Fagintervju

Å arbeide i andres hjem

For 3 år siden fikk Hå kommune prosjektmidler fra fylkesmannen til å starte et innovasjonsprosjekt. Det fikk navnet «Å arbeide i andres hjem». Prosjektet har i hovedsak rettet seg mot kompetanseheving hos ansatte og er i dag avsluttet med positivt utfall.

For 3 år siden fikk Hå kommune prosjektmidler fra fylkesmannen til å starte et innovasjonsprosjekt. Det fikk navnet «Å arbeide i andres hjem». Prosjektet har i hovedsak rettet seg mot kompetanseheving hos ansatte og er i dag avsluttet med positivt utfall.

Marianne Haugland – du er vernepleier, og leder Enhet for Funksjonshemmede i Hå kommune. Kan du fortelle om bakgrunnen for prosjektet?

Etter ansvarsreformen ble Hå vertskommune for flere beboere fra Nærlandsheimen. Dette har påvirket kommunen positivt på flere områder. Det vi ønsket, var et systematisk og innovativt arbeide for å heve kvaliteten i tjenesteleveringen til mennesker med utviklingshemming.

Hå kommune har fattet flere vedtak om tvang etter helse – og omsorgstjenesteloven kap. 9. Bruk av tvang er en del av hverdagen for enkelte av våre tjenestemottakere og ansatte. Det er særs viktig at alle ansatte har gode kunnskaper om hvordan tvang kan påvirke hverdagen til tjenestemottakerne, og hvordan den enkelte ansatte i større grad kan evne å reflektere over egne holdninger og praksis. Herunder er det viktig å sikre at det ikke brukes uhjemlet tvang.

Kommunen gjennomfører kurs og ansatte deltar på eksterne kurs. Vi har også et samarbeid med spesialisthelsetjenestene, men vi registrerer at det er behov for mer omfattende kunnskapsheving i den praktiske hverdagen. Hovedvekten av formell kompetanse er på fagarbeider nivå. Samtidig har vi flere ansatte uten formell kompetanse, og forholdsvis få ansatte med Bachelor.

Hvordan gikk dere frem?

Målet var å øke opp refleksjonsevnen over eget arbeid, egne holdninger, samt økt fagkunnskap. Vi har gjennomført 3 kull, med ansatte fordelt fra de ulike avdelingene.

Strukturen har i hovedsak vært som følger:

  • Oppstartsfagdag – informasjon om prosjektet samt forelesning om å arbeide i andres hjem.
  • Fagdag forelesninger en.
  • Refleksjonslunch. Prosjektdeltakerne ble plassert i mindre grupper sammensatt med ulik fagkompetanse og ulike avdelinger. De fikk utdelt forskjellige påstander og spørsmål, som de skulle reflektere over med utgangspunkt i egne holdninger og handlinger. Temaene omhandlet etikk, fag, makt, kommunikasjon, fritid, sosiale medier og arbeidsmiljø.
  • Fagdag forelesninger to.
  • Refleksjonslunch. Nye smågrupper. Nå skulle deltakerne selv utarbeide refleksjonskort ut fra forhåndsgitte tema. Refleksjonskortene ble senere laminert og distribuert i avdelingene for strukturert og ustrukturert bruk på avdelingsmøter, søndagsmorgener og lignende.
  • Fagdag forelesninger tre
  • Gjennomført nettkurset «Å arbeide i andres hjem» fra SOR.

Foredragsholderne har vært Ulf Berge, VID, Laila Luteberget, VID, Jarle Ekenes, SOR, Asbjørn Strømmen, Trondheim kommune, Trude Stenhammer, HVL, og Kari Megrund, HIOF, Helene Myklebustad og Siv Bjønnum, Bergen kommune. Vi har også hatt med oss en far, som fortalte deres historie i møte med helsepersonell.

Vi er også svært stolte i Hå over at vi, sammen med VID, Vitenskapelig høgskole i Sandnes, – på første søknad – har fått støtte fra Norsk Forskningsråd til å ansette en stipendiat til å forske på tjenesteutvikling og medborgerskap ovenfor utviklingshemmede i Hå.

Hovedmål med prosjektet er å utvikle ny praksis i tjenestelevering, og få ny kunnskap om hva som fremmer godt samarbeid mellom kommune og tjenestemottakere og deres pårørende.

Dette høres jo veldig spennende ut – Dere har i tillegg fått en stipendiat som skal forske på tjenestene til utviklingshemmede i Hå kommune?

Stipendiat Anne Linn Midttun

Ja, dette er kjempespennende! Vi fikk støtte fra Norsk Forskningsråd som heter «Tjenesteutvikling og medborgerskap» og stipendiaten startet 1. november 2018. Selve forskningen vil være konsentrert rundt opprettelsen av bofellesskap for personer med utviklingshemming. PHD prosjektet skal sette fokus på hvordan utviklingshemmede i større grad kan delta i utviklingen av boforhold og tjenestetilbudet de skal motta.

