Fagintervju

En vernepleiers plass i Tyrilistiftelsen

09. april 2019

Tyrilistiftelsen tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), og er en del av spesialisthelsetjenesten. I løpet av 2018 hadde de ca 185 plasser i døgnbehandling. Tyrili har flere enheter og Jan Tore Hauger er vernepleier i det som kalles ambulant team før døgnbehandling. Her jobber de aktivt mot å hindre frafall før inntak i døgnenheten.

Tyrilistiftelsen tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), og er en del av spesialisthelsetjenesten. I løpet av 2018 hadde de ca 185 plasser i døgnbehandling. Tyrili har flere enheter og Jan Tore Hauger er vernepleier i det som kalles ambulant team før døgnbehandling. Her jobber de aktivt mot å hindre frafall før inntak i døgnenheten.

Hvor lenge har du vært vernepleier, Jan Tore?

Jeg tok vernepleier på deltid ved, den gang høgskolen i Akershus avdeling Kjeller, som nå heter OsloMet. Der startet jeg på studiet i 2002 og ferdig utdannet i 2006.

Hva er dine erfaringer som vernepleier?

Etter endt utdanning, startet jeg på ungdomspsykiatrisk på Ullevål. Videre jobbet jeg på enhet for bo-trening som lå under avdeling for første gangs psykoser, også på Ullevål. Senere fikk jeg fast ansettelse i Tyrilistiftelsen og har nå jobbet der i 10 år. Hvorav 6 år i behandlingsfellesskapet, 1 år på Tyrili Arena (bo-treningsenhet) og 3,5 år i ambulant inntak. Jeg har også tatt videreutdanning i psykisk helsearbeid deltid ved høgskolen i Oslo fra 2011-2013.

Du jobber for Tyrilistiftelsen, kan du fortelle hva det er og deres formål?

Tyrilistiftelsen er en ideell stiftelse som tilbyr behandling og oppfølging av personer fra 18 år og oppover med alvorlig rusavhengighet. Tyrili tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), og er en del av spesialisthelsetjenesten. Det er en individuell behandling innenfor ulike typer felleskapsrammer, før, under og etter døgnbehandling. Pasientene kalles elever, fordi vi tenker at de er elever i livets skole. De har ofte tilleggsproblematikk knyttet til sosiale relasjoner, psykisk og fysisk helse. Tyrili har avtaler med Helse sør-øst, Helse midt Norge og Oslo kommune (rehabiliteringsplasser).  I løpet av 2018 hadde vi ca 185 plasser i døgnbehandling i Tyrili. Vi har elevplasser fordelt på 8 enheter i Arendal, Skien, Oslo, Lillehammer, Ringsaker, Folldal og Trondheim. Vi har team i Oslo fengsel, Eidsberg fengsel og Bredtveit fengsel. Her gir vi innsatte en mulighet til å starte en endringsprosess under soning, med mål om døgnbehandling etter soning. Målet for behandling er at eleven i størst mulig grad skal oppnå økt mestring på ulike livsområder, uten at rusavhengigheten får styre hverdagen deres.

Du jobber som vernepleier i et Ambulant team, kan du fortelle oss hva det er?

Vi har ambulant team i Trondheim, Lillehammer, Oslo og Skien. Det består av medarbeidere som behandler henvisninger og et ambulant team. Etter at henvisning har vært til vurdering og pasienten har fått pasientrettigheter til plass i TSB døgnbehandling i Tyrilistiftelsen, blir pasient innkalt til en oppstartssamtale/førstegangssamtale med en fra ambulant inntaksteam.  Min jobb i ambulant team i forkant av døgninnleggelse inngår som en del av inntaksarbeidet. Tjenesten jobber mot å hindre frafall før inntak i døgnenheten, det etableres kontakt og samarbeid med henvisende instans og andre samarbeidspartnere. Samt kontakt med familie og/eller annet viktig nettverk. Vi jobber med å holde motivasjonen oppe. Det gjøres vurderinger og kartlegginger i forhold til hvilke behov pasienten har. I enkelte tilfeller er det om døgnbehandling er det riktige.

Kan du fortelle om dine arbeidsoppgaver i Teamet?

Når henvisningen har kommet til inntak i Tyrilistiftelsen, blir det sendt ut en innkallelse til førstegangssamtalen. Jeg jobber stort sett alene, så første samtalen blir avholdt på avrusningen på kampen i Oslo. Dette for å ha andre å spille på da vi ikke har møtt pasienten før. Vi vet ikke om pasienten er ruset eller om hjelpeapparatet er med. Det er ønskelig at den som henviser er med i første samtale. Det blir lagt opp til samtale ca 1 gang i måneden, også avtaler vi etter behov. Jeg følger opp mellom 15-20 pasienter i vente på døgnbehandling i Tyrili, og har ca 3-10 samtaler med hver pasient før døgninnleggelse. Min oppgave er å forberede pasienten på døgnopphold. Da med fokus på boligsituasjon, fysisk og psykisk helse, delta i ansvarsgruppe, utarbeidelse av individuell plan, og behandlingsplan, kartlegging og etablere kontakt med familie (ev barnekartlegging), og annet nettverk. Vi samarbeider også med andre instanser som nav, Distriktpsykiatrisk senter (DPS), Legemiddelassistert beahndling (LAR), Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB pol.), fastlege, kommunen og andre instanser når det er hensiktsmessig. Videre kartlegger vi i forhold til økonomi og gjeld. Deretter gir vi informasjon om enheten pasienten skal til.  Før inntak i døgnbehandling må det følges opp og sikres at pasienten er avruset. Enhetene overlapper før og når pasienten skal inn i Tyrili.

Dere jobber etter metoden «fellesskapet som arena, kan du fortelle litt om dette?»

Felleskapet som arena er en metode som brukes i Tyrilistiftelsen. Ved denne formen for behandling, er det å bygge relasjoner sentralt. Hensikten med å bruke metoden er å hjelpe eleven til å oppnå endringsmålene. Strukturen, menneskene og den daglige strukturen med aktiviteter har som hensikt å fremme personlig vekst, læring og endring hos hver enkelt. Fellesskapet er ment å tjene den enkelte eleven. Relasjoner er viktig for å komme seg videre, og kunne holde ut smertefulle og vanskelige situasjoner og opplevelser. Det å ha noen rundt seg som er betydningsfull, og som kan gi hjelp, trøst og støtte er viktig i en slik prosess. Opplevelsen av mestring er et sentralt aspekt i fellesskapet som arena. Mestring handler om å klare seg i hverdagen, utvikle seg og ta i bruk personlige ressurser. Det dreier seg om å ha kunnskap og krefter til å møte utfordringer, og en følelse av å ha kontroll i eget liv.

Så utrolig spennende jobb du har Jan Tore, kan du gi oss en god historie hvor arbeidet ditt blir synligjort?

De senere år har vi på Tyrili hatt et økt fokus på pårørende, hvor de i enkelte tilfeller er mer involvert i behandlingen. I ett tilfelle hadde jeg et tett samarbeid med en elevs mor. Taushetsplikten mellom elev, mor og meg ble opphevet. eleven var i aktiv rus og opplevde livet sitt som svært kaotisk, og fikk ikke med seg beskjeder eller avtaler. Etter at eleven hadde kommet inn i døgnbehandling på Tyrili, fortalte han at behandlingen ikke ville vært mulig hvis ikke moren hans hadde hatt så jevnlig kontakt med meg. Takket være samarbeidet med mor kunne hun hjelpe til med at eleven møtte til de avtalene som var gjort, og passet på at han kom seg på avrusning.