Fagintervju

Hva er kunnskapsbasert praksis?

Klarer vi å orientere oss i den flom av informasjon som ligger foran oss, når vi eksempelvis skal utarbeide nye tiltak? Kunnskapsbasert praksis kan da være et nyttig rammeverk, forteller Kristine Berg Titlestad. Hun er vernepleier, og har ved Høgskulen på Vestlandet utarbeidet et undervisningsopplegg med påfølgende podcast om kunnskapsbasert praksis.

Klarer vi å orientere oss i den flom av informasjon som ligger foran oss, når vi eksempelvis skal utarbeide nye tiltak? Kunnskapsbasert praksis kan da være et nyttig rammeverk, forteller Kristine Berg Titlestad. Hun er vernepleier, og har ved Høgskulen på Vestlandet utarbeidet et undervisningsopplegg med påfølgende podcast om kunnskapsbasert praksis.

Hvor lenge har du vært vernepleier?

Jeg tok vernepleien på Høgskolen på Lillehammer og var ferdig utdannet i 1998.

Kan du kort fortelle om dine erfaringer som vernepleier?

Min kliniske erfaring er i hovedsak arbeid med barn og unge med autismespektertilstander, først som miljøterapeut på en døgnsinstitusjon, deretter som veileder i spesialisthelsetjenesten og Pedagogisk-psykologisk tjenester. Nå jobber jeg ved vernepleierutdanningen på Høgskulen på Vestlandet, der er jeg PhD-student og underviser vernepleierstudentene om kunnskapsbasert praksis.

Så utrolig spennende – Hvilken videreutdanning og master har du?

Jeg er klinisk vernepleier. Jeg har videreutdanning i veiledning og i klinisk miljøterapi, samt en master i kunnskapsbasert praksis i helsefag. For tiden tar jeg en doktorgrad der jeg forsker på problemstillinger knyttet til etterlatte foreldre etter narkotikarelatert død. 

Jeg må innrømme at jeg egentlig ikke visste hva kunnskapsbasert praksis er før jeg begynte på masteren i 2011. På den tiden var jeg sikker på at jeg jobbet kunnskapsbasert bare ved å støtte meg til en artikkel som handlet om temaet jeg var opptatt av. 

Ja, det skal vi vel få bekreftet at det ikke er – men hva er kunnskapsbasert praksis?

Kunnskapsbasert praksis handler om å integrere de ulike kunnskapskildene forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap, samt kontekst. Forskningsbasert kunnskap er kunnskap fra forskning om praksis- og brukernære situasjoner, erfaringsbasert kunnskap er vår kliniske erfaring, mens brukerkunnskap er brukernes meninger, verdier og den erfaring og kunnskap de har om sin egen situasjon. Kontekst er det miljøet eller den settingen der kunnskapsbasert praksis skal settes ut i livet. Kontekst kan være knyttet til kultur, forståelsesramme, ressurser, etiske forhold, nasjonale og lokale prioriteringer. Konteksten skal alltid taes hensyn til når kunnskapsbasert praksis utøves.

Modellen for kunnskapsbasert praksis presenteres som en statisk modell der de tre kildene synes å ha like stor tyngde eller betydning, men i praksis varierer vekting av kildene. I konkrete situasjoner vil noen kunnskapskilder veie tyngre enn andre, uten at man på generelt grunnlag kan si at en type kunnskap er mer verdifull enn en annen. Hvordan kildene integreres, og hvilke kilder som vektlegges mest, avhenger av tilgjengelig forskningsbasert kunnskap, erfaringskunnskap, brukerens erfaring, verdier og preferanser, samt faktorer i konteksten.

Når jeg underviser studentene i kunnskapsbasert praksis så starter jeg alltid med å si at «Kunnskapsbasert praksis starter alltid med brukeren som har et ønske og/eller et behov, definert av brukeren selv, brukerens nærpersoner eller av helse og sosialpersonell.» Det er viktig for meg å få frem brukerperspektivet i kunnskapsbasert praksis. Den viktigste grunnen til det, er at det er brukeren som skal stå i fokus i vår praksis.

Hvordan tenker du kunnskapsbasert praksis er relevant for oss vernepleiere?

Som klinikere er det forventet at vi skal holde oss faglig oppdaterte. Via internett har vi tilgang til en uendelig mengde med informasjon, inkludert god tilgang til forskningsbasert kunnskap, som er en forutsetning for kunnskapsbasert fagutøvelse. Økende mengde forskningsbasert kunnskap er en positiv trend, og en slik utvikling gjør en kunnskapsbasert fagutøvelse mulig. Men mange opplever mengden av forskning som en utfordring. Hvordan kan du vite hvilken artikkel du kan stole på? Hvordan kan du finne frem i flommen av tilgjengelig forskning? For å imøtekomme krav til informasjonskompetanse, som student og ferdig utdannet, trenger vi å vite hvordan best håndtere informasjonsflommen, og da er kunnskapsbasert praksis et nyttig rammeverk. Kunnskapsbasert kan hjelpe oss med å holde oss faglig oppdatert ved å stille gode og presise spørsmål, finne frem i informasjonsflommen, samt vurdere forskningens kvalitet og relevans for egen praksis.

Gjennom anvendelsen av kunnskapsbasert praksis integrerer vi forskningsresultater med erfaringsbasertkunnskap og brukerkunnskap. Gjennom denne prosessen blir vi bevisst på å innhente kunnskap fra alle kunnskapskomponentene, samt vi blir bevisst på hvilken kunnskap vi støtter oss til når vi tar avgjørelser i praksis.

På Høgskulen på Vestlandet utvikles et nettkurs om kunnskapsbasert praksis for bachelorstudenter ved helse- og sosialfagutdanningene. I forbindelse med utarbeidelsen av undervisningsopplegg, har Kristine laget en podcast. Du kan under høre Kristine intervjue vernepleier, Beate Kristin Lilleheil om hvordan Beate Kristin arbeider kunnskapsbasert i spesialisthelsetjenesten.

Hør Podcast: Vernepleier om kunnskapsbasert praksis i praksis