Fra studenten

Fjerning av barrierer for sosial inkludering og deltakelse – et treårig samarbeidsprosjekt

Til tross for at det i lang tid har blitt debattert-, forsket på- og gitt lovgivning på området sosial inkludering og deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser, har vi kommet alt for kort.

Til tross for at det i lang tid har blitt debattert-, forsket på- og gitt lovgivning på området sosial inkludering og deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelse, har vi kommet alt for kort. Derfor er sosial inkludering og deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelse temaet for et internasjonalt samarbeidsprosjekt vernepleierutdanningen ved OsloMet er med i.

Sammen med universitetene Queens University of Belfast, Edinburgh Napier University, University of Hertfordshire, Stockholms Universitet, Maria Grzegorzewska University (Warszawa) og University of Oradea (Romania) har OsloMet fått midler til programmet «Removal of barriers to social inclusion and social participation for children and young adults with intellectual and developmental disabilities”. Programmet, som er et såkalt “Intensvie Programme” (IP), har en varighet på tre år – fra 2020 til 2022.

Bakgrunnen for prosjektet

Det er en økning av barn og unge med sammensatte funksjonsnedsettelser (som utviklingshemming og psykiatri) som også har atferdsproblematikk (Taheri et al., 2016). Over de siste årene/siste tiår har det vært et stort fokus på disse barnas rettigheter til å kunne få de samme mulighetene til livsutfoldelse som andre barn og unge.

Dette har ikke bare vært viktig et fokus i Norge. I samtlige av landene som er med på dette samarbeidsprosjektet er dette en viktig faglig- og sosial utfordring. Alle landene har nå gitt lover knyttet til en målsetting om sosial inkludering og deltakelse.

Til tross for dette fokuset og lovgivning opplever svært mange barn og unge at de ikke gis de samme mulighetene for sosial inkludering og deltakelse på lik linje med andre (Bartolo et al., 2016).

Gjennomføringen av prosjektet

I løpet av treårsperioden programmet varer skal lærere og studenter fra de syv universitetene møtes tre ganger – i Oradea i Romania (mars 2020 – i koronaens tid), i Warszawa i Polen (mars 2021) og i Edinburgh i Skottland (mars 2022). Alle deltakerne, både studenter og lærere, er knyttet til studieprogrammer i helse-, sosial- og pedagogiske fag.

Det sosiale er en svært viktig del av programmet, men er naturlig nok langt mindre planlagt enn den faglige delen. Erfaringsmessig har ingen av deltakerne, hverken studenter eller lærere, problemer med å bli kjent med nye mennesker og organisere hyggelige sammenkomster.

Den faglige delen er naturlig nok planlagt i detalj. Denne delen foregår på selve universitetsområdet – campus – og består av intensive dager med forelesninger, veiledet- og uveiledet gruppearbeid og plenumsdiskusjoner, ofte fra klokken 09:00 til klokken 16:30 (tidligere slutt på fredagene).

Temaene det foreleses om er hva er sosial inkludering, lovgivning på området i de ulike landene, profesjonsetikk, jobbing med atferdsproblematikk, psykisk helse og utviklingshemming, tverrfaglig jobbing og velferdsstatens historie.

Målet med gruppearbeidet er at studentene skal bli kjent med de andre profesjonene, hvordan de ulike profesjonene forstår problemstillingene og hvordan de imøtekommer disse. Dette gjøres blant annet ved at de diskuterer konkrete problemstillinger knyttet til sosial inkludering og deltakelse for barn og unge med sammensatte funksjonsnedsettelser.

Hva blir produktet?

IP`en gir flere «produkter». Det viktigste er et såkalt «curriculum» for sosial inkludering og deltakelse. Med curriculum forstår man hvordan man kan studere og forstå en «ting», i dette tilfellet er «tingen» sosial inkludering og deltakelse. For å studere dette må man ha kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen flere områder.

Videre vil mange kommende profesjonsutøvere får et dypdykk i problemstillinger knyttet til sosial inkludering og deltakelse – noe de vil få glede av senere i karrieren, de får viktig språktrening (som definitivt gjelder for flere av lærerne også), deltakerne (inkludert lærerne) får nye venner og de får en smakebit av hvordan det kan være å være student i utlandet.

Av mer «materielle» produkter som prosjektet vil utvikle så er vitenskapelige artikler og en konferanse på området det mest sentrale (som vil inngå i dette curriculumet). For tiden holdes det på med en artikkel om sammenlikning av sosial inkludering i de ulike landene (historie, lovgivning, hvordan man jobber for sosial inkludering osv). Det planlegges også en artikkel om hvordan de ulike profesjonene forstår og jobber med problematferd hos barn og unge med sammensatte funksjonsnedsettelser.

I juni 2022 vil prosjektet arrangere en konferanse i Belfast i Nord-Irland om sosial inkludering og deltakelse.

Det er sannsynlig at flere av disse «produktene» vil bli beskrevet nærmere her på vernepleier.no.

Hva er en IP?

Avslutningsvis bør det gis en kort forklaring av hva en IP er.

Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram. Budsjettet er for perioden 2014 til 2020 er på neste 15 milliarder kroner. IP er en del av denne ordningen og beskrives som Erasmus Mobility Intensive Progammes. IP`er er korte programmer hvor studenter og lærere fra institusjoner for høyere utdanning fra minst tre land møtes og samarbeider om å gjenneoføre et kursopplegg. Det kan gis finansiering for en IP i inntil tre år.

Spørsmål

Har du spørsmål til det som står her er det bare å ta kontakt med Rolf Magnus Grung – rgrung@oslomet.no.

Referanser

Bartolo, P. A., Björck-Åkesson, E., Giné, C., & Kyriazopoulou, M. (2016). Ensuring a strong start for all children: Inclusive early childhood education and care. Implementing Inclusive Education Issues in Bridging the Policy-Practice Gap. Emerald Group Publishing Limited. http://kortlink.dk/emerald/262a6

Taheri, A., Perry, A., & Minnes, P. (. 2016). Examining the social participation of children adolescents with Intellectual Disabilities and Autism Spectrum Disorder in relation to peers. Journal of Intellectual Disability Research, 60(5), 435-443. https://doi.org/10.1111/jir.12289