Fagintervju

– Spør først. Sex uten samtykke er straffbart

13. september 2022

Lise Marie Engemyr Songe har intervjuet vernepleier og styreleder i Chemfriendly Norge, Andrés Lekanger.

Vernepleier Andrés Lekanger arbeider som styreleder i Chemfriendly Norge. Organisasjonen er et brukerstyrt og helsefaglig tiltak ovenfor skeive og sexarbeidere som driver med illegal rusbruk. De arbeider med blant annet å forebygge voldtekt i seksualisert rusbruk, såkalt chemsex. De har nylig laget kampanjen «Spør først. Sex uten samtykke er straffbart».

Hva er din utdanningsbakgrunn og hvorfor ble du vernepleier?

Foto: Kai Nygaard, kommunikasjonsrådgiver KoRus Øst

Jeg ble ferdig utdannet som vernepleier på OsloMet i juni 2018.

Før jeg gjennomførte utdannelsen som vernepleier hadde jeg i flere år arbeidet som ekstravakt på Brukerrommet i Oslo (den gang Sprøyterommet). Jeg har alltid interessert meg i andre mennesker og vært nysgjerrig, særlig på folk som lever utenfor boksen. Dette skyldtes kanskje at jeg er en homofil mann med både illegal ruserfaring, erfaring med sexarbeid, og som ellers lever ganske utenfor både det hetero- og homonormative livet. Vernepleier studiet fortonet seg som studiet som virket mest nysgjerrig på mennesker i alle livssituasjoner. Jeg ville formalisere en god del praktisk kunnskap jeg allerede hadde, som å møte mennesker i krise på en stødig og profesjonell måte. For meg var det viktig å lære mer om hvordan mennesker fungerer sammen med andre samt emnene psykologi, adferdsanalyse og sosiologi.

Studiet var helt etter mitt hjerte og vi lærte å møte andre mennesker der de er, i alt deres mangfold. OsloMet var opptatt av at vi skulle være brukernes- og pasientenes allierte og dette er noe jeg prøver å ta med meg alt arbeid jeg gjør.

Jeg er stolt over å være vernepleier.

Hva er dine erfaringer som vernepleier?

Jeg jobber til vanlig på Akuttovernattingen på Prindsen mottakssenter, og tar innimellom ekstravakter på Brukerrommet i Oslo i tillegg som styreleder (frivillig verv) for Chemfriendly Norge som jeg ønsker å formidle mer om.

Chemfriendly Norge er en medlemsorganisasjon med styre og årsmøte. I tillegg til likepersoner med og uten illegal rusbruker erfaring, har vi helsepersonell. Vi jobber for å forebygge overdoser, infeksjoner, voldtekt og psykisk uhelse forbundet med illegal rusbruk. Dette gjennom informasjonsarbeid der vi formidler faglig kvalitetssikret skadeforebyggende rus- og helseinformasjon gjennom samtaletilbudet vårt, og gjennom å skape trygge arenaer for å snakke om illegal rusbruk.

Her samarbeider vi med sykepleiere, sosialarbeidere, psykologer, leger og forskere på rus. De ulike yrkesgruppene samarbeider godt i Chemfriendly, og det er viktig å sørge for at vi alltid er faglig oppdaterte og kan gi kvalitetssikret skadeforebyggende informasjon.

Fra kampanjen «Spør først. Sex uten samtykke er straffbart.»

Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?

Hverdagen i Chemfriendly er veldig variert. En del til går på å skrive søknader om økonomiske midler fra Helsedirektoratet. Vi har fått det meste vi har søkt på og det betyr vi sees på som en seriøs aktør. Ellers må jeg være kreativ hele tiden. Sørge for å få andre til å skrive artikler om risikoreduserende rusbruk og annet helseinformasjon til nettsiden vår, eller til de ulike sosiale medier kanalene våre. Disse skal vedlikeholdes med interessant informasjon jevnlig. Jeg reiser rundt og holder foredrag for fagpersoner og studenter om seksualisert rusbruk blant skeive og sexarbeidere. I tillegg må jeg holde kontakt med samarbeidspartnerne våre, kalle inn til styremøter og følge disse opp, og å drifte organisasjonen. Vi arrangerer jevnlig temamøter, både fysiske og digitale, i tillegg til at vi er til stede på skeive utesteder og festivaler og deler ut brukerutstyr og snakker rusinformasjon til utelivsgjestene. Chemfriendly er også i gang med å produsere informasjonsvideoer om hvordan folk kan ruse seg på illegale rusmidler på tryggere måter. Det er veldig spennende å hele tiden prøve å utvikle nye og spennende måter å drive rusopplysning på.

Det er viktig for oss å kommunisere at vi er eksperter på rusvanene våre, ikke utenforstående eksperter som mener mye og mangt om våre skeive og sexarbeidende liv.