Høsten 2019 skal kommunen opprette et bofellesskap for ungdommer med utviklingshemming som i dag bor hjemme hos foreldrene. Kommunen har lang erfaring med å gi tjenester i form av miljøarbeid i bofellesskap, og det er et ønske at dette prosjektet vil bidra til å kvalitetssikre at kommunen har et tilbud som ivaretar brukerne på en god måte. Det er også grunnleggende viktig at tjenestene ivaretar brukernes rettigheter og behov ved at de selv får delta i utformingen.

Vi hadde tidligere Nærlandsheimen som ble lagt ned i forbindelse med ansvarsreformen på 90-tallet. Dette har vært med på å prege kommunen og omsorgen for innbyggere med utviklingshemming. Hå kommune har hatt mange innbyggere som har arbeidet med utviklingshemmede, både på Nærlandheimen, og senere i nærmiljøet. Det betød også at en har måttet jobbe for å minimere innslag av «institusjonsomsorgen» i tjenesteleveringen. De ulike bofellesskapene er sentralt plassert i forskjellige boligområder, og en blir mer naturlig på hils med hverandre. Det er viktig for oss at personer ikke bor på vår arbeidsplass, men at vi arbeider i personens hjem.

Hovedmål med PHD prosjektet er å, gjennom aksjonsforskning, utvikle ny praksis og ny kunnskap om hva som fremmer godt samarbeid mellom kommune og tjenestemottakere og deres pårørende. For å få til dette er det viktig at det brukes tid på planlegging sammen, og at de forskjellige partene lytter til hverandre. Den nye arbeidspraksisen som utvikles skal etter hvert også tas i bruk i de andre bofellesskapene i kommunen.

Prosjektet bygger opp under behovet for å styrke utviklingsarbeidet i kommunen. Det er fokus på kompetanseutvikling, kvalitetsutvikling, innovasjon og behov for et strukturert forsknings- og utviklingsarbeid.

Dette er virkelig flott! Hva tenker du prosjektet vil tilføre kommunen?

Prosjektet vil tilføre organisasjonen kunnskap om levekårene og tjenestene til utviklingshemmede. Videre hvordan kommunen kan tilrettelegge for høyere grad av medborgerskap, samarbeid med pårørende, bruk av frivillige, sikre større selvstendighet- og mestring ved bruk av velferdsteknologi, og mer individuelt tilpassede tjenester. Basert på kunnskap som fremkommer under doktorgradsarbeidet, utvikles det nye metoder for tjenestelevering i praksisarbeidet, samt endrede samarbeidsformer med pårørende og frivillige.

Sentrale spørsmål som skal utforskes vil være: Hva er «medbestemmelse» i prosessen med å bygge et godt hjem for den enkelte? Hvordan forstår de ulike aktørene medbestemmelse og hvordan kan vi utvikle gode rammer og forutsetninger for medbestemmelse? Hva fremmer et godt samarbeid mellom kommune og tjenestemottakere? Hva hemmer et godt samarbeid? Hvordan kan vi best legge til rette for opplevd og reell brukermedvirkning i prosessen? Hvordan opplever tjenestemottakerne sitt medborgerskap? Hvordan kan aksjonsforskning fremme aktiv deltakelse og opplevd medborgerskap hos mennesker med utviklingshemning og deres pårørende? Hvordan kan aksjonsforskning bidra til å utvikle gode tjenester i form av god ledelse?

En vernepleier som har deltatt i prosjektet forteller om sine erfaringer her!

Vernepleier Bente Karin Dirdal

Jeg har hatt glede av å få delta i prosjektet «Å arbeide i andres hjem» Prosjektet har vært spennende, lærerikt og utfordrende. Vi har måttet lese gjennom nettkurset fra SOR, deltatt på fag dager og refleksjonslunsj.

Det har vært gode forelesere som har gitt mye ny inspirasjon og tanker.

Vi har fått høre om tiltak som er satt i gang i andre fylker og, hvordan de med ny tenkning/metoder har fått ned tvangsbruk.

Ekstra interessant var det å høre fra en far som fortalte om deres møte med helsepersonell.

 Å delta sammen med hele personalgruppe på tvers av profesjoner, tenker jeg er styrkende. Alle kan enkelt ta frem refleksjonskortene som ble utarbeidet, å få til gode refleksjoner om hvordan vi kan få til et godt miljøarbeid.

Ønsker du mer informasjon om prosjektet kan du kontakte Marianne Haugland på e-post Mariannel.Haugland@ha.kommune.no