Kort fagartikkel

Har du hørt om fisken og trappa? Ikke det?

31. mai 2022

I dag 31.5.22 lanseres opplæringsmaterialet til et forskerkurs for personer med utviklingshemming. Der er fisken og trappa brukt som gjennomgangsfigurer for å visualisere forskningsprosessen.

Men først…

Man må kunne noe om forskning for å være med på å forske

Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming har en kort tradisjon i Norge, men antall prosjekter med en slik tilnærming har økt siden starten i 2011. Erfaringer nasjonalt, men også internasjonalt viser at det er et behov for noe opplæring for medforskere om hva forskning er og hvordan det kan gjennomføres. Det må tilføyes at det også stilles spørsmål ved om det er riktig med slik opplæring, eller om opplæring medfører at medforskernes egne perspektiv blir mindre tydelige gjennom en sosialisering til et forskerperspektiv.  

I 2019 gikk seks høgskoler og universitet sammen om å søke midler til å utvikle og gjennomføre et forskerkurs for personer med utviklingshemming. Arbeidet skulle ha en inkluderende tilnærming, hvor personer med utviklingshemming skulle delta i både utvikling og utprøving av opplæringsmateriale og gjennomføring av kurset. NFU sto som søker og undertegnede har vært prosjektleder. Nord Universitet, NTNU, Høgskolen i Molde, VID, OsloMet og Høgskolen i Østfold utviklet i samarbeid søknaden, som ble sendt inn som et helseprosjekt hos Stiftelsen Dam. Gleden var stor da søknaden ble innvilget og vi fikk midler til et 3-årig prosjekt.

På hvert av de seks stedene ble det opprettet team som besto av to medforskere med utviklingshemming og to forskere. Basert på en studieplan som var utarbeidet i fellesskap, ble arbeidet med å utvikle opplæringsmaterialet fordelt mellom teamene. Materialet ble så tilpasset den lokale gruppen som ønsket å ta kurset.

Digital og fysisk gjennomføring av kurset

Kurset var planlagt å gjennomføres i 2020, men for så mye annet medførte Covid 19 en utsettelse, før det ble gjennomført i 2021.

Som en konsekvens av pandemien valgte tre av stedene (OsloMet, NTNU og VID) å gjennomføre kurset heldigitalt. Dette har gitt oss nyttige erfaringer med at det for mange er mulig å gjennomføre digitalt, men også en erkjennelse av at det kan være utfordrende. Det er for mange behov for tilrettelegging, utstyr og tilgang til den digitale verden.

Høgskolen i Østfold gjennomførte halve kurset digitalt, før de ved gjenåpning av høgskolen gjennomførte resten på campus. NORD og Høgskolen i Molde gjennomførte hele kurset ved fysisk oppmøte på campus.

 

Laget av: Prosjektgruppen

Redigering av materialet

39 personer gjennomførte kurset, og vi har siden arbeidet med å redigere opplæringsmaterialet, basert på erfaringer fra de ulike teamene. Det er viktig for oss å understreke at selv om dette materialet har vært laget sammen med medforskere og er utprøvd i kurset, så vil det alltid kunne være behov for individuell tilpasning.

Opplæringsmaterialet til kurset består av kunnskapsark, powerpointpresentasjoner, ordliste, veileder og en rekke øvelser/hjemmeoppgaver. Studieplanen danner rammen for kursets innhold.

Opplæringsmaterialet

  • Studieplan er bygget etter samme mønster som studieplaner i høyere utdanning og beskriver læringsutbytter og innhold.
  • Kunnskapsarkene er bygget på forskningslitteratur, men med enkel tekst. Kunnskapsarkene er systematisert etter trinnene i forskningsprosessen.
  • I tillegg er det for hvert kunnskapsark laget Powerpointpresentasjoner, der tema er utdypet. Powerpointpresentasjonen er lagt ut på NAKU.no. De er lagt ut med mulighet for selv å redigere for å tilpasse til egen kursgruppe.
  • I veilederen finnes råd til de som ønsker å gjennomføre et slikt kurs, og medforskernes innspill om hvordan det er best å lære om forskning.
  • Ordlisten tilbyr noen forklaringer på forskningsbegreper, med henvisning til kunnskapsark hvor kursdeltakere kan lese mer om tema. Selv om kursmaterialet er tilpasset personer med utviklingshemming, så er det nødvendig å kunne noen forskningsbegreper. I ordlisten tilbyr vi noen forklaringer på slike begrep. Valget av ord er tatt med utgangspunkt i forslag fra medforskere om hva som bør være med i en slik ordliste.
  • Øvelser og hjemmeoppgaver skal bidra til å gi økt forståelse for de ulike tema innen forskning. Her er det for en del tema mange ulike forslag til øvelser. Dette skyldes lokale

tilpasninger, og har gitt oss en rik tilgang på ideer.

Materialet er fra i dag 31.5.22 tilgjengelig for nedlastning i Kunnskapsbanken (NAKU), her.

Så var det fisken og trappa

Illustrasjon: Mari Østby Kjøll

Både fisken og trappa visualiserer forskningsprosessen.

Fisken gir en grov oversikt over prosessen og er inspirert av Aakre og Scharning (2010) som illustrasjon for prosjektarbeid. Vi hadde 4 tegninger av fisken, hvor den aktuelle delen av forskningsprosessen var fargelagt. Når hele prosessen var gjennomført var hele fisken farget.

Trappa viser forskningsprosessen detaljert, og henviser til hvordan vi i forskning må gå trinn for trinn for å gjennomføre en studie på en god måte. Disse visualiseringene ble brukt gjennomgående gjennom kurset og var nyttige pedagogiske knagger å henge innholdet på.

Ta gjerne kontakt om du har kommentarer eller spørsmål.

May Østby (may.ostby@hiof.no, may.ostby@himolde.no, may.ostby@gmail.com)

Om du er interessert i inkluderende forskning, kan du også se på denne siden fra «Nettverk for inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming»: https://www.facebook.com/groups/491672821242137

Aktuelle ressurser:

Aakre, J. & Scharning, H. (2019). Prosjekthåndboka. Universitetsforlaget.

Forente Nasjoner (2020). Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Hentet fra: https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/konvensjon-om-rettighetene-til-personer-med-nedsatt-funksjonsevne

Krogstrup, H.K. (2020) Brugerinvolvering i evaluering og forskning. Metoder og formål. Hans Reitzels Forlag (1.3. Hvad er medforskning, s. 19-22).

Nilsson, H.C. & Kongsmo, T.R. (2021). Vi er medforskere! Orkana Forlag.

Østby, M. & Haugenes, M. (red) (2019). Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming. En metodebok. Universitetsforlaget. («Ingenting om oss uten oss», side 22-31).

E-læring basert på inkluderende forskning:

E-læring «Mitt hjem – Min arbeidsplass» https://naku.no/kunnskapsbanken/e-l%C3%A6ring-mitt-hjem-min-arbeidsplass

E-læring «Slik vil jeg ha det! Selvbestemmelse og selvhevdelse for personer med utviklingshemming. https://naku.no/kunnskapsbanken/e-l%C3%A6ring-slik-vil-jeg-ha-det

Tilgang til den digitale verden:

Du kan lese mer om Personer med utviklingshemming sin tilgang til den digitale verden i kronikken «Digital utvikling, men ikke så mye for personer med utviklingshemming» https://www.delta.no/yrke/vernepleierforbundet/kronikk-digital-utvikling-men-ikke-sa-mye-for-personer-med-utviklingshemming