To personer diskuterer rundt et bord. Teamarbeid
Fagintervju

Vernepleiere som veileder i NAV

23. februar 2021

Med stor interesse for å arbeide i NAV ønsket Anniken Hammersborg å få innblikk i arbeidshverdagen til vernepleiere som arbeider i den norske arbeids- og velferdsforvaltningen.

Med stor interesse for å arbeide i NAV ønsket Anniken Hammersborg å få innblikk i arbeidshverdagen til vernepleiere som arbeider i den norske arbeids- og velferdsforvaltningen. Hun la ut noen spørsmål i gruppen “vernepleier” på facebook, og fikk overveldende mange svar. – Jeg syns det var vanskelig å finne relevante artikler om vernepleiere i NAV. Derfor la jeg ut noen spørsmål i facebookgruppen. Innlegget vekket overraskende stor interesse, noe som tyder på at en jobb i NAV er veldig relevant og interessant for oss, sier initiativtakeren Anniken.  

Under presenterer vi de spørsmålene som ble stilt, og et utvalg av svarene som kom i retur: 

1. Hvordan ser en typisk arbeidshverdag ut for dere?

«En typisk arbeidshverdag er vanskelig å beskrive da det kommer an på mange faktorer. På et lite kontor vil du ha behov for breddekompetanse. Det er vanskelig å bli god på alt i NAV. Lovverket er krevende og ulike ytelser er vrient å ha full oversikt over med tanke på at det er ca. 60 forskjellige ytelser du kan måtte håndtere. Videre kommer det an på om du er statlig eller kommunalt ansatt, hvilken brukergruppe du jobber med (innvandrere, sosialmottakere, over eller under en viss alder, også videre). Jobber du på et stort kontor trenger du muligens spisskompetanse på enten noen få ytelser eller brukergrupper – så det kommer an på mange faktorer».

«Det består i møter med brukere alene eller på samarbeidsmøter, oppfølging i ulike tiltak, innhenting av ulike erklæringer, henvise i tiltak, skrive arbeidsevnevurderinger, behandle sosialvedtak, gjennomføre krisesamtaler med mer. Noen dager er rolige, andre dager haster man fra møte til møte».

«Man får en egen portefølje av arbeidssøkere, og de har varierende grad av oppfølgingsbehov. Man besvarer ulike henvendelser som kommer fra egne «brukere». Det er mye digital kommunikasjon, og man gjør vurderinger av hvilket innsatsbehov den enkelte har. Noen ganger må man revurdere saker. Vi vurdere og igangsetter tiltak, samtidig som vi følger med, og må holde seg oppdatert på arbeidsmarkedet. Vi matcher arbeidssøkere og utlyste jobber, og veileder om muligheter, begrensninger og forutsetninger. En del motivasjonsarbeid og ikke minst være et medmenneske. Det er en del saksbehandling og merkantilt arbeid».

«Samarbeidsmøter med fastlege, DPS, spesialister på den ene siden (der vernepleier kan tyde hva som faktisk står i en legeerklæring), og arbeidsgivere, frivillige organisasjoner og jus på den andre siden. En arbeidsgiver er opptatt av forutsigbarhet, men da må du veilede på alle verktøyene NAV kan tilby for at en person kan stå i arbeid over tid».

2. Hvilken kompetanse har dere å tilby NAV for å veilede mennesker ut i aktivitet/arbeid?

«Noe av kompetansen man har som vernepleier er evnen til å se hele mennesket, fokus på kommunikasjon og relasjon, kompetanse om ulike diagnoser og evne til å se og vurdere hvordan det påvirker en person helhetlig. Vi må evne å se mennesket bak diagnosen og fokusere på mestring, tilrettelegging og muligheter».

«Jeg bruker nok kommunikasjon- og relasjonsferdigheter mest».

2.1 Hvilken kompetanse har dere å tilby NAV for å veilede mennesker ut i arbeid når man jobber ut mot arbeidsgivere:

«Bruker samme kompetanse der egentlig, med tanke på å bygge relasjoner. Fokus på kommunikasjon og interesse. Man må tørre å ringe og ta kontakt med bedrifter. Høre hva de ser etter og hva de trenger i sin bedrift, hvilke kompetanse de må ha for eksempel Få mest mulig informasjon for å finne en god match. SE-metodikken (supported employment) er en viktig tanke å ha i bakhodet tenker jeg».