Det aller gøyeste og viktigste med å drive med frivillig arbeid, er å rekruttere og å holde på frivillige. De skal føle seg trygge og inkluderte og at de er en del av noe meningsfullt, som gjør det verdt for dem å bruke fritiden sin på oss. Det betyr å organisere faglige kurs, sosiale treff, og å sende dem ut for å representere oss på temamøter, Oslo Pride, og andre tilstelninger vi har. Jeg er veldig stolt over våre frivillige som også stiller opp for hverandre om noen skulle stå i motgang. 

Chemfriendly har samtaletilbud, og jeg svarer på henvendelser både skriftlig, personlig, telefon og videosamtaler. Det kan være spørsmål om rus og skadeforebygging, men også psykososial oppfølging. Sex og Samfunn har derimot det psykososiale tilbudet chemsex.no, som kan tilby langsiktig psykososial oppfølging.

Ser dere har en opplysningskampanje, kan du fortelle litt om dette viktige arbeidet?

Åtte av våre brukere og medlemmer har delt sine historier fra seksualisert rusbruk, herunder også alkohol og sex. Historier om når blandingen sex og rus gjorde at samtykke var vanskelig å identifisere, at det var vanskelig å vite at den utsatte ikke var bevisst på grunn ruseffekt på begge eller alle parter, eller historier der den voldtekts-utsatte ble bevisst voldtatt i rus. Vi går også innom samtykke med tanke på å bli filmet under sex og å få i seg rusmidler uten samtykke.

I tillegg deler vi råd for hvordan personer som blander sex og rus kan unngå å ende opp med å voldta noen, samt hvordan potensielle ofre kan redusere risiko for å bli utsatt for voldtekt. Sistnevnte kan oppfattes kontroversielt fordi historisk har voldtektsforbrytere blitt unntatt ansvar og straff, som heller er blitt lagt på kvinnelige voldtekts utsatte. Det er derimot viktig å poengtere at kampanjen er drevet frem av voldtekts-utsatte skeive chemsex-deltakere som ønsker å dele sine historier og disse rådene fordi de selv mener de kunne unngått en del av de vonde situasjonene de endte opp i, dersom de hadde hatt disse rådene for hånd. Det er umoralsk ikke å lære folk hvordan de kan unngå å bli voldtatt. Men, ansvaret ligger alltid på den som voldtar – derav kampanjens navn: «Spør først. Sex uten samtykke er straffbart»

Det er ingen studier på chemsex blant menn som har sex med menn som tilsier at det er mer voldtekt i chemsex miljøer enn i andre skeive miljøer, men samtykkeproblematikk og voldtekt er et gjentagende tema blant respondenter i kvalitative undersøkelser og blant brukerne vi snakker med. Dette kan skyldes kriminelle som spekulerer i at ofrene ikke anmelder fordi den som er utsatt for voldtekt inntok illegale rusmidler bevisst, og derfor har noe å tape på å anmelde til politiet. Det skyldtes også voldtekstmyter som vi prøver å punktere i kampanjen. Som for eksempel at man bare må finne seg i å bli utsatt for voldtekt dersom man selv har valgt å blande sex og illegale rusmidler.

Vi prøver ikke å «ta noen» med kampanjen, men tar som utgangspunkt i at de fleste som voldtar gjør dette fordi de ikke vet bedre. Målet med historiene og den påfølgende faktakunnskapen er å skape refleksjon og forhåpentligvis å endre holdninger og atferd.  Chemfriendly Norge tror på mennesket og at alle er i stand til å ta vare på seg selv og andre.  Også i rus, forutsatt at man har riktig kunnskap.

En viktig del av kampanjen er også å vise hvor voldtekts utsatte og de som har utsatt noen for voldtekt, kan be om hjelp. Dessverre er det et svært mangelfullt hjelpetilbud for personer som har utsatt noen for seksualisert vold og som er redd for å gjøre dette igjen.

Hvilken kompetanse fra vernepleien får du brukt mest i din jobb?

Jeg jobber systematisk som styreleder når jeg organiserer frivillige og prosjekter. I utviklingen av denne kampanjen, tok jeg i bruk vernepleier utdannelsen når vi skulle fremskaffe mål for kampanjen. Da identifiserte vi utfordringene (at samtykkeproblematikk og voldtekt i disse miljøene ikke snakkes om, og at dette leder til uhelse og mer rusbruk), målene, samt etiske utfordringer.

Den akademiske utdannelsen er viktig når jeg kritisk skal lese studier om skeive, sexarbeidere og rus. I samtaler med brukere og medlemmer tar jeg godt i bruk teorier om atferd og etikk, samt kunnskapen fra OsloMet om veiledende samtaler.                                                       

Som vernepleier har jeg lært å møte folk der de er, uten å tenke at deres normbrytende liv er feil, selv om jeg kanskje ikke tar de samme valgene.

For mer info

Er du interessert i å lære mer om chemsex? Chemfriendly arrangerer fagkonferanse om chemsex 11.- 13. oktober. Du finner mer info om konferansen her.

SexySamtykke.no

ChemFriendly

Følg ChemFriendly på Instagram!

Følg ChemFriendly på Facebook!