Kort fagartikkel

Alt blir bra …… men har noe faktisk blitt bedre?

Den 13. mars 2020 endret mange ting seg. For oss som er ansvarlig for opplæring og veiledning ute i kommunene ble arbeidshverdagen forandre over natten. Vi måtte jobbe annerledes enn tidligere og ta i bruk andre virkemidler.

Den 13. mars 2020 endret mange ting seg. For oss som er ansvarlig for opplæring og veiledning ute i kommunene ble arbeidshverdagen forandret over natten. Vi måtte jobbe annerledes enn tidligere og ta i bruk andre virkemidler. Hvordan skulle vi nå sikre opplæring og veiledning og ikke minst etisk refleksjon og erfaringsdeling? Som fagrådgiver i tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne i Drammen kommune måtte jeg, sammen med mine kollegaer, tenke nytt.

Hva trenger vi nå?

Vi avdekket ganske snart at våre ansatte trengte opplæring og praktisk gjennomgang av smittevernsrutiner, og at brukerne trengte tilrettelagt informasjon ut fra sine individuelle behov. Videre så vi at de faste møteforaene vi hadde så langt ikke kunne opprettholdes og at alle kurs og samlinger måtte utsettes på ubestemt tid. Kommunen har uansett et ansvar for å sikre undervisning og praktisk opplæring jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 8-1

De første tiltakene vi satte i verk, var å lage en opplæringspakke knyttet til korona, med informasjon og videoer av praktisk gjennomføring. Vi hadde tilgjengelige kurs om smittevern hos vår leverandør av e-læringskurs og satte i gang opplæring. Helsedirektoratet og NAKU ga konkrete anbefalinger som vi ga oss mye hjelp med opplæringen. Vi satte også sammen en gruppe med dedikerte medarbeidere i virksomheten som sammen med representant fra smittevernkontoret i kommunen, hadde ukentlige møter på Teams. Et system som de ansatte måtte lære seg over natten, og det gikk over all forventning, selv om det til tider var noen tekniske utfordringer. Disse tiltakene sørget for at brukerne og pårørende møtte ansatte som var tryggere på situasjonen og som kunne gi råd og veiledning i en krevende situasjon.

Må man så må man

Mulighetene og systemene har vært klare lenge, men vi har hengt etter og ikke fulgt godt nok med hvilke tekniske muligheter vi har. Som tidligere skrevet ble Teams vårt nye arbeidsverktøy over natten, noe alle måtte kaste seg ut i for å henge med og være med på møter. Noen av våre avdelingsledere har hatt personalmøter i Teams og dette har fungert godt. Et pluss er jo også at ansatte kan delta på personalmøtene, når de har turnusfri, såfremt man sørger for at taushetsplikten overholdes.

Vi så utover våren og sommeren at planlagte kurs og samlinger, ble erstattet med nettbaserte versjoner, og vi forsto etter hvert at ting ikke ville bli som før. Vi kunne fortsatt ikke samle ansatte til kurs og møtevirksomhet og måtte finne alternative løsninger. I forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten står det at kommunene skal sørge for at medarbeidere i virksomheten har nødvendig kunnskap om og kompetanse i det aktuelle fagfeltet, og at dette også innebærer å kunne relevant regelverk, aktuelle retningslinjer og veiledere.

Digital nyansattkurs (som også er lurt at alle ansatte tar)

Løsningen ble å jobbe frem et digitalt kurs. Dette var veldig lærerikt, krevende og spennende arbeid. Kurset ble laget i PowerPoint og vi benyttet opptaksfunksjonen i programmet, som krever at du har E-3 lisens i Office 365.  Dette ga oss muligheten til å lage et kurs som er tilpasset våre tjenester, og at vi kunne formidle det som er spesielt viktig for oss. Det finnes mange e-læringskurs tilgjengelig for ansatte i helse- og omsorgssektoren, men ingen som omhandlet de fagområdene vi mener er viktig for ansatte i våre tjenester.

Vårt digitale nyansattkurs inneholder:

 • Presentasjon av avdelingene og lederne, med velkomsthilsen
 • Hva er viktig for deg? Brukerne forteller
 • Pårørendearbeid
 • Menneskerettighetene og Konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Nasjonale planer
 • Faglig forsvarlighet
 • Målrettet miljøarbeid
 • Dette må jeg kunne
 • Film om utviklingshemming 
 • Brukermedvirkning
 • Historikk
 • Seksuelle overgrep, retningslinjer og veileder
 • Om tvang og makt kapittel 9 
 • Lovverk
 • Etikk og taushetsplikt 
 • Dokumentasjon 
 • Journal
 • Kvalitetssystem – avvik og rutiner og skademeldinger 
 • Smitte vern 
 • Førstehjelp
 • Forventninger til deg som ansatt
 • Introduksjon av e-læringssystemet vårt
 • Aktuelle nettressurser

Dette kurset blir nå en av opplæringsaktivitetene våre, sammen med praktisk opplæring ute på hvert enkelt sted. Kurset er gjort tilgjengelig for ansatte gjennom Teams hvor lederne gir tilgang til den enkelte og dokumenterer når ansatte har gjennomført kurset. Kurset er tilgjengelig for ansatte hele tiden slik at det kan ta kurset så mange ganger de vil, eller om de ønsker å repetere deler av kurset.

Det er ikke ukjent at det er store utfordringer med å få gitt opplæring til alle ansatte på grunn av vår organisering med heldøgns tjenester og mange deltidsstillinger. Vi tenker at vi fremover kan lage flere digitale fagkurs og opplæringsvideoer, som vil kunne tilpasses våre konkrete behov og øke tilgjengeligheten for ansatte. Både ved at undervisningen er tilgjengelig hele tiden og kan gjennomgås utenfor arbeidsplassen. Situasjonen har utfordret oss og vi har blir «tvunget» til å prøve ut nye løsninger som ser ut til å bli bedre enn det var.