Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Veileder “Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming” beskriver krav og anbefalinger innenfor temaer som er meldt inn av involverte aktører, som fokusgrupper med tjenestemottakere, organisasjoner, kommuner, helseforetak og andre fagmiljøer.

Veilederen gir anbefalinger om følgende hovedtemaer:

  • samarbeid og kompetanse
  • personsentrerte og individuelt tilrettelagte tjenester
  • livsfaser og -overganger
  • habilitering og bistand i hverdagen
  • helseoppfølging
  • samarbeid med familie, pårørende og verge
  • dokumentasjon og taushetsplikt

Bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming er regulert i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 og er detaljert beskrevet i rundskriv IS-10/2015 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. Denne veilederen og rundskriv IS-10/2015 må leses i sammenheng.

Krav til saksbehandling i kommunen beskrives i IS-2442 Veileder om saksbehandling i helse- og omsorgstjenestene, som forutsettes fulgt.

Les veilederen hos Helsedirektoratet