Fagintervju

Høgskulen på Vestlandet starter master i sosialvitenskap med fordypning i miljøterapi

15. februar 2022

Et nyutviklet masterstudium starter opp fra høsten av med søknadsfrist 1. mars. Vi har samlet lenkene som du trenger for å få vite mer, og har tatt en prat med programleder for studiet.

Studiet bygger på en bred samfunnsvitenskapelig tradisjon forankret i sosialt arbeid og sosiologi, men trekker også veksler på pedagogikk, psykologi, helsefag og juss. Studentene kan søke seg inn på en av tre studieretninger: barnevernsarbeid, miljøterapeutisk arbeid og samfunnsarbeid.

«Studerer du master i sosialvitenskap vil du tilegne deg analytisk, kritisk og praktisk kompetanse som styrker deg i arbeidet med komplekse problemstillinger i møte med ulike brukergrupper», reklamerer høgskolen.

17. februar kl.14:30 kan du være med på et digitalt informasjonsmøte om masteren. Her kan du lese mer om informasjonsmøtet og finner zoomlenke til møtet.

Programleder Ingunn Barmen Tysnes, hvordan har denne masteren blitt til?
– Her er det en tverrfaglig og bredt sammensatt gruppe som har jobbet over tid, besående både av ansatte ved HVL og eksterne deltakere. Målsettingen har vært å skape et studietilbud på masternivå særlig rettet mot barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere – de studentene vi utdanner på bachelornivå, men som inntil nå har hatt færre muligheter enn andre profesjoner når de ville gå videre. Studiet vil også være åpent for søkere med annen utdanningsbakgrunn. Det er samlingsbasert og starter som et fulltidsstudium i Bergen. Etter hvert tar vi sikte på å utvide det til et deltidstudium og et tilbud ved campus Sogndal.

Programleder Ingunn Barmen Tysnes

Hva kan vernepleiere få her som de ikke så lett får andre steder?
– Hele studiet i sosialvitenskap med de ulike studieretningene vil kunne være aktuelle og gode utdanningstilbud for vernepleiere. Vi tror at etterspørselen etter vernepleiere med mastergrad vil øke i årene fremover. Fordypningen i barnevernsarbeid, som er i tråd med den nye nasjonale forskriften, er åpen for vernepleiere, og vernepleiere med master vil kunne tilføre en nyttig kompetanse til barnevernsfeltet. Videre vil også studieretningen miljøterapeutisk arbeid være et godt tilbud for vernepleiere. De som velger denne studieretningen vil få med seg en allsidig verktøykasse, og den retter seg mot hele bredden av det miljøterapeutiske feltet. Vi tror det kan styrke deres kritiske sans og analytiske evner, og vi tror også at studiet på sikt kan være med på å utvikle vernepleie som fag. Og det dreier seg ikke bare om å utøve miljøterapeutisk arbeid selv – på felt der tjenestene i stor grad utføres av sammensatte personalgrupper med ulike utdanningsnivå blir det viktig at våre studenter også får den faglige tyngden de trenger for å veilede så vel som å lede arbeidet. I tillegg vil også studieretningen samfunnsarbeid være aktuell, men på denne studieretningen tar vi først opp studenter høst 2023.

Eireen Finden

Eireen Finden, du er vernepleier og har vært en del av gruppen ved HVL som har utformet denne masteren. Hvordan har det vært å delta i dette arbeidet?
– Det har vært en veldig lærerik og givende prosess. Vi startet ut med innledende fellesemner som skal gå på tvers av flere profesjoner, blant annet sosialt arbeid og barnevern – og jeg må innrømme at dette har vært en liten utfordring. Det er ikke bare å få på plass en ramme som skal passe alle utdanningene. Men det har vi klart – vi har hatt utrolig mange gode samtaler på tvers som jeg mener har resultert i gode innledende emner. Deretter startet vi arbeidet med å få på plass miljøterapeutisk arbeid. Da kunne vi virkelig gå i dybden og sette sammen gode læringsutbytter som vi vernepleiere kan få svært gode utbytter av.

Og hva tenker du dette betyr for vernepleiere?
– At vi skulle få til en master som er tilpasset vernepleie på HVL er utrolig bra. nivå. For oss vernepleiere så er dette en god og praksisnær master – det tror jeg passer oss vernepleiere godt. Denne masteren gir oss verktøy som kan brukes ute i kommunene, samtidig kan man gå videre i akademia om man ønsker det. Vi på HVL tilbyr da et helhetlig utdanningsløp helt opp på PhD-nivå.

Her kan du lese mer om masterstudiet i sosialvitenskap – og søke studieplass!