Aktuelle kurs og konferanser – høsten 2019

Under finner du noen kurs- og konferanser som kan være verdt å få meg seg – høsten 2019

Konferanser

11 – 12 september 2019 – Bli en bedre brobygger! Tverrsektorielt samarbeid for helsevennlig samfunnsutvikling – Bergen

Målet med kurset er å styrke kommuneansattes kompetanser i å sette livskvalitet, helse og sosiale helseforskjeller på den kommunale dagsordenen. «God helse er samfunnets viktigste kapital».

24 – 25 oktober 2019 – RETT OG URETT – Rettssikkerhet og tjenestekvalitet for mennesker med utviklingshemming

Målgrupper:
Alle som arbeider for personer med utviklingshemming – ledere, politikere, tillitsvalgte, pårørende, tjenestebrukere og andre med interesse for temaet.

30 – 31 oktober 2019 – Miljøterapikonferansen

En konferanse for deg som arbeider som praktiker eller leder innen miljøterapi.

11 – 12 november 2019 – Dagsenterkonferansen

Rett person på rett plass
En mulighetskonferanse som ser etter potensiale i den enkelte. Gjennom skreddersydde løsninger vil den enkelte finne sin plass, enten i aktivitet eller i det ordinære…

18 – 19 november 2019 – Psykisk helse i skolen

En konferanse for alle som er ansatt i norsk skole.
Feil dato på arrangementet i nyhetsbrevet datert 6. mai. Korrekt dato vises her på nettsiden. Vi tar for oss blant annet skolereformene de siste tiår,…

20 november 2019 – Konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling.

«Nettverk for inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming», i samarbeid med NFU Trøndelag og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, inviterer herved til konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling i Trondheim

25 – 26 november 2019 – Bofellesskapskonferansen

En læringsarena for alle som arbeider i bofellesskap.
Det å arbeide i andres hjem gir et sett med unike utfordringer og muligheter. Felles for bofellesskapene er at de ofte lever sitt eget liv, uten betydelig nettverk eller samarbeid med andre. Vi fokuserer på det som er felles for alle, samt det som er spesielt for bofellesskap innen psykisk helse, og innen arbeid med utviklingshemmede.

25 – 27 november 2019 – Oppvekst – 2019 – Bærekraft og livsmestring

Kongressen er en arena hvor alle innen fagområdene «oppvekst», dvs alle som arbeider med barn og ungdom mellom 0-20 år er målgruppe. Under kongressen møtes deltakerne med ny kunnskap, nye forsknings- og behandlingsresultater, nye organisatoriske løsninger/eksempler, diskusjon av «best praksis» og mye mer. Vi har lagt stor vekt på et spennende, inkluderende og oppdatert program.

27 – 28 november 2019 – Recoverykonferansen

En konferanse for deg som arbeider innen psykisk helse.
Recovery, eller bedringsprosesser, kan sees på som en filosofi eller en holdning som fremmer muligheter og tro på at mennesket kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv om man har psykiske problemer eller lidelser.

28 – 29 november – Helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre

Erfaringskonferanse i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur.
Denne konferansen er en videreføring av erfaringskonferansen som i 10 år ble gjennomført av prosjektforum for forebyggende og helsefremmende arbeid for eldre. I år er…

Kurs

04 september – Psykoser hos personer med utviklingshemning

Hva vet vi om psykoser hos mennesker med utv.hemning? Hvordan skille psykose fra autisme, depresjon, angst, traume eller fysisk smerte? Psykososiale behandlingsprinsipper. Miljøbehandling. Varseltegn og krisehåndtering

05 – 06 september – Innføringskurs i migrasjon og helse

Kurset er over to dager og primært beregnet på helsepersonell i klinisk praksis, men alle som arbeider med migrasjonshelse er velkomne.

25 september – Skal vi “stå i det” for enhver pris – eller bør vi rette mer oppmerksomhet på forebygging og ivaretakelse

Krevende arbeidssituasjoner hvor ansatte utsettes for trusler om vold, vold eller er vitne til alvorlig selvskadende atferd eller hemming av utvikling hos klientene.

25 september – Tilrettelegging for skolestart for barn med en sjelden diagnose

Å sette fokus på barn med sjeldne diagnoser som skal begynne på skolen og gi tips til forberedelsene og gjennomføringen av skolestart.

24 – 25 oktober – Ernæring for voksne med sjeldne diagnoser og utviklingshemning

Gjennom undervisning, diskusjon og praktiske gruppeoppgaver ønsker vi å øke deltagernes kunnskap om systematisk ernæringsarbeid for personer med utviklingshemning, lovverk, utfordringer og muligheter. Se programmet for mer informasjon.

13 november – Miljøarbeid og tilrettelegging i eldre år

Konferansen er aktuell for personell i kommunehelsetjenesten som yter tjenester til voksne og eldre personer med utviklingshemning. Temaet er også relevant for pårørende.

12 desember – Ivaretakelse av psykisk helse hos personer med en sjelden, fremadskridende sykdom

Målgruppe: Tjenesteytere som arbeider med ungdom og unge voksne med en sjelden, fremadskridende sykdom.

Oversikten er hentet fra følgende arrangører: JobbAktiv, Frambu, ISOP, Helsedirektoratet, Faglig forum for helse- og sosialtjenesten, Aldring og helse og Stiftelsen SOR