Fra studenten

Velkommen til vår nye spalte «Studiehjørnet»!

26. februar 2022

«Studiehjørnet» skrives av meg, Johanna Elisabeth Fevang, og i spalten vil jeg ta opp ulike relevante temaer for hverdagen til vernepleierstudenter og nyutdannede vernepleiere.

I juni skal jeg etter planen fullføre en bachelor i vernepleie fra UiA Grimstad, noe som jeg både gleder og gruer meg til.

Takket være et godt og allsidig undervisningsopplegg, lærerike praksisopphold, engasjerte medstudenter og egen innsats, har jeg snart fullført et treårig bachelorprogram og vil i løpet av våren befinne meg i en spennende overgang. Jeg håper at leserne av denne spalten ønsker å følge meg i overgangen til eventuelle videre studier – eller min første fulltidsjobb, og at dere kjenner dere igjen i problemstillingene jeg løfter og prøver å finne gode svar på underveis.

Et innblikk i hverdagen min som vernepleierstudent

Å være vernepleierstudent er givende og spennende. Det finnes totalt 16 ulike studiesteder i Norge som tilbyr bachelor i vernepleie. Det vil si at en i arbeidslivet kan treffe vernepleiere som har hatt et pensum og undervisningsopplegg som er ulikt det en selv har hatt.

På vernepleiestudiet ved UiA Grimstad har undervisningen et særlig fokus på miljøterapi, kommunikasjon, juss, anatomi, fysiologi og atferdsanalyse. Ved siden av undervisningen har vi hatt tre praksisopphold på 8-12 uker hver. Mine praksisopphold har vært i hjemmebaserte tjenester, eldreomsorgen og på Distriktspsykiatrisk senter (DPS). Dette har vært givende og graden av selvstendighet har økt for hvert praksisopphold. Praksis har uten tvil vært det mest spennende ved studiet, ettersom det har ført til utvikling og gitt meg trening i etisk refleksjon.

Samtidig vil nok studiet oppleves krevende for mange av oss til tider, siden studiet har stort fokus på hvem man er og hvordan man opptrer. Jeg synes blant annet at det har vært krevende å bli bevisst hvordan en ordlegger seg og om ansiktsuttrykk og kroppsspråk passer til det man sier. Likevel forstår jeg verdien av denne bevisstgjøringen og praksisoppholdene har gitt meg muligheten til å trene opp gode vaner. I møte med arbeidslivet vil jeg forhåpentligvis kunne dra nytte av slike erfaringer fra praksis.

Skrekkblandet fryd

Jeg både gleder og gruer meg til overgangen fra student til arbeidstaker. Først og fremst gleder jeg meg fordi man som vernepleier kan gjøre så mye forskjellig! Du kan jobbe i skolen, hjemmebaserte tjenester, eller innen psykisk helsearbeid, bare for å nevne noe.

Det er mange grunner til at jeg ønsket å bli vernepleier og har alltid tenkt at jeg vil jobbe med mennesker som befinner seg i sårbare situasjoner. Den helsefaglige kompetansen man får gjennom utdanningen har dannet et viktig grunnlag for å kunne jobbe med mennesker i alle livets faser og på ulike arenaer.

Det jeg derimot gruer meg til, er å mulig være alene som vernepleier på en ny arbeidsplass. Studiet har forberedt meg på å jobbe selvstendig, ettersom man vet at dette kan bli tilfellet og at det er flere arbeidsplasser som har få ansatte med en treårig bachelor i vernepleie.

Hva du som leser av denne spalten kan forvente

Ved siden av studiet er jeg vernepleierrepresentant i FO-Studentenes sentralstyre, hvor jeg representerer 927 vernepleierstudenter i FO. En av sakene FO og FO-Studentene er opptatt av, er nettopp det å ha flere vernepleiere ansatt på arbeidsplasser hvor vår kompetanse er viktig og nødvendig. Det er grunnet vervet som vernepleierrepresentant jeg skriver denne spalten. 

Gjennom «Studiehjørnet» håper jeg å løfte frem faglige og etiske utfordringer, som man står overfor i studiet eller i starten av arbeidslivet når man skal finne sin plass som nyutdannet på en arbeidsplass med etablerte rutiner. Spalten vil publiseres den siste lørdagen i måneden og planlagte temaer fremover er blant annet:

  • Er det slik at man som vernepleierstudent må forsvare sin helsefaglige kompetanse i møte med praksis?
  • Hva betyr vernepleiermangelen for meg som student eller nyutdannet?
  • Hva er viktig å tenke på i overgangen fra student til arbeidstaker?
  • Hvilke retninger kan man gå etter endt bachelor i vernepleie?

I denne spalten vil jeg også prøve å gi gode tips på relevant forskning til bachelor- og eksamensskriving, jobbsøking og interessante kurs og konferanser i regi av FO og FO-Studentene.

I et samfunn med økende forskjeller og nye utfordringer, trenger vi dyktige, kompetente og robuste vernepleiere.

Derfor håper jeg at du vil sende inn eventuelle innspill til spalten på e-post til: vernepleier@fostudentene.no, slik at spalten vil oppleves aktuell, inspirerende og nyttig for deg i din studie- eller arbeidshverdag.

— Johanna