Ukategorisert

«Ikke glem hvem du er!» – Vernepleier i demensomsorgen

Hensikten med denne artikkelen er å tydeliggjøre vernepleieres særegne kompetanse og deres bidrag i demensomsorgen.

Hensikten med denne artikkelen er å tydeliggjøre vernepleieres særegne kompetanse og deres bidrag i demensomsorgen. Vernepleiere er en viktig yrkesgruppe i tjenester til mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser, og har tradisjonelt sett hatt en nøkkelrolle i tjenester for personer med utviklingshemming. Faget og profesjonen har utviklet seg progressivt de siste årene og omfatter i økende grad personer i ulike sårbare livssituasjoner og med andre typer funksjonsnedsettelser. Vernepleiere arbeider innen rusomsorg, psykisk helsevern, i ulike deler av skole- og undervisningssektoren samt i eldreomsorgen. I undersøkelsen fra Fellesorganisasjon (FO) viser det seg at rundt 10 prosent av FOs vernepleiermedlemmer jobber med personer med demens eller andre progredierende lidelser i kommunale helse- og omsorgstjenester, institusjoner eller i spesialisttjenesten (FO, 2017).

Last ned hele artikkelen her

Artikkelen er skrevet av:

Miroslava Tokovska, Førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole

Silje Stangeland Lie, Førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole