleiere jobber innen helse- og omsorgstjenesten for personer med psykisk utviklingshemning, så jobber den store hop av vernepleiere i Norge med andre målgrupper en psykisk utviklingshemmede. Det er ingenting i tittelen vernepleie som knytter oss til psykisk utviklingshemmede som målgruppe. En tittel som inneholder ordene learning disability eller intellectual disability vil derfor kunne fungere som et hinder for vernepleiere som ønsker å jobbe i andre lands psykiske helsevern, eldreomsorg og omsorgen for rusmiddelavhengige, for å nevne noen målgrupper.

Jeg slår et slag for Welfare Nurse

Da jeg begynte som vernepleierstudent i 1997 ved daværende Høgskolen i Akershus, var det enkelte ansatte der som kalte oss for welfare nurses. Ordet velferd viser blant annet til helse- og omsorgstjenester, opplæringstjenester inkludert barnehage og sosiale tjenester. Det er i disse tjenestene man finner vernepleiere som fremdeles jobber som vernepleiere. Nurse, eller pleier, viser i større grad til den helsefaglige siden av vårt kunnskapsområde.

Det er helt sikkert utfordringer med denne welfare nurse tittelen også – kanskje den blir for vid? Allikevel vil jeg hevde at tittelen welfare nurse i bedre grad fanger opp vår integrerte helse- og sosialfaglige kompetanse. I tillegg knytter den ikke oss til en spesifikk målgruppe.

Herved er mitt slag for tittelen welfare nurse slått.