Ukategorisert

Forslag til ny tvangslov, overlevert helseministeren

19. juni 2019

Tirsdag 18 juni overleverte tvanglovutvalgets leder Bjørn Henning Østenstad NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven til helseminister Bent Høie.

Tirsdag 18 juni overleverte tvanglovutvalgets leder Bjørn Henning Østenstad NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven til helseminister Bent Høie.

Tvangslovutvalget foreslår å erstatte psykisk helsevernlov, pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A, helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9 og helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 10 med en ny felles lov om begrensning av bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten (tvangsbegrensningsloven).

Her er noen viktige endringer som trekkes frem i NOUen er:

  • Økt fokus på forebygging av tvangsbruk. Plikt og rett til tilrettelegging framheves. Full oversikt over omfang av tvangsbruk skal sikres.
  • Helhetstenking om individet og tilrettelegging for samhandling i tjenestene sentrale bærebjelker i lovutkastet.
  • Fjerning av diagnosenære vilkår i tvangshjemlene. Erstattes med krav om fravær av beslutningskompetanse og «sterkt behov» for aktuelt tiltak. Dette gjelder ikke ved fare for andre.
  • Styrking av adgangen til å forhåndssamtykke til tvang.
  • Klarere og strengere regler om inngrep i nødssituasjoner. Hjemmel for mekaniske innretninger som hindrer bevegelsesfriheten, tidsavgrenses til tre år.
  • Ny, felles ordning for saksbehandling, overprøving og kontroll: fylkesmennene og nye tvangsbegrensingsnemnder de sentrale aktører.
  • Forbud mot tvang i trenings- og opplæringstiltak.
  • Flertallet tilrår å opprettholde en snever adgang til tvangsmedisinering i behandling av psykiske lidelser.
  • Reservasjonsordning for antipsykotika og ECT.
  • Utprøving av nye modeller for veiledning, rådgivning og støtte til å ta beslutninger i saker etter tvangsbegrensningsloven.

Utvalget påpeker at det brukes for mye tvang i tjenestene i dag, og vektlegger at ny lov har tydelig krav til alternativer til tvang. NOUen har et sterkt menneskerettighetsfokus og ønsker å tydeliggjøre behovet for en bedre individuelle vurdering enn det vi har i dag.  Diagnosekriterier er fjernet og erstattes blant annet med beslutningskompetansevurderinger, forhåndsgodkjenning og vurdering av hvor nødvendig hjelpen er.

Forslaget som har kommet forutsetter at vi har tjenester med faglig forsvarlig bemanning og tilstrekkelig omfang med ansatte med nødvendig kompetanse. Det har ikke tjenestene i dag og utvalget har ingen forslag til hvordan dette skal møtes. Det er positivt at utvalget legger sterkere vekt på alternativer til bruk av tvang, men det forutsetter høy faglighet i tjenestene.

NOUen kommer på høring, det er viktig at tjenester, fagmiljøer, organisasjoner og enkeltpersoner gir sine innspill.

Lenke til Fontene saken: Tvangslovutvalget foreslår en ny felles lov for all bruk av tvang

Relatert fagartikkel fra Fontene forskning