Kort fagartikkel

European Union of Supported Employment – En nyttig verktøykasse på norsk

European Union of Supported Employment (EUSE) ble opprettet for å utvikle Supported Employment i Europa.

European Union of Supported Employment (EUSE) ble opprettet for å utvikle Supported Employment i Europa. Studier og forskning har vist at det er manglende konsistens i SE- arbeidet og for lite veiledning og opplæringsmateriell for fagpersoner og tiltaksarrangører innen Supported Employment – en faglig tilnærming som skal bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelse og/eller utsatte grupper skal få og beholde jobber i det ordinære arbeidslivet.

EUSE utviklet et partnerskap bestående av ledere og fagpersoner som representerte nasjonale, regionale og lokale tiltaksarrangører av SE i hele Europa. Partnerne hadde fra før kontakt gjennom engasjement i EUSE. Alle leverer for tiden en eller annen form for arbeidsmarkeds- opplæring eller SE-tiltak enten som en lokal eller regional tiltaksarrangør, eller gjennom   deres nasjonale SE-organisasjon.

Målsetting for partnerskapet var å produsere en verktøykasse for SE i Europa. Verktøykassen består av“Dette mener EUSE”-artikler og“Hvordan-guider” og ble utviklet for å øke kunnskaper og ferdigheter blant fagpersoner som jobber med å levere SE-tiltak over Europa. Målgruppen er i hovedsak tiltaksarrangører, som kan bruke verktøykassen som del av utviklingsprogrammer for ansatte som jobber med å implementere SE.

Målene for arbeidet med partnerskapet var å:

  • Designe og utvikle opplæringsmateriell, praktisk veiledning og Materiellet er ment å bistå tiltaksarrangører og praktikere i å tilegne seg og bruke kunnskaper og ferdigheter. Verktøykassen skal også øke bevisstheten rundt det å bistå mennesker med funksjonsnedsettelse eller som er marginalisert på andre måter til å delta i det europeiske arbeidsmarkedet.
  • Utvikle den europeiske SE-modellen for å legge til rette for forbedringer i både standarder og den praktiske opplæringen av organisasjoner som tilbyr SE.
  • Bedre kvaliteten på og øke samarbeidet mellom organisasjoner, institusjoner og fag- personer som jobber med å tilby SE-tjenester i Europa
  • Legge til rette for utvikling og nytenkning og god praksis innen området SE/arbeids- markedsopplæring- og trening, mellom deltakerlandene/partnere

Partnerskapets intensjon har vært å styrke en sammenhengende og enhetlig metodisk tilnærming for levering av spesialiserte SE-tilbud til personer med funksjonsnedsettelse og /eller utsatte grupper. Dette henger sammen med det langsiktige oppdraget: å sikre varig arbeid for flere mennesker som tilhører disse gruppene. Partnerskapet skulle samtidig søke  å imøtekomme arbeidsgiveres behov for støtte og bistand, og skape økt bevissthet om  dette området blant beslutningstakere og finansieringskilder.

Det er et kjent faktum at en stor andel av mennesker med funksjonsnedsettelse og/eller utsatte grupper er økonomisk inaktive, og møter betydelige barrierer i forsøket på å eta- blere seg i det ordinære arbeidsmarkedet. Intensjonen bak å opprette dette partnerskapet var å øke kunnskapene og bevisstheten blant de ansatte som er ansvarlige for å vurdere arbeidssøkere, finne jobber, og gi støtte over tid til arbeidssøkere og ansatte med funksjonsnedsettelse/sammensatte behov. Videre er verktøykassen tenkt til å styrke verdiene, prinsippene og standardene i SE-prosessen, samt å engasjere og inspirere alle til å slutte seg til den enhetlige SE-modellen i det daglige arbeidet.

Innledningen er skrevet av

Michael J Evans

President, European Union of Supported Employment

Manager, Employment Unit, Dundee City Council

[su_button url=»https://vernepleier.no/wp-content/uploads/2018/08/EUSE-Toolkit-2010-Norwegian.pdf» target=»blank» background=»#012c7a» color=»#ffffff» size=»3″ icon=»icon: download» title=»Last ned European Union of Supported Employment – en verktøykasse på Norsk»]Last ned European Union of Supported Employment – en verktøykasse på Norsk[/su_button]