Bokomtaler

Etikk i profesjonell praksis

09. oktober 2018

Boken «Etikk i profesjonell praksis», som er skrevet av cand. theol. og dosent emeritus Einar Aadland, er et viktig bidrag for å bli bevisst etiske problemstillinger i godt etablerte praksiser.

Boken «Etikk i profesjonell praksis», som er skrevet av cand. theol. og dosent emeritus Einar Aadland, er et viktig bidrag for å bli bevisst etiske problemstillinger i godt etablerte praksiser.

En påstand, som må stå for undertegnedes regning, er at for mange vernepleiere fremstår yrkesetikken som noe diffus og noe som fort blir litt usynlig i møte med et vell av rettsregler. Hvor går skillet mellom lovpålagt praksis og etikk – eller kan man egentlig snakke om et slik skille? Har vi et aktivt forhold til de yrkesetiske retningslinjene i utførelsen av vernepleieryrket eller er det et dokument vi har hørt om, men i liten grad forholder oss til? Er etiske begrunnelser litt som å finne sløyfe til dressen – valget er tatt, men det gjelder å pynte på resultatet?

Boken «Etikk i profesjonell praksis» er et viktig bidrag i hjelpen med å sette ord (begreper) på problemstillinger som kanskje ikke er så synlige. Det er nettopp ordene som er det sentrale – det er ordene vi «ser med». Uten de riktige ordene er det en vanskelig oppgave å bli bevisst de mange verdikonfliktene som ligger i vår daglige praksis. Dette kan være godt etablerte praksiser – praksiser som kan begrunnes med «sånn har vi alltid gjort det». I boken gis det flere eksempler på dette.

Etter å ha lest denne boken vil jeg på det varmeste anbefale at også andre vernepleiere (og fagpersoner i helse- og omsorgstjenesten) leser denne boken. Boken kan vært et fint utgangspunkt for diskusjon av faglige praksiser på de ulike avdelingene og den egner seg godt som litteratur i ulike utdanningssammenhenger.

«Etikk i profesjonell praksis» er gitt ut på forlaget Samlaget og er på totalt 109 sider. Boken er inndelt i følgende fem kapitler:

  • Kapittel 1: Profesjonsetikk
  • Kapittel 2: Etiske nøkkelomgrep
  • Kapittel 3: Å identifisere etiske problemstillinger
  • Kapittel 4: Etikk som fagområde
  • Kapittel 5: Å reflektere over etiske problemstillinger

Boken fås kjøpt blant annet her.