Ukategorisert

Noen utfordringer vernepleierutdanningen har

Utdanningsinstitusjonene er viktige leverandører av premisser til praksisfeltet. Derfor er det en utfordring at det er en nokså stor variasjon mellom de ulike utdanningsinstitusjonenes oppfatninger av hva kjernen i vernepleierfaget er, ettersom dette igjen kan påvirke fagutøvelsen til den enkelte vernepleier avhengig av hvilken utdanningsinstitusjon den enkelte har studert ved.

Utdanningsinstitusjonene er viktige leverandører av premisser til praksisfeltet. Derfor er det en utfordring at det er en nokså stor variasjon mellom de ulike utdanningsinstitusjonenes oppfatninger av hva kjernen i vernepleierfaget er, ettersom dette igjen kan påvirke fagutøvelsen til den enkelte vernepleier avhengig av hvilken utdanningsinstitusjon den enkelte har studert ved.

Hva som skal utgjøre kjernen i den vernepleierfaglige kompetansen, er en viktig problemstilling utdanningsinstitusjonene i fellesskap bør jobbe videre med. Denne problemstillingen har vært, og er til dels fremdeles, en kime til turbulens innad i vernepleieprofesjonen og mellom utdanningsinstitusjonene.

Kjetil Viken, Marit Rustad og Laila Luteberget jobber med utdanning av vernepleiere, og de er viktige stemmer i debatten knyttet til vernepleierkompetansen og utdanningen.

Kjetil Viken er utdannet vernepleier fra daværende Høgskolen i Akershus og Master of Science in Behavior Analysis fra University of North Texas i USA. Nå jobber Viken som førstelektor ved vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Innlandet – Lillehammer, Institutt for sosialvitenskap. Viken har jobbet med utdanning av vernepleiere siden 2007. I tillegg er Viken tilknyttet Ecura AS, en privat leverandør av helse- og omsorgstjenester.

Marit Ruth Rustad er utdannet vernepleier fra daværende Høgskolen i Sør- Trøndelag, Klæbu, og sosiolog fra Universitetet i Tromsø. Nå jobber Rustad som universitetslektor ved UiT, Norges Arktiske Universitet, Campus Harstad, Institutt for vernepleie. Rustad var med på å starte vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Harstad i 1983.

Laila Luteberget er utdannet vernepleier fra daværende Rogaland vernepleierhøgskole og har hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Nå jobber Luteberget som førstelektor ved VID vitenskapelige høgskole, fakultet for helsefag, Sandnes. Luteberget har jobbet med utdanning av vernepleiere siden 1993.

Til sammen har Luteberget, Rustad og Viken godt over 70 års erfaring med utdanning av vernepleiere og fagutvikling innen området.

Les hele artikkelen her