Bokomtaler

Atferdsanalytisk miljøbehandling. Struktur og kvalitet i tilrettelagte tjenester

12. juni 2018

Boken «Atferdsanalytisk miljøbehandling. Struktur og kvalitet i tilrettelagte tjenester», som er skrevet av Kjetil Viken, gir en god og lettfattelig innføring i atferdsanalyse og hvordan atferdsanalysen kan anvendes for å tilrettelegge for viktige endringer i tjenestemottakeres liv. Den er særlig relevant for ansatte i helse- og omsorgstjenestene og barnevern og studenter i disse fagene. Også andre yrkes- og studentgrupper vil kunne ha glede av denne boken.

Boken «Atferdsanalytisk miljøbehandling. Struktur og kvalitet i tilrettelagte tjenester», som er skrevet av Kjetil Viken, gir en god og lettfattelig innføring i atferdsanalyse og hvordan atferdsanalysen kan anvendes for å tilrettelegge for viktige endringer i tjenestemottakeres liv. Den er særlig relevant for ansatte i helse- og omsorgstjenestene og barnevern og studenter i disse fagene. Også andre yrkes- og studentgrupper vil kunne ha glede av denne boken.

Miljøbehandling tar utgangspunkt i sammenhengen mellom miljø og atferd –  at atferd bare kan endres eller påvirkes ved å endre miljøet rundt personen. Hva som ligger i begrepet miljø må sees på som bredere enn den tradisjonelle forståelsen av dette begrepet.

En av de viktigste miljøvariablene for tjenestebrukene er de ansattes atferd. Mange tjenestebrukere mottar tjenester fra mange ansatte over en turnusperiode. Særlig gjelder dette tjenestebrukere med problematferd. Hvorvidt tiltak rettet mot å redusere problematferd (og øke annen viktig atferd) er effektive eller ikke beror i stor grad på at samtlige i personalgruppen gjennomfører tiltaket slik det er tenkt og beskrevet. Således er systematikk og struktur grunnleggende komponenter i miljøbehandling.

Selv har jeg jobbet i flere år i habiliteringstjenesten i spesialisthelsetjenesten. Hovedmålgruppen var utviklingshemmede med ulike former for problematferd. Lik praksis blant tjenesteyterne i kombinasjon med en god nok forståelse av atferdsanalysen var fellesnevneren i de tilfellene hvor målrettede tiltak for å redusere problematferd (og øke forekomsten av annen ønsket atferd) var effektive. Hadde jeg i dag jobbet innen habilitering hadde jeg anbefalt boken til de personalgruppene jeg hadde kommet i kontakt med.

Boken, som er gitt ut på forlaget Gyldendal, er på totalt 234 sider og er inndelt i seks kapitler. Disse er:

  • Kapittel 1: Atferdsanalytisk miljøbehandling
  • Kapittel 2: Atferdsanalyse
  • Kapittel 3: Atferdsanalyse og viktige begreper for miljøbehandling
  • Kapittel 4: Beslutningsstøtte og struktur i atferdsanalytisk miljøbehandling
  • Kapittel 5: Behandlingsintegritet
  • Kapittel 6: Registreringskvalitet

Boken, som koster 399 kroner, fås kjøpt blant annet her.