Vold, trusler og trakassering
Forskning

Vold- og trusler på jobb: FOs profesjoner blant de mest utsatte i norsk arbeidsliv

03. desember 2019

Om lag halvparten av FOs medlemmer opplever vold, trusler og trakassering fra brukerne årlig eller oftere. Til tross for dette omfattende arbeidsmiljøproblemet og dets potensielle konsekvenser gjøres det lite for å bedre situasjonen.

Om lag halvparten av FOs medlemmer opplever vold, trusler og trakassering fra brukerne årlig eller oftere. Til tross for dette omfattende arbeidsmiljøproblemet og dets potensielle konsekvenser gjøres det lite for å bedre situasjonen.

Rapporten, som ble publisert under åpningsdagen av FOs landsmøte den 20. november på Gardermoene, er utarbeidet av Fafo-forskerne Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund. Den er basert på resultatene av en spørreundersøkelse gjennomført våren 2019 blant FOs medlemmer (N=3911). Det var utelukkende vold, trusler og trakassering utført av brukerne som ble kartlagt.

«Som forsker er det nedslående når man ikke finner ut noe nytt, og i dette tilfellet er det ekstra nedslående å måtte konkludere med at vi har skrevet en stor rapport på bakgrunn av det vi alle egentlig visste», var forsker Inger Marie Hagen åpningsord da hun presenterte rapporten.

Svært krevende atferdsproblemer er noe veldig mange vernepleiere (og barnevernspedagoger, sosionomer og velferdsvitere) regelmessig må håndtere. Dette kan være vold med et potensielt livstruende skadepotensiale, vold som medfører skader i form av blåmerker, sår og rifter, spytting, vold som ikke skaper synlige merker, trusler om vold rettet mot egen person eller andre som står en nær og seksuell trakassering.

Tiltros for dette enorme arbeidsmiljøproblemet, som også er et område hvor det finnes klare rettsregler, er det lavt fokus på dette fra mange av arbeidsgiverne. I tillegg er det er et for lite samarbeid mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte knyttet til dette ar arbeidsmiljøproblemet, og det er store mangler i det systematiske arbeidet rettet mot disse utfordringene. Det har også blitt påpekt at det er alt for lite opplæring av studentene i de ulike bachelorprogrammene.

Nedslående funn

Resultatene viste at 62 prosent av vernepleierne i undersøkelsen (N=1268) har opplevd vold, trusler og trakassering fra brukerne de siste 12 månedene. Tallene for barnevernspedagoger (N=1071) og sosionomer (N=1474) var henholdsvis 48 prosent og 37 prosent.

De tjenesteområdene hvor det ble rapportert om høyest forekomst av slike problemer var institusjonsbarnevern (76%), tjenester til utviklingshemmede (71%), skole/barnehage/SFO (62%), rus (55%), ambulant arbeide (52%) og psykisk helsevern (51%). Alle disse tjenestene områdene er viktige for vernepleiere.

I rapporten gis detaljerte resultater. Det anbefales at rapporten leses.

Et arbeidsmiljøproblem

Det er sentralt at vold, trusler og trakassering ikke bare behandles som et problem for den enkelte arbeidstaker, men som et arbeidsmiljøproblem som rammer alle som jobber ved tjenesten, også de som ikke direkte utsettes for disse problemene. Grunnen er at om dette ikke behandles som et arbeidsmiljøproblem, men som et problem for den enkelte ar arbeidstaker, så  vil man ikke rette fokuset mot det som faktisk er problemet, som mangelfulle rutiner, lav kompetanse, mangelfull opplæring, lav bemanningsfaktor, mv.

Høyt sykefravær

Videre er helse- og sosialsektoren en av de sektorene med høyest sykefravær. Når man vet at vold, trusler og trakassering skaper mistrivsel på jobb, så er det ikke utenkelig at dette kan være en av forklaringene på det høyes sykefraværet i denne sektoren

Mer om rapporten