Faglig praksis

En Spesialvernepleier ved den sentrale fagenhet for tvungen omsorg, post F

Under avdeling Brøset på St. Olavs hospital ligger Sentral fagenhet for tvungen omsorg, post F. Dette er en nasjonal enhet for psykisk utviklingshemmede som dømmes til særreaksjon etter straffelovens §§ 63 og 64. Her jobber Kim Andrè Langlo Westad som spesialvernepleier. Han forteller her om en svært interessant og variert arbeidsplass.

Under avdeling Brøset på St. Olavs hospital ligger Sentral fagenhet for tvungen omsorg, post F. Dette er en nasjonal enhet for psykisk utviklingshemmede som dømmes til særreaksjon etter straffelovens §§ 63 og 64. Her jobber Kim Andrè Langlo Westad som spesialvernepleier. Han forteller her om en svært interessant og variert arbeidsplass.

Din arbeidsplass er noe utenom det vanlige, kan du fortelle litt om den?

Jeg er ansatt ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg, Post F. Denne er lokalisert ved Brøset i Trondheim. Sentral fagenhet for tvungen omsorg er en nasjonal enhet for psykisk utviklingshemmede som dømmes til særreaksjon etter straffelovens §§ 63 og 64. Fagenheten har ansvaret for at alle dømte utredes i enhetens døgnavdeling på Brøset før de føres tilbake til hjemkommunen for gjennomføring av særreaksjonen. I tillegg til de som er dømt til tvungen omsorg tilbyr Fagenheten plass til judisielle observasjoner, varetektssurrogat og til soning av fengselsstraff i institusjon. Fagenheten er ingen helseinstitusjon i vanlig forstand, og alle innleggelser i sengeavdelingen skjer etter en rettslig kjennelse fra domstolen.

Ved Post F så er vernepleiere og sykepleiere likestilt når det gjelder ansvar og oppgaver. I tillegg er det ansatt hjelpepleiere, ergoterapeuter. Hjelpepleierne som er ansatt ved Post F er fantastiske miljøarbeidere som jeg har, og fortsatt kommer til å lære mye av. Hjelpepleiere som har 20-30 års erfaring fra feltet er det viktig å benytte seg av, og er en stor ressurs for Post F.

Hvor lenge har du vært vernepleier, Kim?

Jeg var usikker på hva jeg ønsket å bli når jeg var ferdig med førstegangstjenesten, så jeg studerte ett år på kroppsøvingslinja ved Høgskolen i Nord Trøndelag. Etter det tok jeg en bachelorgrad i førskolelærer ved Dronning Mauds Minne. Videre utdannet jeg meg ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og i 2011 ble jeg ferdig utdannet vernepleier.

Ja, her har du mye å bygge videre på! Har du videreutdanning?

Jeg har tatt videreutdanning i psykisk helsearbeid, og har fått tittelen Spesialvernepleier. Jeg har også tatt videreutdanning i VIVO | og ||. Sistnevnte er en videreutdanning i risikovurdering og risikohåndtering.

Er du aktiv utenom jobben din, eksempelvis gjennom deltakelse på konferanser?

Jeg har holdt et innlegg på NAFO – seminaret (Norsk atferdsanalytisk forening) på Storefjell. Videre har jeg også undervist en del i Forebygging og håndtering av voldelig atferd, da blant annet til ambulansetjenesten i Sør-Trøndelag.

Ellers er min leder flink til å tilby alle ansatte deltakelse på ulike konferanser. Jeg har derfor fått mulighet til å delta på flere konferanser rundt omkring i Norge. Fagenheten har også sin egen konferanse for tvungen omsorg, «Fagkonferansen», som vi er faste deltakere på.

Hva er dine erfaringer som vernepleier?

Jeg ble ansatt ved Post F i 2004, da som ekstravakt. Jeg jobbet mye ved siden av studier og jeg fikk mulighet til å lære av kollegaer som hadde masse erfaring innenfor fagfeltet. Dette har vært en uvurderlig erfaring for meg. Grunnen til det er at jeg har erfart hvordan det er å være ekstravakt, og blitt bedt om å gjøre de oppgavene som de fast ansatte ikke ville gjøre. Dette er noe jeg er bevisst på når jeg selv har ansvaret, og skal delegere arbeidsoppgaver videre. Jeg tok også ekstravakter på de tre andre avdelingene som ligger under samme tak som Post F. Sikkerhetspostene består av to regionale og én fylkesdekkende sikkerhetspost. De tre sengepostene utgjør til sammen Regional Sikkerhetsavdeling Brøset.

Når jeg var ferdig utdannet vernepleier, fikk jeg et halvt år etterpå fast stilling ved Post F. Overgangen fra å være ekstravakt til å være vernepleier var ikke så stor for meg. Jeg fikk selvfølgelig mer ansvar i sengeposten og fikk medisinansvar, men dette var ikke noe som gjorde at jeg forandret meg i det daglige ved Post F. Når jeg var ekstravakt fikk jeg ofte arbeidsoppgaver som krevde en del av meg og som innebar mye ansvar. Dette var noe jeg likte godt, og som har bidratt til å forme meg til den vernepleieren jeg er i dag.

Kan du fortelle om dine arbeidsoppgaver på avdeling F ved Brøset?

Jeg har en variert arbeidshverdag som ansatt på Brøset. Jeg er tilknyttet en gruppe som jobber med å ivareta sikkerheten på Brøset. I denne gruppen så er det representanter fra tre andre avdelinger som ligger under samme tak som Post F. Jeg er også instruktør i en gruppe som driver med forebygging og håndtering av voldsrisiko. Denne gruppen driver med opplæring både internt på Brøset og eksternt.

I det daglige er hovedoppgavene å følge opp menneskene som er innlagte ved sengeposten. De har mulighet til å delta i aktivitetsbygg på hverdagene, og aktivitetene som tilbys er individuelt tilpasset. Jeg er opptatt av de innlagte får mulighet til å delta i fysisk fostring og at aktivitetene er tilpasset hver enkelt, slik at de får en følelse av mestring. Alle som er innlagte ved Post F får oppnevnt en primærkontakt og en sekundærkontakt. I tillegg til dette en fagrådgiver, lege og nevropsykolog. Oppgaven til primærgruppen er å legge opp til et behandlingstilbud for den innlagte.

En annen viktig arbeidsoppgave er dette med samfunnsvernet, så sikkerhet er en arbeidsoppgave som jeg er meget opptatt av å opprettholde.

Når jeg begynte på Brøset for 15 år siden hørte jeg flere «skremsel historier» om hvordan Brøset var, og at det var en plass med mange farlige personer. At det er innlagte mennesker som har utført alvorlig kriminelle handlinger, er det ingen tvil om. – Men det er sjeldent at jeg føler meg utrygg når jeg er på jobb. Dette skyldes at personalfaktoren er god, i tillegg er de fysiske rammene gode. Brøset er opptatt av å ivareta sikkerheten, da både for de innlagte, personale og samfunnet forøvrig.

Lenker

Les også; https://vernepleier.no/2014/04/vernepleier-tvungen-omsorg/

Du kan lese mer om Brøset sin struktur her; https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/broset

Du kan nå Kim på denne epostadressen: [email protected]