Fag

Karriereveiledning av personer i utsatte grupper

Fag
13. november 2018

Vernepleiere jobber med personer i utsatte grupper. Flere av disse personene ønsker å være sysselsatt i henhold til egen (rest-) evne. Forskning viser at mange av dem allikevel står utenfor arbeidslivet og utdanningsløp. Langvarig ekskludering kan gi psykiske og fysiske helseplager. Hvem kan bidra til økt inkludering? – undrer van Halteren.

Vernepleiere jobber med personer i utsatte grupper. Flere av disse personene ønsker å være sysselsatt i henhold til egen (rest-) evne. Forskning viser at mange av dem allikevel står utenfor arbeidslivet og utdanningsløp. Langvarig ekskludering kan gi psykiske og fysiske helseplager. Hvem kan bidra til økt inkludering? – undrer van Halteren.

Jeanine van Halteren jobber som universitetslektor ved OsloMet. Her har hun ansvar for utdanning i karriereveiledning og er tilknyttet Kompetansesenteret for yrkesfag (KSY). Van Halteren er tydelig på at karriereveiledning ikke bare er for unge fremadstormende og funksjonsfriske mennesker. Karriereveiledning er svært viktig, også for personer i utsatte grupper: de med rusmiddelproblematikk eller personer med alvorlige psykiske lidelser.

Karriereveiledning

– Karriereveiledning er et ganske nytt fagfelt som er i rask utvikling i Norge. Feltet beskrives som interdisiplinært, med elementer fra psykologi, sosiologi, filosofi, pedagogikk, økonomi og organisasjonsledelse. Karriereveiledning skal hjelpe mennesker, uavhengig av funksjonsevne eller tidspunkt i livet, til å ta egne valg angående utdanning, arbeid eller opplæring, sier van Halteren.

– Det finnes mange teorier om yrkes- og utdanningsvalg og karriereveiledning. Frank Parsons, ofte kalt «karriereveiledningens far», mente at mennesker burde bli oppmuntret til å ta egne valg i stedet for å la tilfeldighetene råde. Både individet og samfunnet ville være tjent med å få «rett person på rett plass». Dette førte til yrkesveiledning og arbeidsformidling ved hjelp av testing og «matching». Andre teoretikere vektla menneskets utvikling og læring i samspill med andre. Dette førte til økt fokus på kompetanseutvikling, livslang læring og individets ansvar og rolle i samfunnet.

Karriereveiledning angår alle: samfunnet, utdanningsinstitusjoner, arbeidsmarkedet og individet. Den kan ha utdannings-, arbeids- og inkluderingsmål og brukes preventivt, intervenerende eller kompenserende. I Norge har arbeidssøkere, flyktninger og elever en lovfestet rett til dette, men jeg mener alle bør få lovfestet rett og tilgang til gratis, profesjonell karriereveiledning, sier van Halteren

Hvorfor det?

– Karriereveiledning har tidligere blitt brukt for å bekjempe fattigdom og rusavhengighet, bidra til økonomisk utjevning, kreve kvinners stemmerett og utdanningsrett for alle. Samtidens karriere-veiledning blir av OECD og Verdensbanken beskrevet som et middel som skal styrke samfunnets økonomiske vekst og konkurranseevne, samt forebygge marginalisering og utenforskap. Dette kan virke motsetningsfylt, men vi kan ivareta begge ved å tolke vekst som økt kvalitet framfor kvantitet.

Viktig for personer i utsatte grupper

– Karriereveiledning handler ikke bare om yrkes- og utdanningsvalg. Det handler også om identitets-utvikling og hjelp til å mestre utfordringer i livet, da disse påvirker våre yrkes- og utdanningsvalg. Karriereutvikling er ikke lineær, men organisk og utvikles gjennom forskjellige livsfaser, påvirket av samfunnsstrukturen. Ressursfokusert og løsningsorientert karriereveiledning synliggjør utsatte gruppers kompetanse og kan avdekke samfunnets behov for denne typen kompetanse.

– Populære utsagn som «It takes a village to raise a child!» og “No man is an island” minner om menneskets behov for tilhørighet. Det holistiske karriereveiledningsperspektivet betrakter mennesker som relasjonelle, meningssøkende individer som deltar i og bidrar til utviklingen av samfunnet rundt seg. Individet er ikke problemet, men ressursen og del av løsningen.

Et fagfelt for vernepleiere

– Hvordan kan vi bidra til inkludering av personer i utsatte grupper? De trenger ikke flere eksperter som dikterer hva de må gjøre for å passe inn. De fortjener å bli sett, hørt og anerkjent for hvem de er: eksperter på eget levd liv. Ved å involvere dem i et lokalt karriereutviklingsfellesskap som vektlegger livskvalitet framfor kvantitet, kan vi samskape et inkluderende og bærekrafitig samfunn. Dermed ivaretar vi både samfunnets og individets behov.

Her kan du lese mer om utdanningsprogrammet Karriereveiledning ved OsloMet.