Klosser med piler som viser oppover
Kort fagartikkel

Spesialvernepleier på medikamentfritt behandlingstilbud

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge blir personer over 18 år med psykose- og bipolare lidelser tilbudt et medikamentfritt behandlingstilbud. Denne teksten forklarer hvordan det er å arbeide som spesialvernepleier på en medikamentfri sengepost.

Tekst skrevet av Jonas André Nordvik, spesialvernepleier ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge blir personer over 18 år med psykose- og bipolare lidelser tilbudt et medikamentfritt behandlingstilbud. Denne teksten forklarer hvordan det er å arbeide som spesialvernepleier på en medikamentfri sengepost. 

Bakgrunnen for etablering av medikamentfrie tilbud

Medikamentfritt behandlingstilbud bygger på Fellesaksjonens grunntanker for medisinfrie behandlingsforløp. Medisinfrie behandlingstilbud har vært etterspurt av bruker- og pårørendeorganisasjoner i mange år. «Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp» ble startet av ulike organisasjoner i 2011, og de jobbet for å kjempe frem et medisinfritt tilbud i Norge. Organisasjonene sitter på mye erfaring om at det er mulig å greie seg uten medikamenter. De jobbet for at det skulle etableres medisinfrie døgnbaserte behandlingsenheter ved alle landets helseforetak, da de som ønsket medisinfri behandling på dette tidspunkt ikke hadde noe døgntilbud.

Spesielvernepleier Jonas Andrè Nordvik
Spesialvernepleier Jonas André Nordvik

I henhold til brev fra helse- og omsorgsdepartementet av 2015 ble det presisert at de regionale helseforetakene fikk i oppdrag å etablere et reelt tilbud om valg av alternativer til medisiner; herunder hjelp til nedtrapping og avslutning, samt igangsetting av andre terapeutiske støtte- og behandlingstiltak.

Dette medførte at en arbeidsgruppe bestående av representanter fra brukersiden fikk i oppgave å utarbeide de overordnede rammene for det medikamentfrie behandlingstilbudet. Opprettelsen av tilbudet ble vedtatt i styret i Helse Nord RHF våren 2016, og medikamentfritt behandlingstilbud tok imot sin første pasient januar 2017.

Hva er et medikamentfritt behandlingstilbud?

Medikamentfritt behandlingstilbud er et regionalt tilbud for hele Helse Nord. Pasienter over 18 år med psykose- eller bipolare lidelser prioriteres. Hos oss er alle innleggelser frivillige, og pasientenes motivasjon for et medikamentfritt tilbud vektlegges. Henvisninger må primært komme fra spesialisthelsetjenesten (DPS/SPHR) og ikke fra andre sykehusavdelinger tilknyttet sykehuset. Pasienter oppfordres også til å fylle ut en egenhenvisning. Hos oss har vi seks sengeplasser. Med medikamentfrihet så mener vi at det i hovedsak ikke blir brukt antipsykotiske medisiner i behandlingen. Medikamentfrihet, et liv uten – eller med mindre bruk av medisiner, er målsetningen ved behandlingstilbudet, men er ikke en forutsetning for å motta et tilbud fra oss. Medisinfri behandling handler ikke om å være imot bruk av medisiner, det handler om å gi gode alternativ, og det å få en mulighet til å velge den behandlingen man har mest tro på. 

Recoveryorientert praksis

Avdelingen jeg jobber på arbeider recovery- og nettverksorientert, og tilbyr hjelp til nedtrapping av primært antipsykotisk medisin. Ved innleggelse hos oss tilbys pasienten å delta i vårt ukeprogram bestående av mindfulness daglig, fysisk aktivitet tre ganger i uken, kunst- og uttrykksterapi hver tirsdag og recovery-verksteder tirsdag til fredag. 

Recovery-verkstedene er et tilbud der deler er inspirert av IMR (illness management replacement). I tillegg har vi en del av den samme tankegangen, verdier og rammeverk som man finner i recovery-college. Dette er et gruppetilbud hvor vi snakker om ulike temaer hver uke. Eksempler på temaer vi har hatt er: «stemmehøring», «nettverket mitt», «kosthold», «hverdagsliv og mestring», «medisiner og psykiske lidelser», «mestring og mening» for å nevne noen.

Recovery er et mangfoldig begrep. Noen beskriver det som en filosofi, noen kaller det en bevegelse, en paradigme eller en metode. Recovery omtales gjerne som  den bedringsprosessen mennesker med psykiske helseutfordringer går gjennom. Hos oss betyr det å jobbe recoveryorientert at vi ser de prosessene våre pasienter står i, i sammenheng med den konteksten de lever i. Symptomer, fravær av sykdom eller utfordringer er ikke hovedfokuset; men det å ha et meningsfullt liv til tross for de utfordringene man står i. Vi jobber i team hvor pasienten er den mest sentrale parten. De er eier av sin prosess, og vi samarbeider for å nå de målene de har for sitt liv. Hos oss er medikamentnedtrapping bare en liten del av det vi jobber med.

I tillegg til ovennevnte jobber vi i behandlingsteam hvor pasienten regnes som den viktigste aktør. Pasientene hos oss har ofte ukentlige teammøter, vi jobber også tett på nettverket til våre pasienter. Både det profesjonelle og det private nettverket.

Arbeidsoppgavene til en spesialvernepleier 

Hos oss er vi per nå to spesialvernepleiere. Som vernepleier på vår avdeling har man varierte arbeidsoppgaver. Vi jobber i tverrfaglige behandlingsteam, og i noen pasientforløp sitter vi med behandleransvaret. Pasientene våre følges opp både ved innleggelse, og etter utskrivelse. De fleste har flere planlagte innleggelser, og nedtrapping planlegges individuelt, gjerne over mange måneder – og i noen tilfeller også over år. I tillegg til behandleransvar og teamdeltagelse har vernepleierne også medisinansvar. Man kan enkelte uker ha ansvar for recovery-verkstedet, fysisk aktivitet og kreativ gruppe dersom våre kunstterapeuter ikke er tilgjengelig. Når man jobber i behandlingsteam har vi tette samarbeid med pasienten, hvor pasienten er i fokus, og recoveryperspektivet står sentralt. Vi har ukentlige teammøter, vi utarbeider behandlingsplaner og planlegger nettverksmøter. Arbeidsdagen er meget variert, vi jobber tett på mennesker samtidig som vi er delaktig i den generelle driften som er på en sengepost.

For deg som ønsker å tilegne deg mer kunnskap om medikamentfritt behandlingstilbud: 

Video: Videopresentasjon av medikamentfritt behandlingstilbud: