Kort fagartikkel

Hvordan bidrar FO til å gjøre vernepleierens helsefagkompetanse bedre kjent?

01. mars 2022

FO får ofte spørsmål knyttet til vernepleiernes helsefaglige kompetanse.

Spørsmålene kommer fra både arbeidsgivere/ledere, tillitsvalgte og medlemmer og dreier seg om hva vernepleiere har lov og ikke lov til å gjøre, hvilke begrensninger eller restriksjoner som gjelder, saker knyttet til legemiddelhåndtering, ansvar på sykehjem og hjemmebaserte tjenester, ansvarsfordeling og muligheter samt avgrensninger mot sykepleiere eller helsefagarbeidere. Kommuner opplever utfordringer med å rekruttere rett kompetanse, tillitsvalgte melder fra om uvitenhet hos arbeidsgivere, og etater og statsforvaltere ser ut til å famle når det kommer til temaet.

Mangler kunnskap om vernepleierfaget

Mangelen på kunnskap om vernepleierens helsefaglige kompetanse gir blant annet utfordringer knyttet til at mange kommuner ikke er oppdatert på vernepleiernes helsefagkompetanse, og dermed opptrer snevert i utlysninger og rekruttering til stillinger i helse- og omsorgstjenester. Det kan blant annet føre til at utlysninger av stillinger på sykehjem og i hjemmebaserte tjenester blir avgrenset til sykepleiefaglig kompetanse, der det også kunne vært åpnet for vernepleiere.

Så hva gjør egentlig FO for å gjøre vernepleierens helsefagkompetanse kjent? Saken engasjerer mange vernepleiere og er et svært viktig område for oss. FO har tidligere samarbeidet med Helsedirektoratet for å bidra til avklaringer.

Her kan du laste ned et FO-notat fra 2020 om vernepleierens helsefagkompetanse. (PDF, 141KB)

Likevel ser det ut til å være et økende behov for tydelig og oppdatert informasjon som sendes til aktuelle instanser og enkelt personer. Derfor er vi i starten av et nytt samarbeid med Helsedirektoratet nå, hvor målet er at vi kan utvikle noe i fellesskap som kan distribueres og være til hjelp for alle vernepleiere og instanser som trenger å nyttiggjøre seg denne kunnskapen. For eksempel kan det være i form av veiledning og råd som konkretiserer vurderinger virksomhetsleder og vernepleieren selv må gjøre når det gjelder individuell kompetanse og reelle kvalifikasjoner for å sikre forsvarlighet.

Det kan få stor betydning å ta kamper som kanskje virker små, men som kan gi store fordeler. Under den pågående covid-pandemien har FO kjempet og oppnådd gjennomslag slik at vernepleiere også har fått annerkjennelse for sin deltakelse i vaksinasjonsprogrammet knyttet til covid-19.I mange av landets kommuner har vernepleiere satt vaksiner og vært en viktig del ved gjennomføringen av dette. FO har også ment at vernepleiere burde ha rett til rekvirering av vaksiner, slik sykepleiere og farmasøyter har ut 2022. Nettopp på bakgrunn av behov for individuell tilrettelegging og mulighet for å kunne gi vaksiner der folk bor. Dette har vi sagt vår mening om i en høring rett før jul:

Her kan du laste ned et høringssvar fra desember 2020 der FO argumenterte for vernepleieres rolle i vaksinasjonsprogrammet mot covid-19 (PDF, 18KB)

Her finner du en nyhetssak fra desember 2020 om hvordan FO fikk gjennomslag for å likestille vernepleierne med annet autorisert personell i vaksinasjonsprogrammet

Politisk påvirkning

FO bruker mye tid på politisk påvirkning. Vårt mål er å være en aktiv, synlig og ledende helse- og sosialpolitisk aktør. Vi samarbeider med departementer, direktorater,

brukerorganisasjoner, fylker og kommuner, samt tett dialog og samarbeid med ulike representanter på stortinget. Vi blir ofte invitert til å komme med våre innspill både i komiteer og i høringer. FO er en anerkjent stemme i helse- og sosialpolitikken og regnes derfor ofte med. I februar var vi i møte med den nye helseministeren og diskuterte vernepleiermangel og hvordan vernepleieren med sin unike helse og sosialfaglige kompetanse kan bidra til å redusere kompetansemangel i fremtidens helse og omsorgstjeneste.

Her finner du et oppslag fra Facebook om dette møtet

Etter valget i september 2021 kom det flere helse- og sosialarbeidere inn på Stortinget. Derfor inviterte FO alle stortingsrepresentantene med våre profesjonsbakgrunner til et sosialpolitisk nettverk. Blant medlemmene finner vi vernepleierne Marian Hussein fra SV og Linda Merkesdal fra Arbeiderpartiet. I tillegg leder FO-medlemmene Kirsti Bergstø og Hege Bae Nyholt, fra henholdsvis SV og Rødt, Arbeids- og sosialkomiteen og Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Dette er viktige representanter for våre fagfelt.

Før jul presenterte regjeringen en egen helsepersonellkommisjon som skal etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak i årene framover for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenesten i hele landet for å møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt. Selv om FO ikke er direkte representert, krever vi en egen plass rundt bordet for å diskutere fremtidens helse- og sosialtjeneste. Vi mener blant annet at begrepet “helsepersonell” må utvides og at utdanning og ansettelse av flere vernepleiere må være en del av løsningen:

Her finner du en nyhetssak fra januar 2022 der FO argumenterer for det

I tillegg vil vi komme med direkte innspill til både Fagforbundet, som representerer LO i kommisjonen og andre enkelt- representanter.

FO var en av aktørene i arbeidet med den nye nasjonale veilederen «gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemmede» fra Helsedirektoratet. Vi fortsetter dette viktige arbeidet og arbeider i 2022 for et samarbeid med Helsedirektoratet om vernepleiers helsefagkompetanse. Vi håper samarbeidet kan resultere i bedre kjennskap til vernepleierens kompetanse generelt, og helsefagkompetansen spesielt. Det kan gi bedre grunnlag for rekruttering av vernepleiere i helse- og sosialfaglig sektor og en viktig annerkjennelse av vernepleierens bidrag i ulike tjenester.

Til nå har FO vært en pådriver for å sette vernepleiernes kompetanse på dagsorden. Det har vi vært siden forgjengeren vår ble opprettet i 1962, for 60 år siden. Dette arbeidet vil vi fortsette med.

Marit S Isaksen

Medlem av arbeidsutvalget og leder for profesjonsrådet for vernepleiere