«Relasjonskompetanse var nok den viktigste egenskapen, men den er ofte noe man ikke nødvendigvis lærer på skolebenken, den utvikles over tid. Videre blir det den evig diskuterte «helhetlige» kompetansen. Der «kriger» vi med både sykepleiere og sosionomer, men i NAV-sammenheng er nok vernepleiere de som treffer midt imellom disse to profesjonene – på godt og vondt. Glem aldri medbestemmelse – det er en klar styrke for oss vernepleiere!».

3. Hvilke vernepleierfaglige ferdigheter bruker dere mest, og hvordan vil dere si dere skiller dere ut fra andre profesjoner i NAV?

«Jeg mener vernepleieren skiller seg ut mest med at man er helsepersonell og derfor vil ha god forståelse for hvordan sykdom påvirker».

«Det som kanskje skiller oss ut, i hvert fall det jeg opplevde, var den allmenne kunnskapen vi tilegner oss. Med det mener jeg at vi kan en del som systemer, helse, psyke, oppfølging og veiledning. Vi er en god miks av mangt, og det er kanskje derfor vernepleiere egentlig treffer NAV såpass bra som det gjør. I tillegg til kjennskap til jus kommer vi langt».

«En kompetanse unik for vernepleiere i et arbeidsperspektiv tenker jeg er at vi evner å favne en helhet på en litt annen måte enn sosionomer og sykepleiere (bruker de som eksempel da vi er litt midt imellom i NAV-sammenheng). Helheten jeg snakker om er at du gjennom veiledning kan gi råd om hvordan man til tross for skade/sykdom/lyte kan bidra med noe i arbeidslivet. De absolutt aller fleste har en arbeidsevne, men ikke nødvendigvis en inntektsevne. Forskjellen på de er at de fleste kan stable varer på Kiwi (uten forkleinelse for noen), men det er ikke sikkert en arbeidsgiver kan betale deg for jobben om du jobber for dårlig etter generell standard. Her kan vernepleiere, med bredden vi har, kunne veilede på en positiv måte. Vernepleiere generelt har mye sympati og empati for andre mennesker. I NAV må du ha bein i nesa da du har en dobbeltrolle med å være portvokter i tillegg. Veldig mange avgjørelser sitter du egentlig ikke med, men du verden så mye makt du allikevel har ved bruk av skjønn».

«Kommunikasjon. Empati. Se helheten rundt individet. Se den røde tråden mellom individet og systemet. Kunne identifisere utfordringer. Være motivator. Evne til å jobbe tverrfaglig og finne det spennende med ulike profesjoner (det er mange profesjoner i NAV). Evne til å se og ha empati for hvor det enkelte individ er i livet. Ha en lyttende egenskap og skape en forståelse for hva jeg kan bidra med. Være imøtekommende men også kunne stille krav. Ha evne til å se løsninger og kunne tenke utenfor A4-boksen. Utfordre sannheter og tåle å stå i det usikre. Kunne jobbe både på individ- og systemnivå. Ha evne til å tilegne seg kunnskap. Tørre å være utenfor komfortsonen sin».

Ellers sier vernepleierne dette om å jobbe i NAV: 

«Ekstremt givende, men tidvis meget krevende. Ingen dag var lik, og dagene flydde!»

«Jeg stortrives som veileder i NAV. Man møter mennesker i kriser, som ofte har mange tapsopplevelser bak seg. Det er en givende og krevende jobb, der man får muligheten til å samarbeide tett med mange ulike instanser. Læringskurven er bratt, og man får hele veien muligheten til å utvikle seg».

«Man er aldri god på NAV før man har jobbet i NAV. Så tenker egentlig ikke at en profesjon nødvendigvis er bedre enn en annen da NAV favner alle. Jobbet med alt fra pedagoger, sosionomer, sykepleiere, lærere, politi, jurister til historikere – you name it, NAV har de».